Foto: Getty Images
03.01.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen adgang til modregning i tillidsrepræsentantens vederlag

En faglig voldgift har afgjort, at et personligt løntillæg ikke kunne modregnes i et vederlagt til en tillidsrepræsentant i et vagtselskab.

Dobbelt op

Tillidsrepræsentanterne omfattet af Brancheoverenskomst for vagtselskaber fik i 2017 i overenskomsten et vederlag på 33.000 kr. for at varetage deres hverv uden for normal arbejdstid.

Af overenskomstbestemmelsen fremgik det: ”Hvor der allerede er truffet aftale om vederlag til tillidsrepræsentanten i virksomheden, kan dette modregnes i ovenstående vederlag.”

En virksomhed havde siden henholdsvis 2014 og 2018 givet fællestillidsrepræsentanterne et personligt tillæg på 1.700 kr.

Tillægget blev ifølge virksomheden givet for den fleksibilitet, fællestillidsrepræsentanterne udviste på alle tider af døgnet over for deres medlemmer, det vil sige også uden for normal arbejdstid.

Virksomheden startede i 2020 med at modregne tillægget på 1.700 kr. i tillægget på 33.000 kr., men det førte til en protest fra forbundet, som ikke mente, at betingelserne for modregning var opfyldt.

I dette tilfælde, ja..

Forbundet fik medhold i sagen. Dommeren lagde vægt på, at det fremgår af en protokol til overenskomsten, at ”Vederlaget træder i kraft med virkning fra den 1. marts 2018”, og at modregningsadgangen efter sin ordlyd kun omfattede vederlag til en tillidsrepræsentant, hvorom ”der allerede er truffet aftale”.

Hvad angik den ene fællestillidsrepræsentant, blev tillægget til hans ansættelsesaftale om et personligt tillæg på 1.700 kr. pr. måned indgået den 11. maj 2018. Der var derfor allerede på grund af tidspunktet for aftalens indgåelse ikke tale om et vederlag omfattet af modregningsadgangen efter overenskomsten.

Hvad angik den anden fællestillidsrepræsentant, fremgik det af tillægget til hans ansættelsesaftale, der var indgået den 25. juni 2014, at der er tale om et personligt tillæg ”der ikke indgår i TR-aftalen”, og at ”Såfremt der sker ændringer i TR-aftalen, vil ovenstående tillæg tages op til genforhandling”.

Dommeren bemærkede, at hverken overenskomstfornyelsen i 2017 eller ikrafttrædelsen af vederlagsbestemmelsen 1. marts 2018 gav virksomheden anledning til at varsle en genforhandling, fordi virksomheden 11. maj 2018 indgik aftale med den seneste fællestillidsrepræsentant om fremover at oppebære samme personlige tillæg, som den anden fællestillidsrepræsentant fik.

Dommeren fandt derfor, at virksomheden dermed havde givet begge fællestillidsrepræsentanter en berettiget forventning om, at de havde ret til både tillægget på 33.000 kr. og tillægget på 1.700 kr.

Dommeren lagde i den forbindelse vægt på, at fællestillidsrepræsentanterne frem til februar 2020 havde fået begge tillæg uden indsigelse fra virksomheden.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse af 3. december 2021 i faglig voldgift FV2020-1177.

DI's råd

Kendelsen viser, at det er vigtigt, at en virksomhed i rette tid sørger for, at der ikke opstår en berettiget forventning hos medarbejderen, i dette tilfælde fællestillidsrepræsentanterne, og at virksomheden ved udarbejdelsen af ansættelseskontrakter og tillæg til ansættelseskontrakterne er meget nøjagtige med, hvad løntillæg gives for.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter