Foto: Colourbox

14.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Angreb på ledelsesretten afværget

En faglig voldgift slog fast, at en arbejdsgiver på rengøringsområdet kan bede en medarbejder udføre andre opgaver end normalt eller ekstraopgaver, uden det udløser ekstra betaling, hvis opgaverne kan løses inden for normal arbejdstid, og medarbejderens arbejdstempo ikke overstiger grænsen i overenskomsten.

Medarbejderne mente, at de arbejdede for meget

En rengøringsvirksomhed overtog i 2014 en lang række opgaver for en offentlig instans, herunder rengøringen. I den forbindelse overtog de en lang række medarbejdere, der i marts 2015 overgik til at være omfattet af Serviceoverenskomsten.

Medarbejderne mente, at de arbejdede for meget hos rengøringsvirksomheden, og derfor rejste de i første omgang sager om, at arbejdstakten i Serviceoverenskomsten ikke blev overholdt.

Arbejdstakten i Serviceoverenskomsten er 130 modsat andre overenskomster, hvor arbejdstakten er 100. Arbejdstakt 130 er defineret som ”ilmarch”, og arbejdstakt 100 er såkaldt ”normal tempo”. Sagerne blev dog opgivet.

Forbundet rejste krav om betaling for ”arbejde ind i egen tid”

Derefter rejste forbundet på vegne af medarbejderne, at de skulle have betaling for ”arbejde ind i egen tid”.

Det begreb dækker over, at en eller flere kolleger til en medarbejder, der er syg eller på ferie, udover deres egne opgaver bliver bedt om at dække den fraværende medarbejders opgaver.

Forbundet havde lavet nogle meget omfattende opgørelser, der i nogle tilfælde gav kollegaen eller kollegerne ret til ekstra 7,4 timers løn, når en medarbejder var fraværende en fuld dag, i andre tilfælde den anslåede tid, kollegaen eller kollegerne havde brugt på den fraværende medarbejders opgaver.

Ledelsesretten giver ret til omfordeling af opgaver

DI’s holdning var, at vores rengøringsvirksomheder i overensstemmelse med ledelsesretten kan omfordele opgaver på dagen, så længe medarbejderne ved, hvad de skal lave, og de ikke kommer til at arbejde i en arbejdstakt over 130.

Forklaringerne fra virksomheden viste, at når en kollega skulle dække for en fraværende medarbejder, skulle kollegaen selvfølgelig ikke lave alle opgaver på begges områder, men blot de mest nødvendige opgaver begge steder. Opgaverne kunne derfor udføres i den normale arbejdstid.

Ledelsesretten giver også ret til tildeling af ekstraopgaver i arbejdstiden

Der var enighed om, at hvis medarbejderen arbejdede ud over sin normale arbejdstid, skulle vedkommende have overtidsbetaling.

Det var dog DI’s opfattelse, at virksomheden godt kunne bede en medarbejder lave noget ekstra på dagen – udover de opgaver medarbejderen normalt udførte – blot medarbejderen ikke dermed arbejdede i en arbejdstakt over 130.

Virksomheden vandt sagen

Dommeren konstaterede efter vidneforklaringerne , at det ikke var bevist, at nogen af medarbejderne arbejdede i en arbejdstakt over 130. Dommeren mente derudover ikke, at der i Serviceoverenskomsten var hjemmel til at kræve betaling for ”arbejde ind i egen tid”.

Det står udtrykkeligt i overenskomsten, at der skal ske ekstrabetaling for ekstraopgaver. men kun hvis opgaverne medfører forlængelse af den aftalte arbejdstid. Og forbundet havde ved overenskomstforhandlingerne i 2004 rejst et krav om, at der også skulle ske betaling for ”ekstra arbejder inden for normal arbejdstid”, som vel at mærke ikke blev imødekommet fra arbejdsgiverside.

Dommeren mente heller ikke, at der var retspraksis for, at der skulle ske betaling.

Dommeren sagde direkte, at selv om medarbejderne som udgangspunkt havde faste områder, kunne de ikke kræve ekstra betaling, fordi de blev bedt om at udføre ekstra arbejde, når det kunne udføres inden for den normale arbejdstid.

Kutymer om ”arbejde ind i egen tid” kan opsiges

Dommeren afviste til sidst, at der forelå en kutyme for, at der skulle ske ekstrabetaling for ”arbejde ind i egen tid” på de arbejdspladser, der var omfattet af sagen.

Den bemærkning er sikkert kommet med i afgørelsen, fordi det kom frem under vidneafhøringerne i sagen, at der er nogle arbejdspladser, hvor der bliver, eller er blevet, betalt for ”arbejde ind i egen tid”, og hvor der måske kan være opstået en kutyme for, at der betales for ”arbejde ind i egen tid”.

Det betyder også, at hvis der er rengøringsvirksomheder, der pt. fast betaler for ”arbejde ind i egen tid”, kan sådanne kutymer opsiges efter reglerne herom, det vil sige som udgangspunkt med 3 måneders varsel.

Den konkrete rengøringsvirksomhed havde således også en lokalaftale, hvor der kunne ske betaling for ”arbejde ind i egen tid”. Lokalaftalen var dog ikke benyttet på de pågældende arbejdspladser.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftskendelse af 21. februar 2020 i sag nr. FV2019.0002.

DI's råd

Udgangspunktet er, at ledelsesretten giver en virksomhed ret til at bestemme, hvilke opgaver en medarbejder skal udføre på den enkelte dag. 

Det gælder, medmindre ledelsesretten udtrykkeligt er fraveget i en overenskomst, en aftale eller efter fast praksis på det pågældende overenskomstområde. 

Det følger af afgørelsen, at der hverken efter overenskomsten eller praksis skal ske betaling, når en rengøringsvirksomhed beder en medarbejder lave noget andet eller noget ekstra arbejde (såkaldt ”arbejde ind i egen tid”), medmindre medarbejderen ikke kan nå at lave arbejdet i sin normale arbejdstid ved brug af den tilladte arbejdstakt på 130 i Serviceoverenskomsten. 

Hvis der er rengøringsvirksomheder, der pt. fast betaler for ”arbejde ind i egen tid”, kan der dog være skabt en kutyme for en sådan betaling. Men hvis virksomheden ønsker at ændre denne kutyme, vil kutymen som udgangspunkt kunne opsiges med 3 måneders varsel. 

Hvis I betaler for ”arbejde ind i egen tid”, skal vi derfor anbefale, at I kontakter DI for rådgivning om, hvorvidt der er opstået en kutyme for betalingen, og hvordan kutymen i så fald kan ophøre, hvis I ikke længere ønsker at betale.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter