08.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Regler for efteruddannelse under COVID-19

Hastelovgivning og nye bekendtgørelser har skabt nye rammer for efteruddannelse i det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem, som er ramt af coronavirus. (Opdateret den 27. maj, kl. 16.30)

Med myndighedernes udmeldinger har en lang række offentlige og private kursusudbydere siden 11. marts haft aflyst deres aktiviteter.

På nogle områder har aktiviteten været omlagt til fjernundervisning, som gør det muligt at deltage i kompetenceudvikling uden fysisk at være på samme sted som underviseren.

Det har hastelovgivning og nye bekendtgørelser skabt rammerne for i det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem.

Siden 20. april har der været åbnet gradvist op for at gennemføre AMU-kurser ved tilstedeværelsesundervisning i første omgang rettet mod at kvalificere til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, herunder godstransport, kørsel af bus, varebil, taxi og jernbane. Mulighederne er pr. 18. maj udvidet yderligere, så det også har været muligt med tilstedeværelsesundervisning på certifikatkurser og AMU-kurser inden for rengøring. Pr. 27. maj er der åbnet for tilstedeværelsesundervisning på alle kurser under Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis den kan gennemføres inden for de retningslinjer, som udarbejdes af sundhedsmyndighederne. Dette gælder også i forhold til at gennemføre kurserne på virksomhederne.

Kontakt den enkelte udbyder for at høre nærmere om mulighederne.

De offentlige tilbud

Det offentlige efteruddannelsestilbud inden for f.eks. FVU og ordblindeundervisning kan udbydes både som fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning.

Medarbejderne skal af udbyderen vurderes til at få udbytte af undervisningen for at få tilbud om FVU- og ordblindeundervisning, som er gratis.

Såvel VUC som AOF tilbyder fjernundervisning inden for området, som kan findes via disse links:

AOF: https://aof.dk/center/landsforbundet/om/aof-online-det-virtuelle-kompetenceloeft

VUC: https://vuc-erhverv.dk/har-du-tid-har-du-mulighed/.

Ikke lønkompensation og SVU samtidig

Hvis der ikke for samme medarbejder søges lønkompensation, vil der være mulighed for at søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Det forudsætter dog fortsat, at undervisningen i omfang lever op til kravene herfor, samt at medarbejderen er i målgruppen for denne godtgørelse. 

Læs mere på www.svu.dk

AMU-kurser som fjernundervisning

AMU-kurserne kan gennemføres som både tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning. Og i forbindelse med coronakrisen er der skabt rammer for, at fuld fjernundervisning også giver mulighed for at ansøge om VEU-godtgørelse. Det vil være de normale betingelser for deltagerbetaling, som er gældende.

Mulighed for støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Ud over adgangen til løntabsgodtgørelse kan der på nogle overenskomstområder være adgang til at søge om supplerende støtte fra kompetenceudviklingsfonden. Dette gælder dog ikke alle områder.

For alle typer af fjernundervisning er det en forudsætning, at medarbejderen kan tilgå undervisningen via f.eks. en computer eller tablet. For de nærmere krav til udstyr bør der dog rettes kontakt til den enkelte udbyder.

Læs mere om, hvilke offentlige voksen- og efteruddannelsestilbud, der gennemføres som fjernundervisning: Her kan du også information om f.eks. kurser på akademiniveau.

www.amu.nu er der yderligere samlet de AMU-kurser, hvor kun dele af kurset gennemføres som fjernundervisning, og hvor den resterende del af kurset først vil kunne gennemføres, når udbyderne igen åbner for at modtage kursister.

Ikke lønkompensation og VEU-godtgørelse samtidig

Lovgivningen om lønkompensation blev vedtaget af Folketinget den 24. marts.

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig.

Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel. 

Udgiften til kursusgebyret afholdes af virksomhed eller medarbejder eller f.eks. via Omstillingsfonden.

Virksomhedens udgifter

Når virksomheden betaler medarbejderen løn under efteruddannelsen, vil der i de fleste tilfælde være udgifter forbundet hermed for virksomheden. Dette bør naturligvis indgå som et element, når virksomheden beslutter, hvilke aktiviteter som skal sættes i værk.

På nogle overenskomstområder har medarbejderne ret til at holde fri uden løn for at deltage efteruddannelse. Medarbejdernes vil så typisk søge om støtte i kompetenceudviklingsfonden for at opnå (delvis) kompensation for løntabet.

Det er dog ikke på alle områder muligt at opnå støtte fra kompetenceudviklingsfonden til fjernundervisning.

Benyttes en række af de offentlige efteruddannelsestilbud, vil der i en lang række tilfælde være adgang til at søge om VEU-godtgørelse er Statens Voksenuddannelsesstøtte svarende til kr. 119,05 pr. time dog ikke for perioder, hvor der søges lønkompensation for medarbejderens løn.

Adgangen til denne støtte vil dog afhænge af, om medarbejderne indgår i målgruppen for godtgørelsen samt af tilrettelæggelsen af forløbet.

e-Vejledning

Der er endvidere mulighed for at hente vejledning om og eventuel hjælp til at få etableret fjernundervisning gennem kontakt til E-vejledningen, som træffes på tlf.: 7022 2207 eller mail: voksen@evejledning.dk.

Læs mere

Om VEU-godtgørelse her.

Om Statens Voksenuddannelsesstøtte her. 

Om Omstillingsfonden her. 

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter