08.12.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Stadig usikkerhed om modregning i løn under opsigelsesperioden efter ny dom

Lønmodtagernes Garantifond skulle betale 29.682.50 kr. til en uberettiget bortvist funktionær, fordi der ikke kunne modregnes i indkomst under minimalerstatningsperioden. Der hersker dog stadig usikkerhed på området.

Erstatning for løn efter uberettiget bortvisning

En funktionær blev den 4. marts 2014 bortvist fra sin arbejdsplads. Bortvisningen blev efterfølgende kendt uberettiget i byretten. Virksomheden gik kort efter konkurs.

Funktionærens fagforening rejste derefter sag imod Lønmodtagernes Garantifond om erstatning for løn svarende til funktionærens opsigelsesperiode. I dette tilfælde havde funktionæren 5 måneders opsigelsesvarsel. Under hele denne periode modtog funktionæren sygedagpenge fra det offentlige.

Minimalerstatningsperiode

Hvis en virksomhed uberettiget bortviser eller fritstiller en medarbejder, skal virksomheden betale erstatning for løn svarende til medarbejderens opsigelsesperiode.

Det er dog muligt for virksomheden at modregne i den faktiske indkomst, som funktionæren har haft under opsigelsesperioden. Hvis en medarbejder for eksempel finder et nyt arbejde under opsigelsesperioden eller modtager sygedagpenge, skal virksomheden kun betale differencen mellem den nye indtægt og den ”gamle” indtægt.

For funktionærer gælder der en særregel i funktionærlovens § 3, hvor funktionæren har krav på at modtage de første 3 måneders løn ubeskåret, hvorved der ikke kan ske modregning i disse 3 måneders løn. Dette kaldes minimalerstatningsperioden.

Sagens kerne

Sagens kerne var, hvordan virksomheden skulle beregne erstatningen for løn, herunder om ny indkomst under minimalerstatningsperioden skulle med i beregningen, når virksomheden modregnede erstatning for løn for hele medarbejderens opsigelsesperiode.

Hvis en uberettiget bortvist eller fritstillet medarbejders indkomst under minimalerstatningsperioden ikke kan medregnes i den samlede tabsopgørelse, vil det reducere virksomheders mulighed for at modregne lønudgifter.

Virksomheder vil derfor skulle udbetale mere i lønerstatning ved både fritstilling og uberettiget bortvisning for perioden efter minimalerstatningsperioden.

Stadig usikkerhed i praksis

Højesteret tog i en sag fra 2015 stilling til beregningen af lønerstatning i forhold til minimalerstatningsperioden. I den konkrete sag fandt Højesteret ikke, at indkomst under minimalerstatningsperioden kunne medregnes i beregningen af den samlede lønerstatning, det vil sige for perioden efter minimalerstatningsperioden.

Derved fraveg Højesteret en tidligere retspraksis tilbage fra 1951, hvor indkomst under minimalerstatningsperioden kunne medregnes, når der skulle beregnes lønerstatning for fritstilling eller uberettiget bortvisning for perioden efter minimalerstatningsperioden.

I den nyligt afsagte dom fra Østre Landsret valgte retten at lægge sig op ad Højesterets afgørelse fra 2015 og afgjorde, at indkomst under minimalerstatningsperioden ikke kunne medregnes i den samlede opgørelse af lønerstatningen.

Lønmodtagerenes Garantifond blev derfor pålagt at udbetale 29.682.50 kr. til funktionæren. Hvis indkomst under minimalerstatningsperioden derimod havde kunnet medregnes ved perioden efter minimalerstatningsperioden, havde Lønmodtagerens Garantifond ikke være forpligtet til at betale yderligere lønerstatning.

Sagen er søgt anket

Lønmodtagernes Garantifond har ansøgt om tilladelse hos Procesbevillingsnævnet til at få indbragt sagen for Højesteret, så retstillingen på dette område kan blive klargjort.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Udfaldet af sagen i Østre Landsret har medført, at der nu består en uklar retstilstand på området for modregning i forbindelse med funktionærlovens regel om minimalerstatning. 

Indtil sagen er endeligt afgjort ved enten, at Procesbevillingsnævnet afviser anken, eller at Højesteret tager stilling i sagen, anbefaler DI, at I kontakter DI for nærmere rådgivning i konkrete sager, hvor spørgsmålet om modregning i løn i forbindelse med minimalerstatning opstår.  

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter