31.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Højesteret stadfæster landsrettens dom om 14 dages-frist

Efter Hovedaftalen er det en betingelse for at kunne få godtgørelse for usaglig opsigelse, at medarbejderen har protesteret over opsigelsen inden for 14 dage. Da denne betingelse ikke var opfyldt, stadfæstede Højesteret landsrettens dom og frifandt virksomheden i en principiel sag om 14 dages-fristen.

Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation benævnes ofte ’arbejdsmarkedets grundlov’, da Hovedaftalen indeholder de helt grundlæggende regler, som gælder for det private arbejdsmarked. Hovedaftalen har betydning for ca. 25.000 arbejdsgivere og ca. 650.000 lønmodtagere.

Hovedaftalens 14 dages-frist

Hovedaftalen indeholder en beskyttelse for medarbejderne imod usaglig opsigelse. Beskyttelsen er dog ikke ubetinget. For at være beskyttet imod usaglig opsigelse er det en betingelse, at medarbejderen over for arbejdsgiveren skal have protesteret over opsigelsen senest 14 dage efter opsigelsestidspunktet.

Den enkelte medarbejder kan overholde 14 dages-fristen ved personligt at protestere over opsigelsen, og overholdelse af fristen er derfor ikke afhængigt af, om medarbejderen er medlem af et bestemt fagforbund.

Hvis 14 dages-fristen ikke overholdes, vil sagen blive afvist fra behandling i det fagretlige system, idet Afskedigelsesnævnet vil afvise at behandle sagen.

Sagen kort

En medarbejder blev i slutningen af 2015 opsagt af sin arbejdsgiver af driftsmæssige årsager, da virksomheden ikke længere havde arbejde nok til de ansatte. Medarbejderen protesterede ikke over opsigelsen inden for 14 dage.

Medarbejderens fagforbund protesterede først over opsigelsen hele otte måneder efter opsigelsestidspunktet. Efter et enkelt møde med virksomheden valgte fagforbundet imidlertid at standse sagen mod virksomheden på grund af fristoverskridelsen.

Medarbejderen fastholdt sit krav om godtgørelse og valgte herefter med hjælp fra sin egen advokat at stævne virksomheden ved domstolene.

Principielt spørgsmål

Medarbejderen gjorde gældende, at det ikke havde betydning for sager anlagt ved de almindelige domstole, om Hovedaftalens 14 dages-frist var overholdt.

DI og virksomheden gjorde omvendt gældende, at 14 dages-fristen skal overholdes både i det fagretlige system og ved de almindelige domstole, hvis medarbejdere skal kunne påberåbe sig Hovedaftalens afskedigelsesbeskyttelse.

Det skyldes, at overholdelsen af 14 dages-fristen ikke er afhængig af, at medarbejderen er medlem af noget bestemt fagforbund, da den enkelte medarbejder selv kan protestere over opsigelsen.

Der var derfor lagt op til en principiel dom fra Højesteret, da medarbejderens synspunkt betød, at medarbejdere generelt kunne opnå en bedre retsstilling ved de almindelige domstole end i det fagretlige system.

Højesterets afgørelse

Højesteret var enig med DI og virksomheden og lagde vægt på, at der må gælde den samme retsstilling for krav efter Hovedaftalen, uanset om kravet rejses ved de almindelige domstole eller i det fagretlige system.

Da medarbejderen ikke havde overholdt fristen i Hovedaftalen, var der derfor ikke grundlag for at rejse krav om godtgørelse imod virksomheden.

Højesteret frifandt på denne baggrund virksomheden.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af 26. maj 2021 i sag nr. BS-27911/20202-HJR.

DI mener

Afgørelsen er principiel, da det ville have skabt en uhensigtsmæssig retstilstand, hvis en medarbejder kan få en bedre retsstilling alene ved at anlægge en sag ved de almindelige domstole frem for at føre sagen i det fagretlige system.

Hvis medarbejderen havde fået medhold i sagen, ville det have betydet, at medarbejdere, der ikke er medlem af overenskomstbærende fagforeninger, ville få en bedre retsstilling, da sådanne medarbejdere så ikke skulle overholde Hovedaftalens 14 dages-frist.

Det vil stride imod de principper, som Højesteret tidligere har udstukket på området.

DI er derfor tilfreds med afgørelsen.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter