Foto: Colourbox
29.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Sælgere med provision får ret til feriegodtgørelse

To domme fra Østre Landsret slår fast, at sælgere med provision, der kun kan optjene provision ved fysisk tilstedeværelse på arbejdet, har ret til ekstra feriegodtgørelse.

”Ukendt” regel i ferieloven

Efter ferieloven får man enten 12,5 pct. feriegodtgørelse som timelønnet eller ferie med løn plus 1 pct. ferietillæg som månedslønnet. Det ved de fleste, men ferieloven har også en regel om provisionslønnede:

”For provisionsløn har lønmodtageren under ferien krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen.”

Men hvornår mistes provision, og hvad er kompensationen i givet fald? Det har tre retssager nu præciseret.

To bilsælgere fik kompensation for tabt provision

Tre sager blev prøvet ved domstolene, og i to sager, begge om bilsælgere, fik medarbejderen ret til kompensation for tabt provision.

Det afgørende er, ifølge Østre Landsret, at medarbejderens mulighed for at opnå provision var betinget af, at han var fysisk til stede på arbejdspladsen.

I den ene sag fik sælgeren provision, hvis han selv havde genereret et bilsalg og fået købers underskrift på en endelig købsaftale.

I den anden sag blev provision udløst af købers underskrift på en finansieringsaftale.

Det forhold, at bilsalget er lavt i sommerperioden, og sælgerene på skift fik provisionen i løbet af ferieperioden, blev ikke tillagt betydning.

Ingen kompensation til BtB-sælger

Den tredje sag, som blev afgjort af Sø- og Handelsretten, handlede om en Business to business-sælger af sikringssystemer

I denne sag var sælgeren blevet tildelt et fast enedistrikt med egne kunder og modtog også provision af salg til sine kunder, som eventuelt blev aftalt af hans kolleger under hans ferie, samt til dels også af indirekte salg via teknikere. 

De produkter, han solgte, var teknisk udstyr af en vis kompleksitet, der krævede teknisk indsigt og viden om den enkelte kundes særlige behov.

Hans kunder vendte ofte tilbage for at købe ekstra udstyr i form af ændringer og/eller udvidelser, og i denne forbindelse efterspurgte de som regel netop hans viden og var ofte også villige til at vente på, at han kom retur fra eventuel ferie.

Sælgerens mulighed for at opnå provision var altså ikke betinget af, at han var fysisk til stede på arbejdspladsen, og hans feriefravær måtte antages kun at have påvirket hans optjening af provision i meget begrænset omfang. Derfor fik han ikke krav på kompensation for mistet provision under ferie.

Kompensation beregnes som 12,5 pct. af optjeningsårets provision

Under sagerne var det desuden et spørgsmål, hvilken kompensation sælgerne i givet fald skulle have. Bilsalget er f.eks. markant lavere i sommerferien end forår/efterår, så et simpelt gennemsnit ville give overkompensation.

Men her blev sagerne overhalet af en sag fra Højesteret om en provisionslønnet tandplejer. I den sag fastslog Højesteret, at kompensationen skal beregnes som 12,5 pct. af optjeningsårets provision.

Det blev derfor også resultatet i sagerne om bilsælgerne.

Hvor længe?

Krav på manglende feriepenge blev efter den tidligere ferielov forældet tre år efter ferieårets udløb, og dette gælder for feriepenge optjent før den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020.

Det betyder i praksis, at en sælger, der i dag rejser krav om efterbetaling af kompensation for manglende provision under ferie, kan kræve dette fra ferieårene, der udløber maj 2019, maj 2020 og december 2021. Altså 12,5 pct. af den provision, der er optjent siden 1. januar 2017.

DI førte sagen for virksomhederne.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelser af 18. maj 2021 i sag nr. BS-10780/2020-OLR og BS-58999/2019-OLR, der stadfæstede Sø- og Handelsrettens domme, samt Sø- og Handelsrettens dom af 12. juni 2019 i sag BS-18352/2018-SHR.

DI's råd

For at undgå en diskussion om, hvorvidt der mistes provision eller ej på grund af ferie, er det sikreste, at alle provisionslønnede får provisionen opdelt i en del, der løbende udbetales, og 12,5 pct., der opspares og udbetales sammen med ferien.

En praktisk måde at gøre dette på vil være at udbetale de 12,5 pct. sammen med ferietillægget på 1 pct. af grundlønnen.

En anden mulighed kunne være at give indirekte provision under ferien.

En ændret provisionsordning kan aftales med sælgeren ved den almindelige lønforhandling, men ikke indføres ensidigt af virksomheden. I givet fald må virksomheden overveje, om en ændring af provisionen skal varsles som en vilkårsændring med sælgerens opsigelsesvarsel.

Kontakt DI for nærmere rådgivning om dette.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter