09.12.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Husker I på EMMA?

Bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg bør drøfte med skolerne, hvilke tiltag der tages for at sikre, at eleverne i skolepraktik er aktivt søgende efter en praktikplads og er egnede til at tage en praktikplads, så de hurtigst muligt kan komme ud i en virksomhed.

Der indgås fortsat mange aftaler om praktikpladser, men niveauet i 2019 ligger under niveauet for 2018. Der er behov for flere aftaler, hvis målene fra trepartsaftalen om flere faglærte skal indfries.

Derfor kan det også være en god ide at se nærmere på de elever, der er i praktikcentrene. Der er et paradoks i, at elever inden for STEM-uddannelser mangler en praktikplads, når virksomhederne på samme tid tilkendegiver, at der mangler arbejdskraft på disse områder.

Skolepraktik er ikke lige udbredt på alle uddannelser

Enkelte erhvervsuddannelser står for at levere mange af de elever, der er i praktikcentrene. Det gælder især for data- og kommunikationsuddannelsen, detailuddannelsen, elektrikeruddannelsen, personmekanikeruddannelsen og træfagenes byggeuddannelse. På disse fem uddannelser er 3.206 elever i gang med deres uddannelse i praktikcentrene ultimo august 2019, mens ca. 20.000 elever inden for de fem uddannelser er i praktik i en virksomhed.

Det er værd at pointere, at data- og kommunikationsuddannelsen, elektrikeruddannelsen og uddannelsen som personvognsmekaniker hører til blandt STEM-uddannelserne, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft. Der er til gengæld relativt få elever i praktikcentrene på f.eks. industritekniker- og smedeuddannelserne. 

EMMA-kriterierne skal bidrage til, at flere elever får en praktikplads

Der er uddannelser, hvor mange elever starter deres hovedforløb med at være i skolepraktik. Det er vigtigt at få så mange elever som muligt ud i en virksomhed, straks de går i gang med deres hovedforløb. Ligesom det er vigtigt, at eleverne i skolepraktik hurtigt kommer videre til en læreplads i en virksomhed. DI opfordrer til, at I - i såvel bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg - drøfter med skolen, hvilke tiltag der tages for at sikre, at eleverne i skolepraktik er aktivt søgende efter en praktikplads og er egnede til at tage en praktikplads, så de hurtigst muligt kan komme ud i en virksomhed. Eleverne skal leve op til EMMA-kriterierne og skal være:

  • Egnede
  • Mobile geografisk
  • Mobile fagligt og
  • Aktivt praktikpladssøgende

Yderligere bør I også drøfte med skolen, hvilke tiltag og initiativer de har igangsat for at sikre kendskabet blandt potentielle virksomheder. Det gælder i særdeleshed i de brancher, hvor der er mange elever uden praktikplads, og hvor der er et stort arbejdskraftsbehov.

Input til drøftelser med skolen

I trepartsaftalen om flere faglærte fra 2016 er skolernes arbejde med at håndhæve EMMA-kriterierne et opmærksomhedspunkt, og det er aftalt, at reglerne skal præciseres og optimeres. Det er derfor også en god anledning til at følge op på skolens praksis. DI opfordrer til, at du:

  • som bestyrelsesmedlem beder skolen om at beskrive deres strategi for at få eleverne fra praktikcentret ud i praktikpladsaftaler. Herunder kan du også spørge ind til, om kontakten til virksomhederne overvejende har fokus på korte aftaler eller ordinære aftaler?
  • også spørger ind til, hvordan skolen i praksis arbejder med, at eleverne efterlever EMMA-kriterierne.
  • som medlem af det lokale uddannelsesudvalg efterspørger statistik over omfanget af skolepraktik for elever på jeres uddannelse(-r), herunder også hvor lang tid eleverne er i praktikcentret.

Relateret