Foto: Colourbox
23.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Knust fod i et år var ikke et handicap

Der var ikke tale om forskelsbehandling på grund af handicap, da en virksomhed opsagde en medarbejder, der havde været sygemeldt i et år efter et fald fra en stige, hvor han havde knust foden. Retten gav virksomheden medhold i, at lidelsen ikke var af lang varighed, og frifandt virksomheden.

Skriftlig advarsel for brud på sikkerhed

En medarbejder på en betonfabrik var behørigt og adskillige gange – både på dansk og tysk – instrueret i, hvordan arbejdet på stiger rent sikkerhedsmæssigt skal udføres, og at man aldrig må sætte den ene fod på stigen og den anden på betonelementerne.

Denne forskrift sad også fast på stigen med et klistermærke, der med en rød streg viste, at man ikke måtte ”sætte af” med foden. Medarbejderen havde tillige tidligere modtaget en skriftlig advarsel for at bryde sikkerhedsforskrifterne.

Faldt ned og knuste fodled

I februar 2017 overtrådte betonmedarbejderen alligevel igen sikkerhedsinstruksen, og han faldt ned fra stigen og knuste sit fodled.

Medarbejderen modtog løn under sygdom i henhold til overenskomstens bestemmelser herfor i otte uger.

Ansættelsesforholdet fortsatte frem til januar 2018, hvor virksomheden indkaldte medarbejderen til en samtale og meddelte ham, at han var opsagt grundet hans handicap.

Krævede et års løn i godtgørelse

I maj 2020 indgav medarbejderens advokat en klage til Ligebehandlingsnævnet. Medarbejderen gjorde gældende, at han var handicappet, at stillingen skulle tilpasses, hvilket virksomheden ikke havde gjort, og at opsigelsen derfor berettigede til et års løn i godtgørelse for brud på forskelsbehandlingsloven.

Virksomheden gjorde derimod gældende, at sagen var bortfaldet grundet passivitet fra februar 2017 til maj 2020. Desuden gjorde de gældende, at medarbejderen ikke var kompetent, egnet og disponibel jf. beskæftigelsesdirektivets betragtning 17, og at virksomheden derfor ikke var forpligtet til at tilpasse stillingen.

Ikke handicappet i lovens forstand

Medarbejderen var 100 pct. uarbejdsdygtig og kunne hverken gå eller stå på opsigelsestidspunktet, men lidelsen havde ikke stået på længe nok til at opfylde kravet om ”lang varighed”.

Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at medarbejderen skulle godtgøre, at han på tidspunktet for opsigelsen havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, herunder at funktionsbegrænsningen var af lang varighed.

Nævnet fandt, at tiden fra ulykken i februar 2017 til 5. januar 2018 (11 mdr.) ikke var lang nok til, at betonmedarbejderen kunne betragte sin funktionsnedsættelse som varig.

Nævnet lagde også til grund, at der ikke forelå lægelige oplysninger om medarbejderens fremtidige prognose på opsigelsestidspunktet. Nævnet gav derfor virksomheden medhold i, at medarbejderen ikke var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 22. oktober 2020 i sag nr. 20-7970.

DI's råd

Sagen understreger, at det er medarbejderen, der har bevisbyrden for, at vedkommende var handicappet på opsigelsestidspunktet. Hvis medarbejderen har en funktionsnedsættelse, er det altså medarbejderen, der skal bevise, at denne er af lang varighed.

Lang varighed er mere end et år (se disse afgørelser om lang varighed: C-13/05 og C-395/15 samt Ligebehandlingsnævnets afgørelser i 18-56393 og 2014-6810-33302.)

Sagen viser også, at man skal overholde sikkerhedsforskrifterne, når man arbejder fra stiger.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter