Foto: Colourbox
08.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Udlånte medarbejdere er ikke vikarer

Må man låne og udlåne medarbejdere, når der er op- eller nedgang i ordrebeholdningen? Og skal de pågældende medarbejdere så betragtes og behandles som vikarer i udlånsperioden? En ny afgørelse besvarede spørgsmålene på byggeriets område.

Udlånte medarbejdere på grund af arbejdsmangel

Sagen blev rejst mod en tømrer- og snedkervirksomhed, der havde udlånt to medarbejdere til en anden virksomhed i branchen. Udlånsvirksomheden drev ikke vikarvirksomhed, men udlånte de to pågældende medarbejdere, fordi en manglende myndighedsgodkendelse havde forårsaget et utilsigtet hul i virksomhedens arbejdsplan.

Virksomheden ønskede ikke at afskedige de to medarbejdere og undersøgte derfor mulighederne for at udlåne de pågældende medarbejdere til en anden virksomhed i den periode, hvor de afventede myndighedsgodkendelsen.

Udlån af medarbejdere i byggebranchen

Sagen angik en almindelig praksis på byggeriets område, hvor en virksomhed udlåner medarbejdere til andre virksomheder, når behovet opstår.

Det kan eksempelvis være, når en virksomhed oplever ordrenedgang, eller en virksomhed har brug for øget arbejdskraft for at få færdiggjort en opgave og derfor beder om hjælp udefra.

Under udlånsperioden fortsætter medarbejderne deres ansættelse hos den udlånende virksomhed og får derfor fortsat deres løn derfra. Det er alene instruktionsdelen af ledelsesretten, der udøves af den låntagende virksomhed, som bestemmer, hvor de pågældende skal arbejde, hvad de skal lave, og som kontrollerer det udførte arbejde.

Udlån eller vikar?

Bygningsoverenskomsten regulerer vikararbejde, hvor 1) vikarbureauet er medlem af Dansk Byggeri og 2) vikarbureaet ikke er medlem af Dansk Byggeri.

Fagforbundet hævdede i den pågældende sag, at de to medarbejdere under udlånsperioden skulle betragtes som vikarer ansat i et vikarbureau, der er medlem af Dansk Byggeri (nu DI).

Det var fagforbundets påstand, at vikararbejde, som beskrevet i overenskomsten, også omfattede udlånssituationen, og medarbejderne derfor skulle omfattes af den låntagende virksomheds lokalaftale om løn for timelønnede tømrersvende, samt en akkordaftale for det udførte arbejde på en bestemt byggeplads.

DI var ikke enig heri, men mente derimod, at overenskomstens bestemmelse om vikararbejde alene regulerer vikararbejde udført af vikarer, der er ansat hos et vikarbureau.

DI anførte derudover, at vikar og vikarbureau skulle forstås i overensstemmelse med vikardirektivets og vikarlovens definitioner.

Dommeren gav DI ret i, at overenskomstens bestemmelse om vikararbejde måtte forstås i overensstemmelse med ordlyden, som falder i tråd med direktiv og lov. Bestemmelsen må derfor forstås således, at den kun finder anvendelse ved vikarbureauers udsendelse af vikaransatte medarbejdere og derfor ikke finder anvendelse ved udlån af medarbejdere fra virksomheder, som ikke er vikarbureauer, til midlertidigt arbejde i en anden virksomhed inden for den pågældende branche under dennes ledelse og kontrol.

Medarbejderne var ikke omfattet af lokal- og akkordaftale

Udlånsvirksomheden var ikke et egentligt vikarbureau, men var derimod beskæftiget med egenproduktion.

Dommeren frifandt derfor virksomheden for påstanden om betaling efter den låntagende virksomheds lokal- og akkordaftale.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgifts afgørelse af 29. april 2021 i sag nr. FV2019.0126.

Overenskomster

Bygningsoverenskomsten

Hent

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder skal være meget opmærksomme, hvis de nedlægger stillinger eller opsiger en medarbejder, der er på barselsorlov. Virksomheden skal kunne godtgøre, at opsigelsen ikke er begrundet i medarbejderens afholdelse af barselsorlov.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter