Foto: Colourbox
20.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Pension i udlandet tæller stadig med

Hvis en overenskomst giver mulighed for, at virksomheden tager højde for ”pension betalt i hjemlandet”, betyder det ikke noget, om ordningen i hjemlandet formelt set er en social sikringsordning eller en supplerende pensionsordning omfattet af suppleringspensionsdirektivet.

Pension i hjemlandet skal tages i betragtning

En faglig voldgift har netop truffet en ny, principiel afgørelse vedrørende pensionsbetalinger i hjemlandet.

I afgørelsen fik en polsk virksomhed medhold i, at der ikke skal afregnes opsat løn til 3F’s feriekasse i henhold til en LAVAL-overenskomst i den udstrækning, virksomheden kan dokumentere at have foretaget indbetalinger til pensionsdelen af den polske ZUS-ordning.

Tvivl om det retlige udgangspunkt

Afgørelsen står på skuldrene af to tidligere afgørelser nemlig Mostostal-afgørelsen fra Industriområdet og JacksonAdapt-afgørelsen fra Byggeriet.

I Mostostal-afgørelsen fastslog tre højesteretsdommere, at den polske ZUS-ordning udgør en ”arbejdsmarkedspension” i den forstand, begrebet anvendes i Industriens Overenskomst, og at indbetalinger til den polske ordning derfor skal tages i betragtning ved fastsættelsen af lønforpligtelsen i overensstemmelse med bilag 8 til Industriens Overenskomst.

I JacksonAdapt-afgørelsen slog tre andre højesteretsdommere imidlertid fast, at noget tilsvarende ikke gælder for så vidt angår byggeriet, hvor overenskomsten er formuleret anderledes.

Dette gav anledning til betydelige overvejelser i forhold til, om retsstillingen på Industriens område fortsat var det retlige udgangspunkt, eller om den ordning, Mostostal-afgørelsen fastlagde på Industriens område, i virkeligheden blot var en undtagelse til udgangspunktet.

Afgørelsen afklarer tvivl

Den nye afgørelse slår fast, at det ikke er afgørende, om forpligtelsen til at forholde sig til, om pension betalt i hjemlandet skal tages i betragtning i pensionsforpligtelsen har det ene eller det andet retlige udspring.

Dommeren udtaler således følgende i afgørelsen:

”Der er ikke i forarbejderne til § 6 a [i udstationeringsloven] eller i tiltrædelsesoverenskomsten nogen nærmere angivelse af, hvad menes med ”pension” eller ”modsvarer”. Der er ingen indikation af, at der med ”pension” sigtes til noget meget præcist eller begrænset som f.eks. en pensionsordning, der opfylder betingelserne efter direktiv 98/49/EF for at blive anset for en supplerende pensionsordning i dette direktivs forstand. Der er heller ingen indikation af, at ”modsvarer” indebærer et krav om identitet. Efter bestemmelsens baggrund og formål må det i stedet antages, at forståelsen af ”pension” og ”modsvarer” styres af, om der er tale om økonomiske belastninger vedrørende ydelser af en karakter, som for den ansatte og virksomheden opleves som reelt ligeartede, selv om de måske ud fra strikte retlige kriterier falder ind under forskellige legaldefinitioner på ydelser."

Bidrag til forståelse af samspillet mellem ZUS-ordningen og dansk arbejdsmarkedspension

I forlængelse heraf udtaler dommeren sig om de fællestræk, han kan konstatere ved de danske arbejdsmarkedspensioner (som f.eks. Industriens Pension) og den polske ordning.

Der fremgår således følgende af afgørelsen:

”Det er pensionsbidragsydelsen i Isoleringsoverenskomsten, som i tiltrædelsesoverenskomsten konverteres til opsat løn. Det, der karakteriserer denne pensionsbidragspligt, er, at den udløses af ansættelsesforholdet, udgør en procentdel, som arbejdsgiveren skal betale i tillæg til lønnen i øvrigt, og indsættes på en konto i medarbejderens navn. Nøjagtig det samme gør sig gældende for så vidt angår den alderspensionsbidragsforpligtelse, der påhviler en polsk arbejdsgiver i forhold til de ansatte under ZUS-ordningen. Der er selvfølgelig den forskel mellem de to ordninger, at den ene er aftalt i en kollektiv overenskomst, den anden er fastsat ved lov, men den forskel kan ikke tillægges nogen betydning ved bedømmelsen af den økonomiske realitet i ordningerne, som indebærer en ligeartet belastning af arbejdsgiveren.”

Dommeren mener altså, at det, der bestemmer, om en pensionsindbetaling i hjemlandet kan have betydning for, om der skal indbetales til en arbejdsmarkedspensionsordning i Danmark, er, om de to ordninger har de samme overordnede karakteristika, og om de indebærer en ensartet belastning for arbejdsgiveren.

Det har i den forbindelse ingen betydning, om der er tale om forpligtelser i en overenskomst eller forpligtelser, som følger af lovgivningen.

DI var indtrådt i sagen til støtte for virksomheden. 

DI's råd

Sagen er helt afgørende for forståelsen af, hvornår udenlandske virksomheder skal betale pension for medarbejdere, der udstationeres til Danmark.

Den har kun direkte taget stilling til spørgsmålet om pensionsbidrag, der betales i Polen, men det er DI’s opfattelse, at afgørelsen også vil finde anvendelse i forhold til pensionsbidrag i en række andre medlemslande.

Spørgsmålet om fastsættelsen af den korrekte løn for udenlandske medarbejdere er kompliceret. Vi anbefaler, at du tager kontakt til DI, hvis du er i tvivl om, hvorvidt lønnen fastsættes korrekt i din virksomhed.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter