Krav til ansættelseskontrakter

Alle medarbejdere, der er ansat til over en måned og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal have en ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis). Det er et krav, at de væsentligste arbejdsvilkår er beskrevet i kontrakten.

Hvis en medarbejder er ansat til over en måned og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal han have en ansættelseskontrakt. I ansættelseskontrakten skal medarbejderen kunne finde oplysning om alle væsentlige vilkår, som er aftalt for ansættelsesforholdet.

Reglerne findes i ansættelsesbevisloven, som dog kun gælder i det omfang arbejdsgivers pligt til at give lønmodtageren oplysninger om ansættelsesforholdet ikke følger af en kollektiv overenskomst. Vær opmærksom på, at dette typisk vil gælde for DI’s overenskomster, herunder Industriens Overenskomst.

Virksomheden kan anvende de standardansættelseskontrakter, som findes på DI's hjemmeside og tilpasse dem til eget brug.

Krav til indhold i kontrakten

I skal oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, dog mindst:

 • Virksomhedens og medarbejderens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori eller beskrivelse af arbejdet
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt (ved tidsbegrænset ansættelse: oplysning om forventet varighed)
 • Rettigheder med hensyn til ferie
 • Opsigelsesvarsler. Det er ikke tilstrækkeligt med en generel henvisning til eksempelvis funktionærloven eller overenskomsten, medmindre I samtidigt oplyser, at opsigelsesvarslet følger heraf
 • Løn samt tillæg og andre løndele, for eksempel pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere lønnens udbetalingsterminer
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Det vil afhænge af det konkrete ansættelsesforhold, om der er andre væsentlige vilkår, der skal oplyses om.

Eksempler på andre væsentlige vilkår kan være:

 • Pligt til overarbejde
 • Kunde- og konkurrenceklausuler.

Ændringer skal varsles

Hvis der sker ændringer i ansættelsesvilkårene, skal virksomheden skriftligt give medarbejderen besked.

I skal varsle væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet over for medarbejderen med vedkommendes opsigelsesvarsel. Senest en måned efter  ændringen er trådt i kraft, skal I enten udlevere en opdateret ansættelseskontrakt eller et tillæg til kontrakten, hvori det fremgår, at tillægget skal opbevares sammen med ansættelseskontrakten.

Hvis ændringen ikke er væsentlig for ansættelsesforholdet, skal I ikke varsle den med opsigelsesvarslet, men I skal stadig udlevere en opdateret kontrakt eller tillæg hertil senest en måned efter, at ændringen er trådt i kraft.

Reglerne

Det er et krav, at de væsentligste arbejdsvilkår er beskrevet i kontrakten. Find reglerne om ansættelser her:

Ansættelsesbevisloven Aftaleloven
For medlemmer

I dybden med krav til ansættelseskontrakter

Få svar på, hvem der skal have en ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis), hvornår I skal udlevere den, hvad der skal stå, hvad med udstationerede medarbejdere, hvem der skal bevise, at der er udleveret en ansættelseskontrakt, hvad der sker, hvis der er fejl m.m.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Se også

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret