Vi rådgiver dig

I dybden med løn og lønvurdering for funktionærer

Få svar på spørgsmål om løn og lønvurdering for funktionærer med og uden overenskomst.

Har funktionærer krav på en årlig vurdering af løn?

Funktionærer uden for overenskomst

Hvis der ikke er aftalt noget i ansættelseskontrakten, har arbejdsgiver som udgangspunkt ikke pligt til at tage initiativ til en lønvurdering. Det vil ofte være aftalt i kontrakten, at der tages stilling til løn en gang om året.

Funktionærer inden for overenskomst

Mange funktionæroverenskomster indeholder lønbestemmelser, der foreskriver en årlig vurdering af funktionærens løn.

Lønbestemmelserne er forskellige fra overenskomst til overenskomst. Undersøg derfor hvad der gælder på den relevante overenskomst.

Der er normalt ikke ret til en forhandling om lønnen, hverken individuelt med medarbejderen eller kollektivt med tillidsrepræsentanten.

Vi anbefaler, at I kontakter DI for rådgivning, hvis I bliver mødt med krav om forhandling og ikke ønsker at forhandle.   

Undgå forskelsbehandling

Det er forbudt at forskelsbehandle medarbejdere på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Virksomheden kan derfor for eksempel ikke beslutte, at medarbejdere over 60 år ikke skal have en lønvurdering, fordi de er over 60 år. Det vil være i strid med lov om forskelsbehandling.

I skal undgå at behandle medarbejdere på deltid og medarbejdere ansat i tidsbegrænsede stillinger ringere end sammenlignelige fuldtidsansatte, for eksempel ved ikke at give dem en lønregulering, alene fordi de er ansat på deltid eller i en tidsbegrænset stilling.

Læs mere om forskelsbehandling, deltidsansatte og tidsbegrænsede ansatte

Husk ligebehandling af mænd og kvinder

 Arbejdsgivere skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.

Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer.

Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med ligelønsloven. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling.

En række overenskomster har indsat reglerne om ligeløn i overenskomsten.

Hvis det fastslås, at en medarbejder har modtaget en lavere løn end andre i strid med ligelønsloven, har medarbejderen krav på forskellen.

Hvad er kriterierne for lønvurdering?

For funktionærer uden for overenskomst er det virksomheden, der fastlægger kriterierne for lønvurderingen.

For funktionærer omfattet af en overenskomst fremgår det normalt af overenskomsten, hvilke kriterier der skal indgå i virksomhedens vurdering af lønnen for den enkelte funktionær.

Kriterierne i de enkelte overenskomster varierer, men kriterier som funktionærens indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed, stillingens indhold og ansvar er gennemgående i overenskomsterne.

Herudover vil der ofte være en bestemmelse om, at det skal indgå ved lønvurderingen, om der er indgået en aftale om funktionsløn.

Virksomhedens økonomiske situation kan også indgå i lønvurderingen.

Må vi medregne stigninger, der følger af Fritvalgs Lønkontoen?

Ja. Efter overenskomstfornyelsen i 2020 fremgår det udtrykkeligt af en række overenskomster, herunder Industriens Funktionæroverenskomst, Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service, Overenskomst for Tekniske Funktionærer og Landsoverenskomsten for butikker, at virksomheden kan medregne de lønstigninger, der følger af eventuelle stigninger i Fritvalgs Lønkontoen, i forbindelse med den individuelle lønvurdering.

Har funktionæren krav på en lønregulering?

Nej, funktionæren har ikke krav på en lønregulering, medmindre I har aftalt dette. Dog kan der for overenskomstdækkede funktionærer være aftalt stigninger i overenskomsten, for eksempel stigninger i fritvalgsbidraget, som funktionæren har krav på.

Nulregulering

Efter omstændighederne kan virksomhedens økonomiske forhold betyde, at der vil være yderst begrænsede eller slet ingen muligheder for at regulere lønnen for den enkelte funktionær.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at funktionæren kan have krav på en vurdering.

Hvis I overvejer at nulregulere hele funktionærgruppen, anbefaler vi, at I kontakter DI for konkret rådgivning.

Kan vi udskyde lønvurderingen til et senere tidspunkt?

Hvis det drejer sig om udskydelse af lønvurderingen for en enkelt medarbejder, for eksempel fordi medarbejderen pt. er på barselsorlov eller er sygemeldt, anbefaler vi, at I gennemfører vurderingen.

Det skyldes, at det er i strid med ligebehandlingsloven ikke at foretage en lønvurdering af en medarbejder på barsel, alene fordi medarbejderen er på barsel.

Hvis det er virksomhedens generelle lønvurdering af medarbejderne, som ønskes udskudt til et senere tidspunkt, for eksempel på grund af virksomhedens økonomiske forhold, opfordrer vi til, at I kontakter DI for konkret rådgivning.

Kan vi pålægge funktionæren fortrolighed om løn?

Nej, funktionæren har ret til at videregive sine egne lønoplysninger.

En evt. bestemmelse i ansættelseskontrakten om fortrolighed vil være ugyldig. Det følger af ligelønslovens § 2a, stk. 1.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter