Foto: Colourbox
14.12.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke ret til fri med løn til deltagelse i informationsmøde

To tillidsrepræsentanter ville gerne deltage i et generelt informationsmøde om overenskomstresultatet på busområdet efter OK2020. En faglig voldgift fastslog, at de ikke havde ret til frihed med løn efter overenskomsten til at deltage i mødet.

Informationsmøder efter OK2020

På transportområdet blev det ved overenskomstfornyelsen i 2020 aftalt, at valgte tillidsrepræsentanter på transportområdet havde ret til frihed med løn til et informationsmøde indkaldt af 3F Transportgruppen, efter at et aftaleresultat forelå.

Aftalen omfattede informationsmøder, indtil mæglingsforslaget var vedtaget, men på grund af COVID-19 blev de fleste informationsmøder aflyst.

På busområdet indkaldte 3F Transportgruppen tillidsrepræsentanterne på området til en ny runde informationsmøder i juni 2020.

Tillidsrepræsentanter mente, at de skulle have fri med løn

To tillidsrepræsentanter henvendte sig til virksomheden, fordi de mente, at de havde ret til frihed med løn til deltagelse i et af informationsmøderne.

Virksomheden var ikke enig, men gav tillidsrepræsentanterne mulighed for at holde fri uden løn, så de kunne deltage i mødet.

Forbund: Informationsmøder er nødvendig tid

Forbundet videreførte sagen ved en faglig voldgift. De mente, at tillidsrepræsentanternes deltagelse i informationsmødet var nødvendig, for at de var opdateret på overenskomsten, og dermed for at de kunne bestride deres hverv som tillidsrepræsentanter.

Forbundet mente også, at tillidsrepræsentanterne havde ret til at holde fri med løn, når de havde underrettet virksomheden om behovet for frihed, og at virksomheden måtte rejse spørgsmålet fagretligt, hvis de var uenige.

Virksomhedens vurdering

Virksomheden mente derimod, at deltagelse i et generelt informationsmøde ikke var at betragte som ”nødvendig tid” i forhold til at bestride hvervet som tillidsrepræsentant.

Herudover var der ikke aftalt nogen særlig procedure i overenskomstens bestemmelse om tillidsrepræsentanter, hvis virksomheden ikke var enig i, at en tillidsrepræsentant havde ret til frihed med løn. Derfor måtte det være op til virksomheden i første omgang at vurdere, om tillidsrepræsentanterne havde ret til frihed med løn.

Nødvendig tid omfatter ikke et generelt uddannelsesmæssigt tiltag

Dommeren gav virksomheden medhold i sagen.

I sin begrundelse gennemgik dommeren overenskomstens beskrivelse af tillidsrepræsentantens opgaver samt eksisterende retspraksis og konkluderede på denne baggrund, at generelle uddannelsesmæssige tiltag som orienteringsmødet i sagen falder uden for det, som efter overenskomsten er nødvendigt tillidsrepræsentantarbejde. Derfor havde tillidsrepræsentanterne ikke ret til frihed med løn til deltagelse i mødet.

Herudover konkluderede dommeren, at det ikke er aftalt i overenskomsten, hvordan en arbejdsgiver kan eller skal reagere på en tillidsrepræsentants underretning om, at der er brug for frihed efter bestemmelsen. Derfor gælder almindelige arbejdsretlige principper, hvilket betyder, at det ved uenighed er dansk arbejdsrets almindelige regel, at arbejdsgiverens forståelse nyder fortrin. Medarbejdere må derfor i almindelighed tage initiativ til fagretlig behandling, hvis de ikke er enige i arbejdsgiverens forståelse.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Faglig Voldgift kendelse af 25. oktober 2021 i FV2020.1556.

DI's råd

Afgørelsen vedrører tillidsrepræsentantbestemmelsen i Landsoverenskomst for rutebilkørsel i Provinsen, men der er tilsvarende bestemmelser i de øvrige overenskomster mellem DI og 3F Transportgruppen, eksempelvis Fællesoverenskomsten og ATL-overenskomsten.

Begrebet ”nødvendig tid” til tillidsrepræsentantarbejde anvendes i mange overenskomster. Der kan afgørelsen udgøre et fortolkningsbidrag til dette begreb i forhold til definitionen af, hvilke aktiviteter der er omfattet af tillidsrepræsentantens opgaver på virksomheden.  

Selv om det med afgørelsen fastslås, at det er op til virksomheden at vurdere, om overenskomsten giver tillidsrepræsentanten ret til frihed med løn til en given aktivitet, når tillidsrepræsentanten har givet underretning om aktiviteten, fremhæver dommeren i sagen også, at det kan udgøre et bodspådragende overenskomstbrud, hvis virksomheden skønner forkert og gør indsigelse over for et fravær, der er berettiget efter overenskomsten.

Tag derfor fat i DI, hvis I påtænker at gøre indsigelse og afvise en tillidsrepræsentants ønske om nødvendig tid til tillidsrepræsentantarbejde.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter