Foto: Getty Images
25.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen søgnehelligdagsbetaling og feriegodtgørelse af overtid til elever

I en principiel faglig voldgift blev det fastslået, at elever omfattet af bygge- og anlægsoverenskomsten ikke er berettiget til feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling af deres overtidsbetaling.

Afgørelse i lignende sag

Sagen skal blandt andet ses i lyset af en tidligere afgørelse (FV 2019.0004) på Bygningsoverenskomstens område, hvor dommeren kom frem til, at lærlinge omfattet af Bygningsoverenskomstens elevkapitel ikke havde krav på betaling af søgnehelligdagsgodtgørelse (SH-godtgørelse) af overarbejdsbetaling samt betaling af ferie- og SH-godtgørelse af udetillæg i lighed med voksne svende.

Forbundet henviste til uskreven fælles forståelse

Forbundet mente ikke, at præmisserne i ovenstående afgørelse kunne overføres til Bygge- og Anlægsoverenskomsten, på trods af at ordlyden i elevbestemmelserne om overarbejde og ferie i de to overenskomster har store ligheder.

I begge overenskomster findes tillige særbestemmelser, som positivt tilkendegiver, hvis elever er berettiget til ekstra betaling som f.eks. SH- og feriegodtgørelse i forbindelse med arbejde på akkord.

Forbundet antog, at der altid mellem parterne havde været en fælles forståelse for, at der skulle betales SH- og feriegodtgørelse af elevers overarbejde. Dette synspunkt bestred DI.

Forbundet mente herudover, at betalingen for voksne medarbejders overarbejde også gjaldt for elever – uagtet at det ikke var positivt nævnt i elevbestemmelserne, hvilket DI også var uenig i.

DI: Bestemmelsen gælder kun elevers deltagelse i overarbejde

DI fremførte, at bestemmelserne i overarbejde alene hidrører reglerne for elevers deltagelse i overarbejde, og at betalingen for overarbejde allerede er fastsat i elevbestemmelserne.

Herudover har elever en særlig ret til ferie med løn og feriegodtgørelse samt ret til løn på søgnehelligdage og feriefridage.

DI mente derfor ikke, at der var nogen særlige holdepunkter som gjorde, at overenskomstens almindelige bestemmelser om feriegodtgørelse og SH-betaling skulle finde anvendelse på elevers overarbejdstillæg.

Opmandens begrundelse og resultat

Dommeren fandt frem til, i tråd med tidligere afgørelser, at ordlyden i elevbestemmelsen angår, hvorvidt en elev kan påtage sig eller blive sat til at udføre overarbejde, og hvilke regler der gælder herfor.

Elevkapitlets bestemmelser omfatter ikke en henvisning til overenskomstens regler om betaling til voksne medarbejdere for overarbejde, hvilket understøttes af, at elevkapitlet indeholder en selvstændig angivelse af, hvorledes elever skal honoreres for overarbejde. Herudover skal det være udtrykkeligt angivet, hvis andre regler skal finde anvendelse for elever.

Således fandt dommeren det ikke godtgjort, at overenskomstparterne har haft en anden fælles forståelse end den forståelse, som følger af ordlyden og en naturlig sproglig forståelse af denne. Desuden udtalte dommeren, at der herefter ikke var holdepunkter for en forståelse som hævdet af forbundet, og virksomheden blev derfor frifundet.

DI førte sagen. Der var tale om en principiel voldgift, og der var ingen medlemsvirksomhed involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Faglig voldgift 2020-906 afgørelse af  9. november 2020 i sag nr. DI-2020-17306

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, hvilket understreger, at virksomheder på bygge- og anlægsoverenskomsten ikke skal betale søgnehelligdagsbetaling og feriegodtgørelse af overtidsbetaling. Det er dog vigtigt at huske på, at reglerne kan være forskellige fra overenskomst til overenskomst, og at der i særlige tilfælde kan være aftalt anden betaling for elever.

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter