Bonus og provision

Bonus, tantieme eller gratiale er ydelser, som medarbejderen modtager ud over den normale løn.

Hvad er et bonussystem:

Bonus, tantieme eller gratiale er et tillæg til den enkeltes og kan være en procentvis andel af virksomhedens overskud eller en pengegave, for eksempel i form af en belønning for en ekstraordinær arbejdsindsats. Ydelsen kan også være en lønandel, der udbetales regelmæssigt efter faste eller skønsmæssige kriterier eller en ren gaveydelse.

Reglerne gælder alene funktionærer

Der gælder kun særlige bestemmelser om tantieme og gratiale for funktionærer, jævnfør Funktionærlovens § 17 a.

Hvis en funktionærs ansættelsesforhold ophører i løbet af et regnskabsår, skal funktionæren have udbetalt den forholdsmæssige andel af det tantieme/gratiale, som funktionæren ellers ville have fået, hvis funktionæren havde været ansat ved regnskabsårets udløb.

Det er ikke afgørende, hvilken betegnelse de pågældende ydelser har, men derimod om der er tale om beløb, der må anses for en påregnelig del af lønnen, og som gives årligt efter nærmere fastsatte kriterier. Rene gaveydelser falder således udenfor beregningen af tantieme.

Ydelser, der ikke beror på egentlig aftale, kan være omfattet af bestemmelsen. Hvis virksomheden over en årrække har udbetalt et beløb ved en bestemt lejlighed, og funktionæren har en berettiget forventning om fortsat udbetaling, vil der være tale om beløb, der skal betales en forholdsmæssig andel af.

Udbetaling

Tantieme skal udbetales, uanset om det er virksomheden, der opsiger funktionæren, eller om funktionæren selv siger op. Selv bortviste funktionærer har krav på tantieme, når der er tale om en lønandel.

Hvis ikke andet er aftalt, må funktionæren vente til det tidspunkt, hvor opgørelsen foreligger.

Ifølge Funktionærlovens § 21, stk. 1, kan funktionæren ikke give afkald på den forholdsmæssige udbetaling ved fratrædelsen.

Reglerne

Du kan læse mere om reglerne for bonus i funktionærlovens § 17a og § 21, stk. 1.

 

Eksempler

Ønsker du at se et eksempel på en bonusaftale for en funktionær, kan du se den her.

               Eksempel på bonusaftale, funktionær

Eksemplet er dannet med udgangspunkt i skabelonen for bonusaftale for funktionærer. Du kan finde linket hertil nederst på siden.

Der findes mange modeller for bonusaftaler. I eksemplet nedenfor kan du set en model med glidende bonus. 

               Eksempel på glidende bonus

Hvad er provisionsløn?

Provisionsløn er en lønform, der er afhængig af medarbejdernes opnåede resultater som eksempelvis omsætning og dækningsbidrag. Provisionen kan udgøre hele lønnen eller en del af medarbejderens løn.

Provisionsløn aftales typisk for sælgere og handelsrejsende.

Hvilke regler gælder for provisionslønnede?

Følgende regler regulerer provisionslønnede funktionærer:

Funktionærlovens § 9 - regulerer beregningen af ydelser, som er sikret i Funktionærloven f.eks. godtgørelse for saglig opsigelse. 
Principperne i Handelsagentloven - bestemmelserne i Handelsagentloven gælder, såfremt andet ikke er aftalt. 
Det anbefales, at virksomheden laver entydige aftaler om en funktionærs provisionløn i ansættelsesaftalen. Følgende forhold skal overvejes:

Regulering af forskud

  • Hvilke ordrer, der er provisionsgivende
  • Hvorledes provisionen beregnes
  • Hvornår provisionen forfalder til udbetaling
  • Hvorledes provisionen opgøres i forbindelse med fratræden (Funktionærlovens §17a)
  • Hvornår retten til provision bortfalder

 Virksomheden kan indhente inspiration i Handelsagentloven.

Skabeloner

Blanket til Anmodning om besøg af lønkonsulenter

Anmod om lønkonsulenter

Skabeloner

Skabelon til bonusaftale for funktionærer

Bonusaftale
Nils Kaasing

Nils Kaasing

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3313
  • Mobil +45 2949 4625
  • E-mail nik@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter