Foto: Colourbox

09.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ophævelse af uddannelsesaftale var ikke aldersdiskrimination

Der var, ifølge Sø- og Handelsretten, ikke tale om forskelsbehandling på grund af alder, da en tandlægeklinik før prøveperioden ophævede en mundtlig indgået uddannelsesaftale, fordi eleven efter overenskomsten havde krav på et løntillæg for tre års dokumenteret erhvervserfaring.

Aftale indgået på mail

Den 9. april 2019 indgik en tandlægeklinik og en knap 26-årig elev en mundtlig aftale om, at hun den 1. maj 2019 skulle påbegynde en praktikperiode som tandplejerelev hos klinikken.

Der blev ikke udarbejdet en skriftlig aftale herom ved brug af Undervisningsministeriets blanket.

Den 15. april 2019 blev der holdt et møde med henblik på at underskrive blanketten, men det skete ikke.

Afslag på at fravælge tillægsaftalen

Eleven tog den 17. april 2019 kontakt til klinikejeren via mail, hvor hun spurgte, om der var noget nyt med uddannelseaftalen og spurgte ind til sine lønforhold.

Klinikejeren, der var presset økonomisk, blev opmærksom på, at eleven efter overenskomsten havde krav på et månedligt tillæg på 1.024 kr. for tre års erfaring fra tidligere beskæftigelse. Klinikejeren kontaktede derfor elevens forbund, men fik afslag på at undlade at betale løntillægget.

Det betød, at klinikken ophævede uddannelsesaftalen, fordi de ikke havde råd til at betale tillægget.

Eleven mente, at uddannelsesaftalen blev uberettiget ophævet, og at dette skyldtes aldersdiskrimination.

Rettens afgørelse

Forbundet rejste på elevens vegne krav på ca. 206.000 kr. for godtgørelse for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven eller subsidiært godtgørelse for tab af uddannelsesgode efter erhvervsuddannelseslovens samt erstatning for tab som følge af forsinkelse af elevens uddannelse efter erhvervsuddannelsesloves § 60, stk. 2.

Virksomheden forklarede under sagen, at økonomien var meget dårlig, så det var en forudsætning for uddannelsesaftalen, at eleven ikke havde krav på et tillæg, og at de først var blevet opmærksomme på overenskomstens krav om tillæg for tre års dokumenteret erhvervserfaring efter indgåelse af den mundtlige aftale.

Sø- og Handelsretten mente ikke, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af alder. Retten lagde vægt på, at tillægget ikke er et anciennitetsbestemt tillæg, men gives efter overenskomsten for al erhvervserfaring, og der er derfor ikke grundlag for at antage, at tillægget i sig selv er udtryk for, at den pågældende har en højere alder.

Retten kom derfor frem til, at der ikke var sket direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af alder, og klinikken skulle derfor ikke betale godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Retten frikendte også tandlægeklinikken for uberettiget opsigelse af uddannelsesaftalen efter erhvervuddannelseslovens § 60, stk. 2, da virksomheden har ret til at ophæve en uddannelsesaftale, også før praktikken starter.

Retten mente derfor heller ikke, at eleven havde ret til erstatning for tab ved ophævelse af udannelsesaftalen.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Sø- og Handelsrettens afgørelse af 3. november 2020 i sag nr. BS-16241/2020-SHR.

DI's råd

Sagen viser, at en aftale med en elev er bindende, også selv om den ikke er indgået skriftligt (endnu), hvilket er i overensstemmelse med tidligere retspraksis. Man skal derfor passe på med løse mundtlige aftaler med kommende elever.

Sagens hovedspørgsmål var, om et anciennitetstillæg kan være indirekte aldersdiskrimination, og det afviser retten i denne sag. Et modsat resultat ville også være meget problematisk i forhold til de overenskomster og lokalaftaler, der har regler om, at ”medbragt” anciennitet kan udløse løntillæg.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter