Billede: Colourbox

08.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Skrappe regler for britiske medarbejdere efter Brexit

Der vil gælde nye regler for britiske medarbejdere, som skal opholde sig og arbejde i Danmark eller andre lande i EU, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale den 31. oktober 2019.

Der er stadig usikkerhed om, hvorvidt en aftale mellem Storbritannien og EU vil være på plads og godkendt af det britiske parlament inden den 31. oktober 2019. Derfor er der risiko for et Brexit uden en aftale. Det vil betyde, at Storbritannien allerede fra den 1. november 2019 ikke længere vil være et EU/EØS-land, men derimod et tredjeland, og at britiske statsborgere ikke længere frit vil kunne bosætte sig og arbejde i Danmark eller i andre EU-lande. 

Det får betydning for flere forhold omkring britiske statsborgere i Danmark, herunder krav til arbejdstilladelse, certificeringer, persondata og social sikring.  

Dansk Brexit-lov

Folketinget vedtog den 19. marts 2019 Brexit-loven (Lovforslag nr. L 166), der giver britiske statsborgere, der har taget ophold og arbejde i Danmark før den 31. oktober 2019, mulighed for at beholde nogle EU-rettigheder efter Brexit. 

Det er kun briter, som er kommet til Danmark inden Storbritanniens udtrædelse af EU, som er omfattet af Brexit-loven. 

Det betyder, at en udstationeret eller fastboende medarbejder med britisk pas fortsat kan arbejde i Danmark, så længe de fortsat har bopæl her i landet. 

Ligeledes kan også britiske medarbejdere, der pendler fra Storbritannien til Danmark for at arbejde (grænsegængere), fortsat arbejde her i landet.

Britiske statsborgere, som kommer til Danmark efter den 31. oktober 2019, bliver omfattet af reglerne for borgere fra tredjelande i udlændingeloven. 

Integrationsministeren forventes at underskrive Brexit-loven, hvis Storbritannien ikke når at indgå en overgangsaftale med EU inden den 31. oktober 2019. 

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til alle nye

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der indrejser efter den 31. oktober 2019, eller som ikke opholder sig lovligt i Danmark efter EU-rettens regler om fri bevægelighed, når Storbritannien forlader EU, vil ikke blive omfattet af Brexit-loven.

I stedet bliver de omfattet af reglerne for borgere fra tredjelande i udlændingeloven. De skal altså søge om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens regler på samme måde som øvrige tredjelandsstatsborgere, hvis de ønsker at bo, studere eller arbejde i Danmark.

Virksomheder skal i den forbindelse være opmærksomme på, at en medarbejder med statsborgerskab fra et tredjeland skal have sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår som en tilsvarende dansk medarbejder.

Visumregler og gyldigt pas

Desuden bliver britiske statsborgere omfattet af visumreglerne, der begrænser turistophold til tre måneder inden for en periode på 180 dage. Ophold ud over tre måneder kræver opholdstilladelse efter udlændingelovens regler.

Det bliver også et krav, at briterne fremover skal have et pas, der er gyldigt i mindst tre måneder, for at kunne rejse ind i Danmark.

Medarbejderen kan miste sin opholdsret 

Hvis en britisk medarbejder, der er omfattet af Brexit-loven, rejser ud af Danmark i mere end seks måneder eller opgiver sin bopæl i Danmark og udrejser, bortfalder retten til at opholde sig i Danmark efter Brexit-lovens regler.

Derfor er det vigtigt, at medarbejderen blandt andet beholder sin CPR-registrering under kortvarige ophold i udlandet. 

Hvis opholdsretten bortfalder, skal medarbejderen herefter betragtes som tredjelandsstatsborger, der skal ansøge om arbejdstilladelse efter udlændingeloven.

Medarbejdere, der pendler (grænsegængere), skal være opmærksomme på, at et brud i rejsemønsteret kan betyde, at deres ret til arbejde i Danmark efter Brexit-loven kan bortfalde.

Medfølgende familier

Medfølgende familier til britiske medarbejdere, der er kommet til Danmark inden den 31. oktober 2019, beholder deres rettigheder efter Brexit-loven. 

Hvis den medfølgende familie kommer til Danmark efter den 31. oktober, gælder reglerne i udlændingeloven, herunder reglerne om familiesammenføring. 

Ingen koordinering vedrørende social sikring

Fra den 1. november 2019, er der som udgangspunkt ikke længere regler, der koordinerer medarbejdernes ret til social sikring og virksomhedernes betaling af sociale bidrag. 

Den sociale sikring omfatter eksempelvis ydelser som sygesikring, familieydelse, barselsdagpenge, sygedagpenge, pension, arbejdsløshedsdagpenge, ATP og arbejdsskadesikring.

Brexit-loven giver dog i visse tilfælde britiske statsborgere mulighed for at tage social sikring med til Storbritannien efter endt arbejde i Danmark. Reglerne gælder kun for britiske statsborgere, som er kommet til Danmark før den 31. oktober 2019. 

Britiske statsborgere, der ikke er omfattet af Brexit-loven, vil ikke længere kunne tage dansk social sikring med til andre EU-lande, hvis de udstationeres fra Danmark.

Gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Efter et hårdt Brexit er danske myndigheder ikke længere forpligtede til at anerkende erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i Storbritannien og vice versa.

Hvis britiske virksomheder udøver lovregulerede erhverv i Danmark, skal de derfor være opmærksomme på, om medarbejderen har de nødvendige autorisationer.

Registreringsbeviset er dokumentation for lovligt ophold

Hvis en britisk medarbejder ikke allerede har et registreringsbevis eller et opholdskort, er det en god idé at ansøge om beviset inden den 31. oktober 2019. 

Beviset og kortet fungerer som bevis for, at medarbejderen opholder sig lovlig i Danmark. 

Persondata

Virksomheder, som overfører data fra Danmark til Storbritannien om medarbejdere, skal være opmærksomme på, at Storbritannien bliver et tredjeland i relation til overførsel af persondata. Det betyder, at virksomheden skal have et overførselsgrundlag.

Datatilsynet anbefaler, at virksomheder:

  • Kortlægger, hvilke personoplysninger der overføres til Storbritannien, og hvilken kontekst oplysningerne overføres i (Sker overførslen til en dataansvarlig eller en databehandler? Er virksomheden en del af en koncern?)
  • Undersøger, hvilket overførselsgrundlag der er relevant, hvis Storbritannien bliver et usikkert tredjeland pr. 1. november 2019
  • Implementerer overførselsgrundlaget senest den 1. november 2019
  • Opdaterer relevant intern og ekstern kommunikation med information om overførsel af personoplysninger til Storbritannien som tredjeland.

DI følger udviklingen og opdaterer løbende DI.dk med nyt om rettigheder i Danmark og Storbritannien.

DI's råd

DI anbefaler, at virksomheder:

1. Kortlægger, hvilke medarbejdere der arbejder i Danmark med britisk pas.

2. Undersøger, hvilken arbejdstilladelse de britiske medarbejdere kan opnå i Danmark, hvis de ikke er omfattet af Brexit-loven eller har opnået tidsubegrænset ophold. 

3. Orienterer medarbejderne om, hvilke konsekvenser det kan få for deres ansættelsesforhold, hvis de ikke kan opnå en arbejdstilladelse i Danmark.

4. Orienterer udstationerede medarbejdere om, at de skal undersøge, hvilken betydning det får, når reglerne om koordinering af social sikring ikke længere gælder. 

5. Tjekker medarbejdernes ansættelses- og udstationeringskontrakter igennem for aftaler, der ikke kan efterleves ved arbejde mellem Storbritannien og EU-landene. Det kan eksempelvis være aftaler, der betinger en kontrakt af, at medarbejderen er omfattet af hjemlandets sociale sikring. I så fald bør virksomhed og medarbejder udarbejde en ny aftale i tillæg til kontrakten, der omhandler den nye situation om social sikring.

6. Holder øje med, at medarbejdere, der er omfattet af Brexit-loven, fortsat lever op til de betingelser, der giver ret til medarbejderens EU-ophold og øvrige rettigheder. Udrejse af Danmark i mere end 6 måneder eller opgivet bopæl i Danmark kan medføre, at EU-rettighederne bortfalder.

7. Undersøger og opfordrer britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ikke allerede har et EU-registreringsbevis eller ikke har søgt herom, til at ansøge inden den 31. oktober 2019. 

8. Kortlægger, i hvilket omfang der udveksles persondata om medarbejdere til Storbritannien, at databehandlergrundlaget er på plads, og at medarbejderne bliver behørigt adviseret.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret