Foto: Colourbox
23.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Loven er ingen undskyldning for mangelfulde jobansøgninger

En uddannet folkeskolelærer fik afslag på sin ansøgning til en opslået stilling som eksamensvagt. Han påstod herefter, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder og social oprindelse. Ligebehandlingsnævnet fandt, hverken at stillingsopslaget eller afslaget på mandens ansøgning var begrundet i hans alder eller baggrund.

Afslag på stilling som eksamensvagt

En mand, der havde en baggrund som folkeskolelærer, søgte gennem et vikar- og rekrutteringsbureau en stilling som eksamensvagt. Af stillingsopslaget fremgik blandt andet, at ansøgerne ville få mulighed for at blive en del af et ungt team.

Desuden fremgik det af stillingsopslaget, at det var en fordel, men ikke et krav, at ansøgerne var studerende på en videregående uddannelse.

Manden modtog senere et afslag på sin ansøgning til stillingen. Da vikarbureauet ikke angav en begrundelse for afslaget, valgte manden at kontakte dem med ønske herom. Bureauet svarede, at de var gået videre med de kandidater, der matchede stillingen bedst.

Manden var uforstående over for afslaget, da han mente, at hans ansøgning matchede stillingen fint. Han mente, at stillingsopslaget og afslaget på hans ansøgning var et udtryk for forskelsbehandling på grund af baggrund og alder.

Stillingsopslagets forventninger til ansøgernes alder

Manden påstod, at formuleringen i stillingsopslaget om, at ansøgerne ville blive en del af et ungt team, samt at det var en fordel, hvis ansøgerne var studerende på en videregående uddannelse, var udtryk for forskelsbehandling på grund af alder og baggrund.

Vikarbureauet forklarede, at formuleringen om, at ansøgerne ville få mulighed for at blive en del af et ungt team, udelukkende var en beskrivelse af det team, som ansøgerne potentielt kunne blive en del af. Ifølge bureauet var denne formulering ikke et kriterie for ansættelsen.

Vikarbureauet anførte desuden, at det udtrykkeligt fremgik, at det ikke var et krav, at ansøgerne var studerende.

Kortfattet ansøgning udmærkede sig ikke i feltet

Ud over at manden mente, at stillingsopslaget var udtryk for forskelsbehandling, påstod han også, at vikarbureauets afslag på hans ansøgning var udtryk for forskelsbehandling på grund af baggrund og alder.

Vikarbureauet afviste, at nogle forhold i sagen indikerede, at der var sket forskelsbehandling. Bureauet fremhævede, at flere ansøgere, der havde samme alder og profil som manden, var blevet ansat i stillingen.

Ifølge bureauet udmærkede mandens kortfattede ansøgning sig ikke i forhold til de øvrige ansøgere, hvorfor han ikke kom i betragtning til stillingen.

Hverken stillingsopslag eller afslag var forskelsbehandling

Det var ifølge Ligebehandlingsnævnet ikke udtryk for forskelsbehandling på grund af alder, at det i stillingsopslaget fremgik, at der var tale om et ungt team, da det blot var en beskrivelse af de allerede ansatte medarbejdere.

Ligebehandlingsnævnet vurderede desuden, at vikarbureauet var berettiget til at anføre i stillingsopslaget, at det var en fordel, hvis ansøgerne var studerende på en videregående uddannelse, da det ikke var omfattet af forbuddet mod annoncering efter personer af en bestemt social oprindelse.

Ligebehandlingsnævnet fandt i sagen ingen oplysninger, der indikerede, at mandens alder var årsag til, at han fik afslag på sin ansøgning til stillingen.

Hverken stillingsopslaget eller afslaget på mandens ansøgning var derfor udtryk for forskelsbehandling på grund af alder eller baggrund.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 30. september 2020 i sag nr. 9798

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder i et stillingsopslag og ved ansættelse skal være påpasselige med at foretrække personer med en bestemt alder frem for andre personer. Virksomheder skal desuden veje deres ord nøje i forbindelse med afslag på ansøgninger.

I sagen fandt Ligebehandlingsnævnet det ikke godtgjort, at virksomheden foretrak personer med en bestemt alder.

Kontakt DI, hvis I vurderer, at et ansættelseskriterie, som stiller personer med en bestemt alder ringere end andre personer, er objektivt begrundet i et sagligt formål.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter