Foto: Getty Images

16.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye satser på IO og IFO pr. 1. marts 2020

Den 1. marts 2020 sker der en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Industriens Overenskomst (IO) og Industriens Funktionæroverenskomst (IFO). Ændringerne har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts indgår.

Regulering af mindstebetalingssatser for timelønsarbejde (IO)

De i Industriens Overenskomst § 22 nævnte mindstebetalingssatser for timelønsarbejde pr. time udgør pr. 1. marts 2020:

For voksne arbejdere 122,15 kr.

For arbejdere under 18 år 70,35 kr.

Regulering af satser vedrørende forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. (IO)

§ 13 Overarbejde

Stk. 5 Varsling af overarbejde 

Overarbejde ud over en time skal varsles dagen før inden normal arbejdstids ophør. Hvis sådant overarbejde ikke er varslet rettidigt, eller hvis varslet overarbejde ikke kommer til udførelse, betales pr. gang: 105,11 kr.

Stk. 7 Betalingssatser

a) Overarbejde på hverdage:

Første og anden klokketime efter normal arbejdstid: 41,20 kr.

Tredje og fjerde klokketime efter normal arbejdstid: 65,80 kr.

Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 123,10 kr.

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl. 6 til kl. 18: 41,20 kr.

Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl. 18 til kl. 6: 123,10 kr.

b) Arbejde på en i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag:  

Timer mellem kl. 6 og kl. 18: 65,80 kr.  

Timer mellem kl. 18 og kl. 6: 123,10 kr.

c) Arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg:

Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl. 12: 82,00 kr.

Fra kl. 12 og til den normale arbejdstids begyndelse: 123,10 kr.

Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse: 123,10 kr.   

d) Tilsiges en medarbejder til arbejde i spisepausen, og denne derved udskydes ud over 1/2 time, betales der pr. gang herfor: 29,15 kr.

§ 14 Forskudt arbejdstid

Stk. 2 Betaling for arbejde på forskudt arbejdstid

Arbejde på forskudt tid betales med følgende tillæg:

Tillæg 1: Fra kl. 18.00 til kl. 22.00: 27,30 kr.

Tillæg 2: Fra kl. 22.00 til kl. 06.00: 44,45 kr.

Tillæg 3: Påbegyndes den forskudte arbejdstid kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00 følgende tillæg: 52,50 kr.

§ 15 Skifteholdsarbejde

Stk. 6 Tillægsbetaling for skifteholdsarbejde

Tillæg 1: 42,15 kr.

Tillæg 2: 90,25 kr.

Tillæg 3: 90,60 kr.

Tillæg 4: 28,40 kr.

Tillæg 5: 226,00 kr.

Regulering af satser vedrørende udearbejde (IO)

§ 19 Udearbejde

Stk. 2 Betaling for udearbejde

2. For udearbejde betales pr. 1. marts 2020 derudover pr. præsteret arbejdstime et tillæg på 5,40 kr.

§ 39 Ophævelse af arbejdsforhold under akkord

Stk. 4 Medarbejderen forlader akkorden

1. Når en medarbejder, der står i enkeltakkord, forlader værkstedet uden aftale med arbejdsgiveren, og uden at tvingende omstændigheder foranlediger det, fortabes eventuelt resterende løn og ret til overskud på samtlige påbegyndte akkorder.

Dog udbetales den pågældende pr. præsteret arbejdstime i akkord:

1. marts 2019 kr. 39,15. 

Regulering af satser vedrørende specialdel med bilag (IO) samt organisationsaftale om oplevelsesindustrien

§ 4 Støberier

Stk. 2 Særlige timelønsbestemmelser for ikke faglærte medarbejdere

1. Smelteovnsfyrbødere får et tillæg pr. støbedag på 14,05 kr. udover den for vedkommende smelteovnsfyrbøder gældende timeløn, medmindre tillægget dækkes gennem en akkord, hvorunder pasningen af ovnen er indeholdt.

§ 5 Snedkere, tømrere, møllebyggere og træindustriarbejdere

Særlige timelønsbestemmelser

1. Hvor virksomheden forlanger, at snedkere, tømrere og møllebyggere holder sig selv med almindeligt værktøj, betales værktøjspenge pr. time: 2,00 kr.

§ 6 Skibstømrere

Særlige timelønsbestemmelser

1. For bolværks- og vandbygningsarbejde betales et tillæg pr. time på: 5,40 kr.

Herfra undtages dog arbejde på værfternes egne bolværker og ved tildannelse af materialer, der foregår på værfternes egen grund, medmindre det foregår i eller ud over vandet.

2. Hvor virksomheden forlanger, at skibstømrere og bådebyggere holder sig selv med værktøj, betales værktøjspenge 2,00kr. pr. time.  

Bilag 1 Protokollat, Retningslinjer for arbejde på mobile og stationære platforme

3. Lønforhold

b. Som tillæg hertil ydes et særligt offshoretillæg på 39,80 kr. pr. time, som skal dække alle overenskomstmæssige tillæg samt alle specielle forhold, der følger af offshore-arbejdet.   f. For arbejde på den 24. december udgør tillægget: 1132,80 kr.   g. For arbejde på øvrige søgnehelligdage udbetales et tillæg på 513,70 kr.  

Organisationsaftale for Oplevelsesindustrien mellem CO-Industri og DIO I

§4 Arbejdstid

4.3 Ved enhedsdrift betales et tillæg for alle medarbejdere grundet de særlige arbejdstidsforhold jf. pkt. 4.2 på: 13,70 kr.  

§5 Ferie, feriefridage og søgnehelligdage

5.2 Hvis der grundet virksomhedens beslutning ikke kan gives to sammenhængende ferieuger i ferieperioden, ydes der en kompensation på: 910 kr.

5.3 For tilkalde-/sæsonansatte med timeløn efter IO gælder følgende:

Medarbejdere omfattes af Fritvalgs Lønkonto i IO med en betalingssats på: 9,0 pct.

Medarbejdere med minimum 9 måneders akkumuleret anciennitet, dog med en betalingssats på: 11,5 pct.

5.4 Medarbejdere med fast månedsløn modtager løn på søgnehelligdage. Bidrag til Fritvalgs Lønkonto afregnes efter overenskomstens almindelige regler med: 5,0 pct. 

Regulering af satser vedrørende lærlingebestemmelser med bilag (IO)

§ 8 Mindstebetaling

Stk. 1

Mindstelønnen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør:

1: 0-1 år 71,30 kr.

2: 1-2 år 80,85 kr.

3: 2-3 år 86,85 kr.

4: 3-4 år 100,60 kr.

5: over 4 år 121,60 kr.

Bilag I Særlige bestemmelser for skibstømrer-lærlinge

For skibstømrerlærlinge gælder følgende særlige bestemmelser:

Hvor virksomheden ikke forsyner lærlingen med værktøj, ydes der lærlingen i værktøjspenge pr. 1. marts 2020 0,72 kr. pr. time i hele læretiden.

Disse penge henstår hos læremesteren, der foretager de nødvendige indkøb.

Bilag III Protokollat om befordringsgodtgørelse for lærlinge

Stk. 6

Anvendes eget befordringsmiddel, jf. stk. 4, ydes en befordringsgodtgørelse pr. 1. marts 2020 1,10 kr. pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover.

Regulering af satser vedrørende elever (IFO)

§ 3 Lønbestemmelse

Stk. 7 A. Elever under erhvervsuddannelse

Til elever under erhvervsuddannelsesloven udgør minimallønnen pr. måned:

1. år: 11.525 kr.

2. år: 12.770 kr.

3. år: 14.040 kr.

4. år: 15.180 kr.

Der ydes tillæg pr. måned til ovennævnte satser til elever på følgende uddannelser:

Handels- og kontoruddannelserne med forudgående hhx-eksamen pr. måned: 1035 kr.

Teknisk designeruddannelsen pr. måned: 3575 kr.

B. Erhvervsakademiuddannelser – praktikanter

Det tekniske område pr. måned: 16.085 kr.

Det merkantile område pr. måned: 19.415 kr.

C. Erhvervsgrunduddannelse

Elever ansat efter lov om erhvervsgrunduddannelse (EGU) aflønnes med pr. måned: 11.776 kr.

Bilag 6 – Protokollat om befordringsgodtgørelse for elever samt ophold på skolehjem.

Anvendes eget befordringsmiddel, jf. stk. 4 ydes en befordringsgodtgørelse på 1,10 kr. pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km. eller derover.

Fritvalgs Lønkonto (IO og IFO)

Fritvalgs Lønkonto

Industriens Overenskomst § 25, stk. 1 og Industriens Funktionæroverenskomst § 4, stk. 1

Virksomheden indbetaler på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto per 1. marts 2020 5,0 pct. af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

Dette gælder både på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter