Foto: Colourbox
05.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Regler og undtagelser til krav om test og isolation

Med virkning fra natten mellem lørdag den 6. februar og søndag den 7.februar 2021 skal alle personer, der indrejser i Danmark efter ophold i udlandet, lade sig teste lige efter indrejsen i Danmark. Det er også et krav, at alle skal gå i isolation i 10 dage. Dog er der flere undtagelser til krav om isolation og test ved indrejsen.

Det er som udgangspunkt et krav, at alle medarbejdere skal testes og gå i isolation ved indrejsen i Danmark, dog er der flere undtagelser til kravene.

Medarbejdere, der er omfattet af isolationskravet, kan afbryde isolationen med en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejsen.

Medarbejdere, der er testet positiv med COVID-19, er ikke omfattet af undtagelserne. De skal følge myndighedernes krav om at gå i isolation med det samme.

Krav om test lige efter indrejse i Danmark

Antigentest i lufthavnen for personer, der ankommer med luftfartøj

Personer, der indrejser i Danmark med fly, skal have foretaget en hurtigtest (antigentest) i lufthavnen ved ankomsten til Danmark.

Medarbejderen skal ved ankomsten også give oplysninger til testpersonalet, herunder navn, CPR-nummer eller anden identifikationsoplysning og telefonnummer.

Undtagelser til krav om test i lufthavnen efter indrejse:

 • Personer, der udgør besætning på luftfartøj.
 • personer, som kun rejser via Danmark i transit og kun opholder sig i transitområder i lufthavne uden at indrejse i Danmark.
 • Børn under 15 år.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør testes.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør testes.
 • Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19 for mindst 14 dage og højst 12 uger siden, og som kan fremvise dokumentation herfor.

Personer, som ankommer i lufthavne, hvor det ikke er muligt at få foretaget en antigentest, skal lade sig teste senest 24 timer efter indrejsetidspunktet. 

PCR-test eller en kviktest for personer, der ankommer over lande- eller søgrænsen

Personer, der ankommer over lande- eller søgrænse, skal have foretaget en test inden for 24 timer efter indrejsetidspunktet. Testen kan enten være en PCR-test eller en kviktest.

Undtagelser til krav om test efter indrejse over lande eller søgrænse:

 • Personer med bopæl i grænselandet, hvis de kan dokumentere en negativ antigen- eller PCR-test, som er højst er syv dage gammel.

Følgende skal ikke foretage test efter indrejse over lande eller søgrænse:

 • Børn under 15 år.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør testes.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør testes.
 • Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19 for mindst 14 dage og højst 12 uger siden, og som kan fremvise dokumentation herfor.
 • Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.
 • Personer, der indrejser med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.
 • Personer, der udgør besætning på tog, bus og skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven.
 • Personer med bopæl i Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udgørt arbejde eller leveret tjenesteydelser i grænselandet.

Krav om isolation efter indrejse i Danmark

Personer, der indrejser i Danmark fra udlandet, skal som udgangspunkt gå i isolation i 10 dage efter indrejsen. De må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet.

Isolationsperioden vil kunne blive afbrudt at en negativ PCR-test, der er taget tidligst på fjerdedagen regnet fra indrejsetidspunktet.

Personer, der rejser ind i Danmark for at varetage funktioner som besætning på skib, offshore-arbejder eller maritime teknikere, kan derudover afbryde isolationen ved en negativ antigentest taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Medarbejdere, der har fået taget en negativ test efter lov om virksomheders pligt til at sikre test af tilrejsende arbejdskraft, er ikke omfattet af kravet om isolation. For øjeblikket er kravet en PCR-test, der er  taget mellem 48 og 96 timer efter indrejsetesten.

Personer, der er testet positiv for COVID-19 mindst 14 dage og højst 12 uger før indrejse, er heller ikke omfattet af isolationskravet.

Undtagelser for medarbejdere med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark

Følgende grupper er undtaget for krav om isolation, hvis de kan fremvise en PCR-test, der ikke er mere end syv dage gammel på indrejsetidspunktet:

 • Personer, der udgør besætning på luftfartøj, tog, bus eller taxi, og som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet.
 • Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet.
 • Personer, der indrejser efter at have foretaget erhvervsmæssig transport af gods i udlandet.
 • Personer, der udgør besætning på skibe, offshore-arbejdere og maritime teknikere, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet. Denne gruppe kan også vise en antigen-test, der højst er syv dage gammel på indrejsetidspunktet.

Hvis personer i ovenstående grupper ikke kan vise en negativ test, fordi de har været smittet med COVID-19, kan de i stedet fremvise dokumentation for, at de er testet positive mindst 14 dage og højest 12 uger før indrejsetidspunktet.

Medarbejdere med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark er undtaget krav om isolation, hvis de tilhører en af  følgende grupper:

 • Personer, der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet.
 • Børn under 15 år.
 • Personer, som indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til og fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.
 • Personer, der indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve fastsat eller aftalt samvær med et barn.
 • Personer, der indrejser efter at have besøgt en nærtstående i grænselandet.
 • Personer, der indrejser efter at have varetaget en funktion i udlandet som statsudsendt.

Disse grupper er undtaget kravene om isolation og om at skulle fremvise dokumentation for en negativ PCR-test, der ikke er mere end syv dage gammel.

Midlertidig afbrydelse af isolation for medarbejdere med bopæl eller fast ophold i Danmark

Medarbejdere med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark skal tilhøre en af nedenstående tre grupper, før de midlertidigt kan afbryde isolationen.

 1. Varetagelse af særlige kritiske funktioner

  Gruppen omfatter personer, der varetager særlige kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde, inden resultatet af en test på fjerdedagen foreligger.

  De lempelige regler indebærer, at medarbejderne kan møde på arbejde i Danmark eller rejse til udlandet, men vil i øvrigt skulle være i isolation.

 2. Særlige specialister

  Gruppen omfatter vindmølleteknikere, fødevareteknikere, tekniske specialister, der varetager servicering og produktion af medicinsk udstyr og lægemidler, herunder farmaceuter, samt andre tekniske specialister, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet i erhvervsøjemed for at udføre teknisk arbejde eller levere tjenesteydelser af teknisk karakter.

  De lempelige regler indebærer, at medarbejderne kan møde på arbejde i Danmark eller rejse til udlandet, men vil i øvrigt skulle være i isolation.

 3. Professionelle idrætsudøvere

  Gruppen omfatter professionelle idrætsudøvere og personer, som understøtter professionelle idrætsudøvere, og som har været i udlandet for at deltage i et mesterskab, stævne eller lignende.

  Personer i denne gruppe vil kunne bryde isolationen midlertidigt for at deltage i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark eller udlandet, men vil i øvrigt skulle være i isolation.

Disse personer vil skulle genoptage isolationen, når de ikke længere varetager de konkrete formål eller funktioner.

Midlertidig afbrydelse af isolation for personer med bopæl uden for Danmarks grænser, herunder danske statsborgere

Følgende grupper af er undtaget fra kravet om isolation, når de varetager bestemte formål:

 • Personer, der indrejser med henblik på at udføre arbejde som medarbejder, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende. Det indebærer, at den pågældende kan rejse ind og foretage dette arbejde, men i øvrigt være i isolation, når den pågældende ikke varetager arbejdet.
 • Praktikanter, som bor i grænselandet og deltager i ulønnet praktik som en del af et uddannelsesforløb hos en dansk uddannelsesinstitution. Det indebærer, at den pågældende vil kunne udføre praktikken uden at være i isolation, men vil i øvrigt skulle være i isolation.
 • Personer, der foretager erhvervsmæssig transport af gods i eller gennem Danmark. Disse personer vil også skulle gå i isolation, hvilket kan være i kabinen på køretøjet, når de pågældende personer ikke foretager den erhvervsmæssige transport af gods.
 • Personer, der leverer tjenesteydelser i Danmark. 
 • Besætning på luftfartøj, tog, bus og skib, taxi, offshore-arbejdere, vindmølle eller, maritime teknikere samt tekniske specialister, der varetager servicering og produktion af kritisk medicinsk udstyr og lægemidler samt fødevarer og en række andre specifikke persongrupper. Disse personer kan afbryde isolationen midlertidigt med henblik på at varetage disse funktioner, men vil i øvrigt skulle være i isolation. Det vil eksempelvis betyde, at en udlænding med bopæl i udlandet, som indrejser i Danmark efter at have arbejdet som besætningsmedlem på et luftfartøj, vil være undergivet isolationskravet, når vedkommende ikke varetager sit arbejde.
 • Personer, der skal deltage i et kritisk forretningsmøde. Disse vil kunne bryde isolationen midlertidigt med henblik på at deltage i forretningsmødet, men vil i øvrigt skulle være i isolation.
 • Personer, der skal udøve aftalt eller fastsat samvær med mindreårige børn og unge bosat i Danmark. Denne regel vil gøre det muligt at bryde isolationen midlertidigt for at udøve samvær med sit barn.
 • Personer, der skal agere primær omsorgsperson for mindreårige børn og unge bosat i Danmark.
 • Personer, der skal besøge nærtstående i Danmark. Det indebærer, at en udlænding vil skulle gå i isolation i 10 dage, men kan afbryde isolationen midlertidigt for at besøge nærtstående i Danmark. Når besøget hos den nærtstående er overstået, skal den pågældende person genoptage isolationen.
 • Personer, der skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder eller på et privathospital. Dette indebærer, at de pågældende personer vil skulle være i isolation, når de ikke deltager i behandlingsforløbet.

Isolationen for ovenstående grupper vil helt kunne afbrydes, herunder også i fritiden, med et negativt testresultat på en PCR-test taget tidligst på fjerdedagen fra tidspunktet for indrejsen.

Personer, som har afbrudt isolationen midlertidigt for at varetage de opregnede formål, vil ikke være underlagt kravet om at genoptage isolationen, hvis personen udrejser fra Danmark uden ugrundet ophold.

Generelle regler om midlertidig afbrydelse af isolationskravet

De generelle regler omfatter både indrejsende danske medarbejdere og udenlandske medarbejdere, uanset hvor de har deres bopæl.

Isolationen kan afbrydes midlertidigt med henblik på at varetage et specifikt formål.

En person, som midlertidigt afbryder isolationen, vil skulle genoptage isolationen, når vedkommende ikke længere varetager det specifikke formål, der begrundede den midlertidige afbrydelse

Et specifikt formål kan være:

 • behov for at søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget en antigen- eller PCR-test,
 • at besøge en nærtstående, der er alvorligt syg eller døende.
 • deltagelse ved sit kommende barns fødsels
 • deltage i begravelser og bisættelser af nærtstående
 • deltage i en retssag eller lignende.

Administration af reglerne

Kommunal isolation med egenbetaling

Personer, der ikke har et isolationssted, kan visiteres til frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet. Disse personer vil blive pålagt at afholde udgifter som følge af opholdet.

Sanktion for manglende overholdelse af test- eller isolationskravet

Manglende overholdelse af test- eller isolationskravet vil kunne straffes med bøde.

Det vejledende aktuelle bødeniveau for førstegangsovertrædelser for at undlade at efterkomme et individuelt påbud om at lade sig isolere mv. efter den gældende § 5 i epidemiloven er 3.500 kr. som medarbejderen skal betale.

Det vurderes, at bødeniveauet bør være det samme, uanset om der er tale om en overtrædelse af et individuelt påbud eller af generelle regler.

Reglerne kan blive ændret

Listen af undtagelser til kravet om isolation kan blive ændret, så der bliver tilføjet yderligere undtagelser eller lempelser, hvis det viser sig, at de fastsatte undtagelser og lempelser er for utilstrækkelige til at varetage de pågældende hensyn, der ligger bag listen.

Virksomheders pligt til at PCR-teste tilrejsende medarbejdere

Virksomheder, der har tilrejsende medarbejdere, har desuden pligt til at sørge for, at indrejsende medarbejdere bliver PCR-testet mellem 48 og 96 timer efter indrejsetesten i Danmark.

Virksomheder, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft, skal sikre, at medarbejderen efter indrejsen i Danmark, får foretaget en PCR-test.

Virksomheden skal desuden orientere medarbejderen om hvor, hvornår og hvordan en test kan foretages, samt udarbejde en plan over tilrejsende medarbejdere og datoen for test taget i forbindelsen med indrejsen og PCR-test taget efter indrejsen.
Kravet gælder frem til den 1. juli 2021.

Medarbejdere, der har fået taget en negativ test efter lov om virksomheders pligt til at sikre test af tilrejsende arbejdskraft, er ikke omfattet af kravet om isolation. For øjeblikket er kravet en PCR-test, taget mellem 48 og 96 timer efter indrejsetesten.

Krav om anerkendelsesværdigt formål og negative test gælder stadig

Indrejsekravene gælder stadig. Det gælder altså stadig, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål og som udgangspunkt kunne vise en negativ COVID-test, der ikke er mere end 24 timer gammel på indrejsetidspunktet, for at komme ind i landet.

DI opdaterer løbende hjemmeside og FAQ Arbejde over Danmarks lukkede grænser, hvis undtagelserne ændrer sig.

Vejledninger

FAQ Arbejde over Danmarks lukkede grænser

Klik her

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter