Hjælp til indberetning af statistik til DA

Medlemsvirksomheder på Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) område skal indberette oplysninger til en eller flere af DA's statistikker. Det er vigtigt, at den ansvarlige i virksomheden placerer alle medarbejdere og indberetter korrekt. Ellers kan statistikken blive fejlfortolket og føre til forkerte konklusioner om mænds og kvinders lønninger eller fravær.

Medlemsvirksomheder i DI bliver bedt om at indberette til DA for løntal, samt evt. fraværs- og arbejdsulykketal samt øvrige medarbejderomkostninger. Er der behov for at rette fejl eller opdatere virksomhedens indberetning, skal det ske til DA på indberetning.da.dk.

Anbefaling

Vi anbefaler, at virksomheden laver et grundigt tjek af, at forholdene omkring statistikindberetning er i orden og retter fejl og mangler hurtigtst muligt. Herunder tjekke lønningssystemts opsætning af indberetning til statistik. . Vær opmærksom på, at visse lønsystemer kan have vanskeligt ved at rette fejl tilbage i tid. En fejl, der først opdages et stykke inde i kalenderåret, kan måske tidligst rettes ”per dags dato”. Derved vil årsstatistikken for det pågældende år fortsat være forkert, idet der er fejl i en del af lønopsamlingen.

Hvad anvendes indberetningerne til?

Alle indberettede oplysninger anvendes kun til statistikformål. De informationer, som indberettes, er en forudsætning for korrekt statistik, dvs. en statistik, der giver et aktuelt billede af faktiske forhold i samfundet. Indberetningerne for løn og fravær anvendes bl.a. i online værktøjet Netstat. Her har virksomhederne mulighed for at benchmarke og skræddersy lønninger og fravær på arbejdsmarkedet. Ved god datakvalitet kan virksomheden sammenligne egne tal med markedet og se kønsopdelt lønstatistik.

Er der pligt til at indberette?

Som minimum skal en medlemsvirksomhed indberette data til DA til den årlige lønstatistik (StrukturStatistikken), som er obligatorisk.
De øvrige indberetninger til DA kan være obligatorisk for nogle virksomheder.
DA videresender indberetningerne til Danmarks Statistik. Indberetningspligten er både vedtægtsbestemt og lovbestemt. Ved at indberette til DA Statistik opfylder virksomheden sin indberetningsforpligtelse over for Danmarks Statistik.
Der henvises til DI's vedtægter, DA’s vedtægter og lov om Danmarks Statistik.

Indberetningspligten til DA’s lønstatistik bortfalder ved virksomhedens udmeldelse af DI, eller hvis virksomheden ikke længere beskæftiger lønmodtagere. Ved udmeldelse skal virksomheden derefter indberette til Danmarks Statistik.

Associerede virksomheder

Associerede virksomheder er virksomheder, som ikke har overenskomst i DI. De  har mulighed for at deltage i indberetningen til DA og dermed få adgang til egne tal i online værktøjet Netstat. Benchmarking grundlaget vil også være mere realistisk ved indberetning igennem DA, som videresender til Danmarks Statistik. Kontakt DI via netstat@di.dk for at høre om virksomhedens muligheder for at deltage.

Arbejdsfunktionskode

Grundstenen i DA's statistikker er arbejdsfunktionskoder også kaldet DISCO. Forkerte DISCO-koder ødelægger statistikken.


Opgaven med at indplacere medarbejdere i DISCO-nomenklaturen

Mange indberetninger kan ikke bruges til statistik, alene fordi DISCO-koden i personoplysning 0350 mangler eller er ugyldig. Typisk skyldes dette, at lønadministrator – specielt i større virksomheder – ikke har det fornødne kendskab til den enkelte medarbejders arbejdsfunktion.

Opgaven med at indplacere virksomhedens medarbejdere i DISCO-nomenklaturen bør ikke varetages af lønningskontoret, men af personalekontoret, den daglige leder eller andre afdelinger/personer, der kender til medarbejderens præcise arbejdsfunktion.

Gør det til en del af den administrative procedure at opdatere personoplysningerne i forbindelse med ændringer i medarbejderens ansættelsesforhold.

Vejledning til DISCO-koder

På DA's hjemmeside indberetning.da.dk kan du få hjælp og vejledning til at finde den rigtige arbejdsfunktionskode. I søgeværktøjet kan du se sammenhængen mellem stillingsbetegnelser og DISCO-koder. Hvis du f.eks. er usikker på, hvilken DISCO-kode en ”sælger” i virksomheden skal have, kan du bruge dette søgeværktøj.
Vær opmærksom på opbygningen af de 9 hovedgrupper i DISCO-nomenklaturen. Hvis du søger på ”sælger”, vil du se, at der foreslås DISCO-koder i både gruppe 3 og 5. Det er vigtigt, at den, der indplacerer personalet, har fuld information om de kvalifikationer m.v., som de enkelte jobs i virksomheden kræver.
Husk også, at en DISCO-kode skal være sekscifret.

Forkerte DISCO-koder for mellemledere

Værkførere, overværkførere, formænd, kontorledere og andre mellemledere MÅ IKKE indberettes med en DISCO-kode fra gruppe 1 ”Ledelse på øverste plan”.
Mellemledere skal typisk placeres sammen med de personer, som de er ledere for – det vil sige med samme DISCO-kode – og adskilles fra ”almindelige medarbejdere” ved hjælp af jobstatuskoden.

Fejl i indberetning til DA

Ingen af oplysningerne i indberetningen til DA er overflødige. Blot en enkelt fejlbehæftet oplysning kan medføre, at hele indberetningen ikke kan anvendes til udarbejdelse af statistik.

Hvem kan rette fejl ved indberetningen

Mange dele af indberetningen er det alene virksomheden selv, der har mulighed for at afgøre korrektheden af. For eksempel den enkelte medarbejders ansættelsestidspunkt eller DISCO-kode. På DA's hjemmeside indberetning.da.dk kan virksomheden se og rette fejl i indberetningen.

Michael Eliasen

Michael Eliasen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4756
  • Mobil +45 5213 2370
  • Send e-mail  
Michael Markman

Michael Markman

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4590
  • Mobil +45 2263 4952
  • Send e-mail  

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter