Foto: Colourbox
18.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Så er lovforslaget om coronapas fremsat

Beskæftigelsesministeren har i dag, torsdag den 18. november 2021, fremsat forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 m.v.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev fredag den 12. november 2021 enige om en trepartsaftale, der skal gøre det muligt for virksomheder at kræve, at medarbejdere viser gyldigt coronapas.

På den baggrund har beskæftigelsesministeren i dag, torsdag den 18. november 2021, fremsat forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

Loven forventes at træde i kraft fredag den 26. november 2021.

Fremvisning af coronapas

Lovforslaget gør det – hvis det bliver vedtaget – muligt for arbejdsgivere at pålægge medarbejdere at forevise coronapas.

Som udgangspunkt betyder det, at en arbejdsgiver kan bede en medarbejder om at fremvise sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Dokumentation kan dog også foreligge i papirformat eller ved download af det digitale coronapas, der er adgang til på Sundhed.dk.

Tilstrækkelig begrundelse, at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom

Der er i lovforslaget ikke knyttet et saglighedskrav til kravet om fremvisning af coronapas. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at så længe COVID-19 er en samfundskritisk sygdom, er saglighedskravet for at pålægge medarbejdere at vise coronapas opfyldt.

Virksomheder skal give en begrundelse for at få forevist en medarbejders coronapas, men det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at arbejdsgivere som begrundelse kan nøjes med at angive, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Synsmæssig kontrol ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne

Adgangen til at pålægge en medarbejder at forevise coronapas er ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne, så længe der alene er tale om en synsmæssig kontrol, hvor oplysningerne ikke indsamles, registres eller på anden måde behandles.

Krav om test

Der er i lovforslaget skabt adgang til, at arbejdsgivere kan pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19.

Et krav om test skal som udgangspunkt være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i virksomheden.

Hvis en medarbejder skal testes for at kunne forevise et coronapas, gælder ovenstående saglighedskrav imidlertid ikke, idet der ikke er knyttet et saglighedskrav til kravet om fremvisning af coronapas. 

En test pålagt af virksomheden skal så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, og hvis dette ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen.

Selvtest som en ny mulighed

Imidlertid er det som noget nyt muligt for en virksomhed at pålægge medarbejderen at anvende selvtest på arbejdspladsen i det omfang, at der er tale om CE-godkendte test.

Brugen af selvtest kan for mange arbejdsgivere være en let og hurtig måde at få en medarbejder testet.

En medarbejder, der pålægges, test uden at ovenstående betingelser er opfyldt, kan tilkendes en godtgørelse.

Information og begrundelse

Hvis en virksomhed ønsker at pålægge en medarbejder at fremvise coronapas eller at blive testet, skal virksomheden skriftligt informere medarbejderen om, at den pågældende vil blive pålagt forevisning af coronapas.

Det er DI’s opfattelse, at denne information kan gives samlet til alle eller større grupper af medarbejdere, og at virksomheden kan nøjes med at orientere én gang, hvis pålægget gælder for en længere periode. I givet fald bør den relevante periode afgrænses i informationsmaterialet.

Medarbejderrepræsentanter skal orienteres

Af lovforslaget fremgår det endvidere, at ovenstående information også skal tilgå eventuelle valgte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, samt at arbejdsgiveren skal orientere samarbejdsudvalget.

Det anbefales, at man i informationsmaterialet også indsætter den begrundelse, der kræves i relation til fremvisning af coronapas, og man kan som nævnt ovenfor nøjes med at angive, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Ansættelsesretlige sanktioner

Hvis en medarbejder ikke vil efterkomme virksomhedens pålæg om at fremvise coronapas, eller – hvor dette er nødvendigt – ikke vil lade sig teste for COVID-19, herunder fremvise resultatet af en sådan test, vil dette kunne få ansættelsesretlige sanktioner for den pågældende medarbejder.

I så fald bør virksomheden hurtigst muligt kontakte DI for konkret rådgivning, inden der iværksættes ansættelsesretlige sanktioner.

Hvad kan man gøre allerede nu?

Da virksomheder skriftligt skal informere berørte medarbejdere og eventuelle medarbejderrepræsentanter og samarbejdsudvalg, kan det være en god idé allerede nu at få udarbejdet det krævede informationsmateriale og få sendt det til de berørte medarbejdere samt eventuelle medarbejderrepræsentanter og samarbejdsudvalg.

Virksomheden kan i informationsmaterialet henvise til, at loven forventes at træde i kraft fredag den 26. november, og at virksomheden, når loven er trådt i kraft, vil pålægge medarbejderne at forevise coronapas og eventuelt lade sig teste, hvis det viser sig at være nødvendigt.

Hvis virksomheden eventuelt vil kræve fremvisning af coronapas ved stikprøvekontrol, bør det fremgå i informationsmaterialet.

Herudover informationsmaterialet oplyse om andre eventuelle praktiske forhold i forbindelse med fremvisning af coronapas og eventuel test.

Virksomheden bør i relation til test informere om, hvorvidt test skal finde sted i medarbejderens fritid, fordi dette ikke lader sig gøre i arbejdstiden, eller om dette sker i arbejdstiden – eventuelt som selvtest på virksomhedens adresse.

Det er vigtigt, at virksomheden i informationsmaterialet anfører, at begrundelsen for at få fremvist coronapas er, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.  

Endelig bør virksomheden informere om, at hvis en medarbejder ikke vil efterkomme kravet om at fremvise coronapas eller ikke vil lade sig teste for COVID-19, herunder fremvise resultatet af en sådan test, vil dette kunne få ansættelsesretlige sanktioner for den pågældende medarbejder.

Den videre proces

Lovforslaget er sat til 1. behandling  23. november 2021 samt 2. og 3. behandling 25. november 2021.

Loven forventes at træde i kraft fredag den 26. november 2021.

Se det fulde lovforslag med bemærkninger her: Lovforslag nr. L 94, Folketinget 2021-22, Forslag til Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. (ft.dk)

DI følger udviklingen og vil løbende informere på DI.dk, ligesom vi naturligvis bistår med at afklare juridiske spørgsmål, du måtte have indtil da: Kontakt DI for rådgivning om personaleforhold.

Vejledninger

FAQ Generelt om arbejdsgiveres håndtering af coronavirus

Klik her

Relateret indhold