Foto: Colourbox

25.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

EU vedtager nye regler for ansættelse

Kortere frister for udlevering af ansættelsesbeviser og europæiske mindsterettigheder for ansættelsesvilkår er noget af det, som et nyt EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår indfører. Reglerne i direktivet skal indføres i Danmark inden for tre år.

Direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår er egentlig en revision af direktivet om ansættelsesbeviser, men går længere end det gamle direktiv ved også at give medarbejdere i EU en række mindsterettigheder for deres ansættelsesvilkår.

Flere skal have en ansættelseskontrakt

Direktivet gælder som udgangspunkt alle medarbejdere.

Det enkelte land kan dog vælge at undtage medarbejdere, der arbejder tre timer eller mindre i gennemsnit pr. uge i en referenceperiode på fire uger.

I dag er det kun medarbejdere, der har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst otte timer, og hvis ansættelse varer mindst en måned, der har krav på et ansættelsesbevis efter loven.

Flere oplysninger i ansættelseskontrakten

På nuværende tidspunkt stiller ansættelsesbevisloven krav til indholdet i ansættelseskontrakten, blandt andet oplysninger om virksomhedens og medarbejderens navn og adresse, arbejdsstedet, beskrivelse af arbejdet samt den aftalte løn.

Det nye direktiv stiller yderligere krav til, hvad virksomheder skal oplyse medarbejderne om. For eksempel om medarbejderen har ret til uddannelse og oplysninger om sociale sikringsordninger (barsel, sygdom mm.), hvor de er arbejdsgiverens ansvar.

Kortere frister for udlevering af ansættelseskontrakter

Fremover skal medarbejderen modtage de grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet hurtigst muligt og senest syv kalenderdage efter første arbejdsdag. Det er eksempelvis oplysninger om virksomhedens og medarbejderens navn og adresse, arbejdsstedet, løn, eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor.

Dette er en skærpelse i forhold til de nuværende regler, som indebærer, at medarbejderen skal have ansættelseskontrakten senest 1 måned efter ansættelsens start.

Andre oplysninger skal udleveres til medarbejderen senest 1 måned efter den første arbejdsdag, eksempelvis regler om barsel, opsigelsesvarsel og ret til ferie.

Ændringer i ansættelsesforholdet

Ved ændringer i ansættelsesforholdet indfører direktivet krav om, at medarbejderen skal have skriftlig dokumentation så hurtigt som muligt og senest den dag, ændringen træder i kraft. I dag skal medarbejderen først have skriftlig dokumentation for ændringerne senest en måned efter, de træder i kraft.

Medarbejdere, der allerede har en ansættelseskontrakt efter de gamle regler, har ifølge direktivet kun krav på at få en ny kontrakt, hvis de anmoder arbejdsgiveren om det.

Nye minimumsrettigheder

Ud over ændringerne i reglerne om ansættelsesbeviser indfører direktivet også en række mindsteret-tigheder for medarbejderes ansættelsesforhold i EU:

  • Maksimal prøvetid på seks måneder
  • Ret til at tage beskæftigelse hos flere arbejdsgivere, med mindre objektive grunde taler imod det
  • Et mindstemål af forudsigelighed i arbejdstiden
  • Visse restriktioner på kontrakter uden garanteret mindstearbejdstid
  • Ret til at forespørge om en anden type beskæftigelse (for eksempel fra tidsbegrænset til fast stilling) og modtage begrundet svar fra virksomheden
  • Visse regler for obligatoriske uddannelser

Ud over mindsterettighederne og de nye krav til ansættelsesbeviser indeholder direktivet også bestemmelser, der skal beskytte medarbejdere, som benytter sig af de rettigheder, direktivet giver dem, imod usaglig opsigelse eller andre sanktioner fra arbejdsgiveren.

Reglerne er endnu ikke indført

Reglerne i direktivet er endnu ikke trådt i kraft i Danmark. Det sker først, når de er omsat til dansk regulering. Hvordan det præcist skal ske, er endnu usikkert. Det skal drøftes mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Direktivet giver mulighed for, at medlemsstaterne kan undtage overenskomstdækkede områder fra ovenstående mindsterettigheder.

EU giver medlemsstaterne en frist på tre år til at indføre reglerne. Det betyder, at det senest skal være omsat til dansk ret i 2022.

Link til EU Rådets pressemeddelse af 13. juni 2019

DI MENER

Direktivets nye krav til ansættelsesbeviser er efter danske forhold ubegrundede, men vil medføre større byrder for virksomhederne til skade for konkurrenceevnen i EU. 

Derudover er det stærkt problematisk og i modstrid med den danske arbejdsmarkedsmodel, at EU indfører mindsterettigheder for ansættelsesvilkår i hele EU. Det er en reguleringsform, der ikke tager højde for indretningen af de nationale arbejdsmarkeder. Derfor risikerer direktivet at trække arbejdsmarkederne i EU i en mindre fleksibel retning, hvilket kan skade jobskabelsen.  

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter