Foto: Getty Images
08.03.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Forbrydelse og straf, når arbejdsplaner ikke går op

En voldgift har afgjort, hvad konsekvensen er, hvis en regel ikke overholdes 100 pct. En plan om varierende arbejdstid indeholdt for mange timer. Det betød ikke, at hele planen var ugyldig, men blot, at virksomheden skulle betale de overskydende timer som overarbejde.

Hjem til jul

En virksomhed på Bygge- og Anlægsoverenskomsten havde aftalt med fire ansatte, at de i december skulle arbejde i gennemsnit 37 timer pr. uge. Arbejdet skulle fordeles, så arbejdstiden lå de tre første uger, så medarbejderne kunne tage hjem til Polen til jul.

Da der er helligdage i sidste uge af december, opstod der imidlertid to spørgsmål. For det første spørgsmålet om, hvorvidt helligdage skal tælles med i gennemsnittet på 37 timer og dermed kan bruges som afspadsering, og for det andet, hvad konsekvensen skulle være, hvis det ikke var tilfældet.

Helligdage indgår ikke i normen

Overenskomsten beskrev klart, at hvis der arbejdes efter reglerne for skiftehold, så skal normtiden reduceres, når der ligger helligdage på en hverdag.

Denne regel stod imidlertid ikke i reglerne om varierende ugentlig arbejdstid, som aftalen var indgået efter. Men dommeren gav forbundet ret i, at helligdage ikke kan bruges til afspadsering:

”Når den ”normale” ugentlige arbejdstid i en overenskomst er angivet som 37 timer, som fordeles på ugens fem første dage, indebærer dette i mangel af holdepunkter for en anden forståelse, at den ugentlige arbejdstid skal reduceres ved ferie og andre fridage, herunder søgnehelligdage, som falder på dage, som ”normalt” er arbejdsdage. Der ses ikke at foreligge holdepunkter for en forståelse af Bygge- og Anlægsoverenskomsten, hvorefter 1. og 2. juledag er normale arbejdsdage, som indgår i den ”normale” ugentlige arbejdstid.”

Aftalen var stadig gyldig

Forbundet mente, at når en lokalaftale ikke 100 pct. følger overenskomsten – som her, fordi der var for mange arbejdstimer – så er hele aftalen væk.

De mente, at medarbejderne derfor skulle have betaling efter overenskomstens almindelige arbejdstidsregler, dvs. sædvanlig timeløn for 7,4 timer om dagen mandag til fredag, og at alle timer derudover skal betales efter reglerne om overarbejde. Det ville svare til ca. 35.000 kr. til de fire medarbejdere.  

Men det afviste dommeren:

”Aftalen om varierende ugentlig arbejdstid er således blevet ført ud i livet på en måde, som har indebåret, at der er præsteret for mange timer, nemlig 7,2 timer. Konsekvensen heraf kan imidlertid ikke blive, at aftalen skal tilsidesættes som ugyldig. Konsekvensen må være den, at disse timer skal betragtes som overarbejde udført på en hverdagsfridag.”

På det grundlag skulle virksomheden betale ca. 5.500 kr. i overtidstillæg for arbejde på de timer, der var for meget i planen.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Faglig Voldgifts kendelse af 29. oktober 2020 i sag nr. FV2019.0135.

DI's råd

Kendelsen viser, at man ikke kan bruge den ”normale” ugenorm på 37 timers arbejdstid på uger, der ikke er normale, fordi der falder en fridag i ugen, også selv om overenskomsten ikke har en regel, der udtrykkeligt angiver, at arbejdstiden skal reduceres i sådanne uger.

Men vigtigere viser kendelsen, at lokalaftaler ikke i det hele bliver ugyldige, fordi et element i aftalen viser sig ikke at svare til overenskomstens regel. Aftalen er stadig gyldig, og så behandles for eksempel merarbejde efter de almindelige regler om tillæg i overenskomsten.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter