Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTSK-fonden)

I regi af overenskomsterne mellem DI og 3F-Transport er der etableret Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTSK-fonden).

DI har indgået aftale med PensionDanmark om varetagelse af såvel opkrævning til som udbetaling fra HTSK-fonden.

Bidrag til fonden

Bidraget til fonden udgør 780 kr. årligt for en fuldtidsmedarbejder. Der indbetales forholdsmæssigt for medarbejdere ansat på deltid.

Opkrævningen er baseret på virksomhedens pensionsindbetalinger. PensionDanmark vil i de fleste tilfælde have de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre opkrævningen. Det er dog fortsat vigtigt, at virksomheden kontrollerer, at opgørelsen er korrekt, før beløbet indbetales.

I de tilfælde, hvor medarbejderne ikke indbetaler pension til PensionDanmark, skal virksomhederne selv beregne beløbet. Der vil tilgå virksomhederne en vejledning herom i forbindelse med, at opkrævningerne igangsættes.

Hvordan søges midlerne

Ansøgning om midler skal ske gennem virksomheden. Det gælder både støtte til selvvalgt uddannelse og støtte til aftalt uddannelse. Ansøgning sker via www.pension.dk eller ved at anvende den adviseringsmail, som virksomheden modtager, når det drejer sig om deltagelse i AMU-kurser.

Ved ansøgning skal virksomheden være opmærksom på, om overenskomstens betingelser for at opnå støtte er opfyldt. Dette gælder også, når ansøgningen aktiveres via adviseringsmailen.

Betingelse for støtte

Støtte fra HTSK-fonden forudsætter, at en række betingelser er opfyldt.

Særligt ved faglig efteruddannelse er det vigtigt at være opmærksom på, om de relevante betingelser er opfyldt. Også ved andre typer af efteruddannelse er der betingelser i overenskomsten, som skal være opfyldt.

Der ydes støtte til to typer faglig uddannelse: Aftalt uddannelse, som skal indgå på medarbejderens uddannelsesplan, og medarbejderens selvvalgte uddannelse.

Førstnævnte type faglig efteruddannelse er kendetegnet ved, at medarbejderen modtager sædvanlig løn, mens det i tilfælde af medarbejderens selvvalgte uddannelse er et krav, at virksomheden alene formidler den støtte, som modtages fra HTSK-fonden og i form af eventuel VEU-godtgørelse, til medarbejderen.

Bemærk, at det er et krav for at opnå støtte til aftalt uddannelse, at der er udarbejdet en uddannelsesplan for medarbejderen, og at den aktivitet, der søges om støtte til, indgår på uddannelsesplanen. For ikke-faglærte medarbejdere er det yderligere en betingelse for at opnå støtte til aftalt uddannelse, at medarbejderen er kompetencevurderet ift. en relevant erhvervsuddannelse.

Kompetencevurderingen kan være enten en formel kompetencevurdering på en erhvervsskole eller en vejledende kompetencevurdering på PensionDanmarks hjemmeside. 

Hvad kan støttes

Der kan søges om støtte til

  1. Individuel kompetenceafklaring - faglig
  2. Individuel kompetenceafklaring - almen samt til kurser, som retter op på mangler på dette område (læse-kurser mv.)
  3. Aftalt uddannelse på medarbejderens uddannelsesplan
  4. Selvvalgt uddannelse

Der er i udgangspunktet adgang til at søge om støtte til kompetenceafklaring, FVU-kurser samt AMU-kurser. 

Hos PensionDanmark finder du fondens positivlister.

Overenskomsterne indeholder bestemmelser om kompetenceudvikling, se f.eks. Fællesoverenskomsten (2020-23) § 31.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at ikke al efteruddannelse, som virksomheden aftaler med en medarbejder kan opnå støtte fra fonden. Det er således en forudsætning, at det relevante kursus indgår på fondens positivliste for aftalt uddannelse. Tilsvarende forudsætter støtte til medarbejderens selvvalgte uddannelse også, at den selvvalgte uddannelse indgår på fondens positivliste for selvvalgt uddannelse.

Hvordan udbetales støtten

Støtten udbetales til virksomheden. Støtten er af fondens bestyrelse fastlagt til at udgøre 85 kr./time for aktiviteter under 1. og 2. ovenfor, 35 kr./time for aktiviteter under 3 og 60 kr./time for aktiviteter under 4.

Realkompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse (AMU-fag) støttes ligeledes med 60 kr./time.

Der udbetales støtte til dækning af deltagerbetaling op til niveauet i AMU-systemet.

Kompetenceudviklingsfondens bestyrelse

Bestyrelsen for HTSK-fonden er sammensat af repræsentanter fra de overenskomstbærende parter.

Administrator

Her finder du link til yderligere information om HTSK-fonden.

HTSK-fonden hos PensionDanmark
Inge Steen Mikkelsen

Inge Steen Mikkelsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3851
  • Mobil +45 2949 4613
  • E-mail inm@di.dk

Relateret indhold