Foto: Colourbox

02.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Højesteret: Ikke i orden at bortvise for lydoptagelse

En ny højesteretsdom fastslår, at en medarbejders optagelse af en lønsamtale ikke udgjorde en misligholdelse af ansættelsesforholdet og derfor ikke kunne begrunde en bortvisning. Højesteret har desuden opstillet generelle kriterier for at bedømme medarbejderes optagelse af samtaler på arbejdspladsen.

Kast af computermus

Under en lønsamtale havde en konsulent i vrede kastet sin computermus i retning af sin chef. Virksomheden bortviste medarbejderen på baggrund af hændelsen, og fordi medarbejderen havde forladt arbejdspladsen før tid.

Lydoptagelse af lønsamtalen

Konsulenten anlagde sag mod virksomheden med påstand om, at bortvisningen var uberettiget, og i forbindelse med byrettens behandling af sagen kom det frem, at konsulenten under mødet havde foretaget en lydoptagelse af lønsamtalen.

Virksomheden ophævede derfor igen konsulentens ansættelsesforhold, denne gang med henvisning til lydoptagelsen. Ophævelsen fandt sted med virkning fra optagelsesdagen, der lå flere måneder før bortvisningstidspunktet.

Var bortvisningen berettiget?

For så vidt angår kastet med computermusen, fandt Højesteret, at misligholdelsen under de foreliggende omstændigheder ikke var tilstrækkelig alvorlig til at kunne begrunde en bortvisning eller opsigelse.

For så vidt angår lydoptagelsen, fandt Højesteret, i modsætning til Vestre Landsret, at konsulentens lydoptagelse af lønsamtalen ikke udgjorde en misligholdelse af konsulentens ansættelsesforhold.

Baggrunden herfor var, at lydoptagelsen havde et sagligt formål, og at hensynet til de øvrige mødedeltagere ikke oversteg konsulentens interesse i at optage samtalen. Det var derfor heller ikke berettiget med en bortvisning eller opsigelse med denne begrundelse.

Saglighed af medarbejderes lydoptagelser

Ved vurderingen af, om en lydoptagelse udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, skal der foretages en konkret afvejning af hensynet til medarbejderen og hensynet til arbejdsgiveren og andre berørte. Der skal ifølge Højesteret lægges vægt på følgende generelle kriterier:

  • Formål og baggrund med lydoptagelsen, herunder om en medarbejder har særlig anledning til at sikre sig bevis for tilsidesættelse af sine rettigheder.
  • Hvilke oplysninger medarbejderen forventede eller havde til hensigt at optage, herunder om det var oplysninger om rent private forhold eller fortrolige oplysninger af hensyn til virksomheden eller andre.
  • Efterfølgende opbevaring og anvendelse af lydoptagelserne.

Da Højesteret ikke mente, at bortvisningen var berettiget, tog de ikke stilling til, om bortvisningen pga. optagelsen kunne ske tilbage til optagelsestidspunktet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af 19. august 2019 i sag nr. BS-42617/2018-HJR.

Di's råd

Dommen viser, at lydoptagelser foretaget af en medarbejder ikke nødvendigvis udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet. 

Det afhænger derimod af en konkret vurdering af formålet med lydoptagelsen og en afvejning af henholdsvis medarbejderens interesser og arbejdsgiverens og andre berørtes  interesser. 

Dommen viser således også, at en optagelse kan udgøre en misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvis der ikke er en saglig grund til optagelsen, eller andres interesse i ikke at blive optaget vejer tungere.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at højesteretsdommen udelukkende vedrører tilfælde, hvor medarbejderen optager en samtale, som den pågældende selv deltager i. 

Hvis en medarbejder aflytter møder, som den pågældende ikke selv deltager i, vil der være tale om en overtrædelse af straffeloven. I sådanne tilfælde vil lydoptagelsen derfor som udgangspunkt kunne få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. I grove tilfælde i form af en bortvisning. 

Derudover er det vigtigt at bemærke, at en medarbejders efterfølgende opbevaring og anvendelse af lydoptagelser i sig selv kan udgøre en misligholdelse af ansættelsesforholdet, som i det konkrete tilfælde kan begrunde enten en opsigelse eller en bortvisning.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter