Foto: GettyImage

12.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Bidrag til social sikring var løn

I en principiel faglig voldgift på byggeriets område fik en virksomhed ret i, at virksomhedsbetalte bidrag til social sikring var en del af den samlede løn, når lønniveauet skulle sammenlignes med andre virksomheders.

Individuel lønfastsættelse

Bygge- og anlægsoverenskomsten er en mindstebetalingsoverenskomst. Det betyder, at der ikke må aftales en løn med en medarbejder, der ligger under mindstebetalingssatsen. I praksis foregår lønfastsættelsen lokalt mellem virksomheden og medarbejderen uden overenskomstparternes indblanding.

Systemet er endvidere bygget op om, at der skal være lønspredning blandt virksomhedens medarbejdere. Ved lønfastsættelsen skal virksomheden dermed tage hensyn til medarbejderes individuelle forhold, herunder blandt andet dygtighed, erfaring, uddannelse, indsats i produktionen samt arbejdets krav til medarbejderen.

Mulighed for at påtale lønniveau

Selv om lønnen aftales lokalt, kan en faglig organisation påtale det, hvis en virksomheds lønniveau er væsentligt lavere end lønniveauet i sammenlignelige virksomheder i branchen. Det påhviler den faglige organisation at bevise påstanden ved at sammenligne med virksomheder inden for samme branche og geografi.

Hvis den faglige organisation kan dokumentere, at lønniveauet ligger under det generelle lønniveau, foreligger der et såkaldt misforhold ved lønfastsættelsen.

Den konkrete sag

Sagen handlede om en tjekkisk stilladsvirksomhed, der udførte stilladsarbejde i forbindelse med et stort byggeri i Københavnsområdet.

Medarbejderne var udstationeret til Danmark fra Tjekkiet. Stilladsmedarbejdere modtog alle en timeløn på 135 kr., hvilket med tillæg af feriepenge, søgnehelligdagsbetaling og pensionsbidrag inkl. medarbejderbidraget, svarede til 184,41 kr. pr. time.

Det var parterne enige om.

Forbundet hævdede imidlertid, at denne løn lå væsentligt under det sammenlignelige niveau i Københavnsområdet for stilladsarbejdere. Den faglige organisation henviste til 10 stilladsvirksomheder, der udførte arbejde i Københavnsområdet. Lønniveauet for de pågældende virksomheder lå mellem 242-351 kr. i timen inkl. tillæg.

Bidrag til social sikring skal regnes med

Arbejdsgiversiden gjorde under sagen gældende, at virksomhedens lovpligtige bidrag til social sikring i Tjekkiet skulle indgå i virksomhedens lønniveau og lægges til de 184,41 kr.

I henhold til tjekkisk lovgivning betalte virksomheden 34 pct. af virksomhedens lønudgifter i sociale sikringsomkostninger. Bidraget svarede til 52,00 kr. pr. time. Det samlede lønniveau var derfor 236,41 kr.

Afgørelsen

Dommerne kom frem til, at de sociale sikringsordninger vedrørte beskæftigelse, sundhed, sygdom og pension. Ordningerne angik således ydelser, som i Danmark finansieres over skatten. Set i en dansk kontekst var de dermed ikke forhold, der angår arbejdsmarkedet og de kollektive overenskomster.

Alligevel var dommerne enige om, at det stemte bedst overens med formålet med overenskomstens misforholdsbestemmelse og hensynet til ligestilling af virksomhederne på markedet at anse udgiften til medarbejderens sociale sikring for en del af det sammenlignelige lønniveau.

Dommerne lagde især vægt på, at udgiften til en dansk virksomheds medarbejders sociale sikring indirekte indgår i den løn, som medarbejderen får, fordi tilsvarende ordninger finansieres af indkomstskatten. På denne baggrund fandt dommerne, at virksomhedens bidrag til den tjekkiske sociale sikring indgik i opgørelsen af det samlede lønniveau.

I den konkrete situation medførte det, at der ikke forelå en aflønning, der var væsentlig lavere end andre tilsvarende virksomheders lønniveau inden for samme branche og geografi.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på faglig voldgifts afgørelse af 14. oktober 2019 i sag nr. FV2018.0165.

DI's råd

Det er DI’s opfattelse, at afgørelsen helt generelt fastslår, at udstationerende virksomheders lovpligtige bidrag til social sikring udgør en del af virksomhedens samlede lønniveau i sager om misforhold ved lønfastsættelsen. 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter