Foto: Colourbox
16.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Lov om forlængelse af midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

Folketinget har den 15. december 2020 vedtaget en forlængelse af den midlertidige ordning om arbejdsfordeling, som regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om at forlænge og justere i slutningen af november måned.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning bliver forlænget, så private virksomheder kan bruge den i hele 2021. Regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalte for godt to uger siden at justere ordningen, så den bliver mere fleksibel end tidligere.

På grund af de seneste sundhedsrestriktioner, som trådte i kraft i begyndelsen af december, gælder justeringerne i aftalen allerede fra den 15. december 2020.

Aftalen betyder blandt andet, at arbejdsmarkedets parter kan aftale, at virksomhederne på deres overenskomstområde får mulighed for at nedsætte arbejdstiden med helt op til 80 procent frem for de nuværende 50 procent. Under visse betingelser kan arbejdsgiveren også indkalde ekstra personale til pludseligt opstået merarbejde. Samtidig bliver reglerne om ordningen mere enkle at administrere for a-kasserne.

Medarbejdere i ordningen får en forhøjet dagpengesats og trækker ikke på deres toårige dagpengeret.

Ordningen omfatter alle private virksomheder og gælder for alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, herunder medarbejdere, som i forvejen måtte være omfattet af en overenskomst, som indeholder regler om arbejdsfordeling.

Arbejdsfordeling efter den forlængede ordning kan iværksættes i hele perioden frem til 31. december 2021. Der er ingen begrænsninger i forhold til antal af måneder arbejdsfordelingen kan løbe over eller antallet af gange der etableres arbejdsfordeling.

Iværksættelse af arbejdsfordeling efter ordningen skal være sagligt begrundet, og arbejdsfordelingen skal ophøre senest den 31. december 2021. Ordningen kan bruges uanset, om virksomheden er omfattet af en overenskomst eller ej.

Hvad er hovedpunkterne i den nye ordning for arbejdsfordeling?

Den midlertidige ordning adskiller sig fra de traditionelle regler om arbejdsfordeling på bl.a. følgende punkter:

 • Virksomheden kan iværksætte arbejdsfordeling for alle medarbejdere, selv om der ikke er overenskomstmæssig hjemmel hertil eller i øvrigt indgået kollektiv eller individuel aftale herom.

 • Virksomheden bestemmer selv, i hvilket tidsrum arbejdsfordelingen skal løbe, dog skal arbejdsfordelingen ophøre senest den 31. december 2021. Virksomheder, der har iværksat en arbejdsfordeling, kan forlænge den eksisterende periode eller påbegynde en ny. Der skal i så fald foretages en ny anmeldelse til jobcenteret.

 • Virksomheder indenfor DA/FH-området, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom efter de regler, der gælder i Samarbejdsaftalen.

 • Før arbejdsfordeling kan iværksættes, skal de berørte medarbejdere have 24 timer på en hverdag til at beslutte, om de vil indgå i arbejdsfordelingen. Hvis virksomheden orienterer medarbejderne om den påtænkte arbejdsfordeling en lørdag kl. 12.00, skal medarbejderne senest mandag kl. 12.00 beslutte, om de ønsker at indgå i ordningen. Hvis en medarbejder ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter ordningen, må virksomheden beslutte, om medarbejderen afskediges. Virksomheden må i givet fald opsige medarbejderen med pågældendes sædvanlige varsel og under overholdelse af øvrige vilkår (se yderligere herom nedenfor).

 • Virksomheden skal tilrettelægge arbejdsfordelingen, så arbejdstiden for de berørte medarbejdere nedsættes med mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Det vil sige, at de berørte medarbejdere maksimalt må være ledige halvdelen af deres aftalte arbejdstid.

 • Virksomheder der er omfattet af en overenskomstaftale, der giver mulighed for at reducere arbejdstiden med op til 80 pct., kan reducere arbejdstiden i overensstemmelse hermed, men kun for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomstaftalen.

 • Ordningen giver alene mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed, og kan ikke anvendes til at ændre på arbejdstidens placering m.v. i videre omfang end efter de gældende overenskomsters regler herom.

 • Med respekt heraf kan perioden med ledighed for ikke-funktionærer tilrettelægges fleksibelt på dage og timer, f.eks. ledighed hver anden dag, en dag om ugen, hver anden uge eller halvdelen af hver arbejdsdag. Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, der indeholder regler om mindstearbejdstid på en almindelig arbejdsdag, skal disse regler respekteres.

 • For funktionærer skal ledighed placeres i hele dage.

 • Virksomheden skal betale et arbejdsgiverbidrag på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Bidraget beregnes forholdsmæssigt, så det reduceres, hvis virksomheden ikke anvender arbejdsfordeling i en hel kalendermåned. Pligten til at betale to G-dage ved start af en arbejdsfordeling suspenderes.

 • Medarbejdere, der indgår i arbejdsfordeling efter den nye ordning, får i ledighedsperioder en forhøjet dagpengesats på maksimalt 23.000 kr. pr. måned (beregnet på fuldtidsledighed).

 • Medarbejdere, der ikke er medlem af en a-kasse, og medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, men endnu ikke er dagpengeberettigede, kan opnå ret til dagpenge under den midlertidige ordning ved at betale 3 måneders kontingent til en a-kasse for hver måned, de ønsker at opnå dagpenge fra a-kassen i en arbejdsfordeling.

 • Virksomheden kan iværksætte opkvalificeringsforløb for medarbejdere omfattet af arbejdsfordeling, også for de perioder, hvor den pågældende medarbejder er ledig og modtager supplerende dagpenge.

Vejledninger

FAQ Midlertidig arbejdsfordeling

Klik her

Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter