Prøvetid, ophævelse og forlængelse

En uddannelsesaftale kan alene opsiges af parterne - altså lærling/elev og virksomhed - og den kan som udgangspunkt ikke opsiges bortset fra under prøvetiden, som er de tre første måneder, eleven er i virksomheden.

De første tre måneder er en gensidig prøvetid, hvor såvel virksomhed som elev kan ophæve aftalen uden særlig begrundelse. Hvis virksomheden ophæver aftalen inden for prøvetiden, anbefales det, at der ikke angives nogen grund.

Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

Det er vigtigt, at virksomheden bruger prøvetiden aktivt til at finde ud af, om det er den rette person, I har ansat. Er I som virksomhed det mindste i tvivl, bør I nøje overveje at ophæve uddannelsesaftalen. Det viser sig desværre sjældent at være et godt råd at give ansættelsesforholdet en ekstra chance.

Ophævelse af en uddannelsesaftale skal ske på en særlig blanket, der skal indsendes til skolen med det samme.

Ud over prøvetiden gælder nedenstående undtagelser.

Gensidig ophævelse

Hvis elev og virksomhed er enige, kan aftalen ophæves ved en gensidig aftale mellem virksomhed og elev.

Ensidig ophævelse

Den ene part kan opsige uddannelsesaftalen, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse fra den ene af parternes side samt ved urigtige eller bristede forudsætninger.

Hvornår der er tale om en væsentlig misligholdelse beror på en konkret vurdering. Det kan for eksempel være gentagne tilfælde af ulovligt fravær fra elevens side.

Virksomheden har ret til at ophæve aftalen, hvis eleven bliver udelukket fra skoleundervisningen.

En måneds frist til at ophæve aftalen

Hvis virksomheden vil ophæve en uddannelsesaftale, skal det ske inden en måned efter, at virksomheden har fået kendskab til eller ved anvendelse af almindelig agtpågivenhed burde have fået kendskab til den omstændighed, der begrunder ophævelsen. I modsat fald kan det koste en godtgørelse til eleven.

Hvis det begynder at gå skævt

Vær opmærksom på tegn på at det ikke går, som det skal. Det kan være fra eleven selv, fra den uddannelsesansvarlige eller fra skolen.

Hvis der opstår problemer eller uoverensstemmelser i ansættelsesforholdet, er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomheden kan dokumentere de tiltag, der er gjort for at rette op og/eller gøre opmærksom på forholdene som eksempel i form af samtaler, der skrives referat af, og som begge parter godkender. Det kan også være påtale eller advarsler.

Kontakt DI, hvis der opstår problemer, eller hvis din virksomhed ønsker at ophæve en uddannelsesaftale.

Hvis eleven eller virksomheden væsentligt misligholder eller uberettiget ophæver en uddannelsesaftale, kan den anden part forlange erstatning. I første omgang vil DI og det forhandlingsberettigede fagforbund forsøge at forlige uoverensstemmelsen.

Hvis det ikke lykkes, kan klageren henvende sig til det faglige udvalg, der skal forsøge at forlige uoverensstemmelsen mellem parterne. Lykkes det ikke, kan klageren anlægge sag ved Tvistighedsnævnet.

 

Relateret indhold