Foto: Colourbox
26.10.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Omplacering under sygdom var forskelsbehandling

En tjenestemand med en skadet skulder blev under en sygemelding omplaceret, og en anden medarbejder fik hans job. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at der var tale om forskelsbehandling på grund af handicap og tildelte tjenestemanden en godtgørelse på 75.000 kr.

Méngrad på 25 procent

En tjenestemand, som blev ansat 1. maj 1979, var i 2003 ude for en arbejdsulykke, hvor hans skulder gik af led. Dette resulterede i en méngrad på 25 procent.

Efter ulykkenindgik medarbejderen en aftale om skånebehov med sin arbejdsgiver, hvor han blandt andet blev fritaget fra en række operative arbejdsopgaver.

Sygefravær ikke foreneligt med arbejdet

Medarbejderen blev i 2016 sygemeldt grundet et uheld, der førte til smerter i den beskadigede skulder. En måned senere oplyste arbejdsgiveren, at medarbejderens sygefravær ikke var foreneligt med hans stilling.

Cirka to måneder efter medarbejderens første sygedag blev hans stilling tildelt en anden, mens han selv blev omplaceret til en stilling i en anden afdeling.

Arbejdsgiveren angav medarbejderens sygefravær som årsag til, at stillingen blev tildelt en anden.

Medhold i klagen og tildelt godtgørelse på 75.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at medarbejderen havde påvist, at han havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Og på baggrund af arbejdsgiverens forklaring om, at medarbejderens stilling blev tildelt en anden på grund af medarbejderens sygefravær, vurderede nævnet, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at han var blevet forskelsbehandlet.

Nævnet vurderede ligeledes, at arbejdsgiveren ikke havde levet op til sin tilpasningsforpligtigelse. Arbejdsgiveren havde ikke forud for omplaceringen undersøgt, om medarbejderen, for eksempel med hjælpemidler eller ændring af arbejdsmønstre, fortsat ville kunne varetage sin stilling, herunder om byrden ved at foretage sådanne eventuelle tilpasninger kunne lettes gennem offentlige foranstaltninger. Arbejdsgiveren gik heller ikke i dialog med medarbejderen om, hvorvidt han, eventuelt med rimelige tilpasningsforanstaltninger, ville kunne varetage stillingen.

Medarbejderen fik derfor medhold i sin klage over forskelsbehandling på grund af handicap og blev tildelt en godtgørelse på 75.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 19. august 2020 i sag nr. 18-49857.

DI's råd

Sagen er et eksempel på vigtigheden af, at virksomheder skal overveje mulighederne for tilpasninger, før en handicappet medarbejderen bliver forflyttet til en anden afdeling. En virksomhed har pligt til at tilpasse arbejdspladsen til den handicappede medarbejder, så medarbejderen kan fungere i stillingen på lige fod med andre ikke-handicappede medarbejdere. Dog skal tilpasninger ikke udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for virksomheden. Lettes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, anses byrden ikke for at være uforholdsmæssig stor.

I den konkrete sag havde virksomheden ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket, idet virksomheden ikke havde dokumenteret sine saglige og objektive grunde til at forflytte medarbejderen med et handicap. 

Kontakt altid DI for rådgivning, hvis I er i tvivl om, hvorvidt en medarbejder er handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Vejledninger

Guide til håndtering af sygdom og handicap

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter