Orlov til pasning af syge familiemedlemmer

Medarbejdere kan få orlov uden løn til at passe hospitalsindlagte børn samt syge familiemedlemmer. Det kan f.eks. være handicappede, alvorligt syge eller døende familiemedlemmer, som ønsker at dø i eget hjem.

Orlov til at passe alvorligt syge børn

Ifølge barselsloven har ansatte ret til orlov for at passe et alvorligt sygt barn under 18 år.

Det er en forudsætning for at kunne få orloven, at en læge vurderer, at medarbejderens barn har behov for enten indlæggelse på hospital eller pleje i hjemmet.

Det er desuden et krav, at indlæggelsen skal have mindst 12 dages varighed, medmindre der er tale om enlige forsørgere, som har ret til ordinært børnetilskud.

Orlov til pasning af alvorligt sygt eller handicappet familiemedlem

Medarbejdere har ret til orlov, hvis de opfylder betingelserne for at blive ansat af kommunen til at passe alvorligt syge eller handicappede familiemedlemmer.

Betingelserne for at medarbejderen kan blive ansat af kommunen til at passe et alvorligt sygt eller handicappet familiemedlem er, at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde. Derudover kræves det, at kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at medarbejderen passer det syge familiemedlem, og at den døende er indforstået med pasningsforholdets etablering.

Senest seks uger før orloven begynder skal medarbejderen give virksomheden besked om, hvornår orloven begynder, og hvor længe den varer.

Hvis medarbejderen ønsker at genoptage arbejdet før det oprindeligt planlagte tidspunkt, skal virksomheden have besked om det senest fire uger, før arbejdet genoptages.

Orlov til pasning af døende familiemedlem

En medarbejder har ret til orlov for at passe familiemedlem, der ønsker at dø i eget hjem, hvis medarbejderen opfylder betingelserne for at få plejevederlag fra kommunen.

Betingelserne for at få plejevederlag til pasning af et døende familiemedlem er, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, at prognosen er kort levetid, og at den døendes tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus m.v. Det kræves derudover, at den døende er indforstået med plejeforholdets etablering.

Medarbejderen skal senest samtidig med ansøgning om plejevederlag til kommunen give virksomheden besked om det forventede tidspunkt for plejeorlovens begyndelse og den forventede varighed af orloven.

Hvis plejeforholdet afbrydes, skal medarbejderen hurtigst muligt give virksomheden besked om, hvornår arbejdet genoptages. Hvis plejeforholdet afbrydes, fordi familiemedlemmet går bort, skal medarbejderen senest to hverdage efter dødsfaldet give besked om, hvornår arbejdet genoptages.

Medarbejderen skal senest genoptage arbejdet 14 dage efter dødsfaldet, med mindre andet aftales med virksomheden.

Hvis virksomheden vælger at udbetale løn under plejeorloven, er virksomheden berettiget til refusion svarende plejevederlagets størrelse.

Skabeloner

Tro- og loveerklæring ved fravær (fraværsdokumentation)

Hent

Reglerne

Barselsloven
For medlemmer

I dybden med orlov til pasning af syge familiemedlemmer

Få svar på, hvornår medarbejdere har ret til orlov i forbindelse med pasning af syge børn eller nærtstående alvorligt syge, hvilken dokumentation virksomheden kan bede om ved orlov i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse - og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter