Foto: Colourbox

02.12.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Bortvist skal betale bod for at overtræde konkurrenceklausul

Vestre Landsret har i en ny dom afgjort, at en bortvist medarbejder skal betale en bod svarende til tre måneders løn til sin tidligere arbejdsgiver, fordi han havde overtrådt sin konkurrenceklausul ved ansættelse hos en konkurrent.

Konkurrenceklausul i ansættelsesaftale

En medarbejder blev i august 2013 ansat som salgskonsulent hos en produktionsvirksomhed. I forbindelse med ansættelsen indgik parterne en ansættelsesaftale, som indeholdt en konkurrenceklausul.

I februar 2017 blev medarbejderen bortvist, og kort tid efter bortvisningen blev han ansat som salgskonsulent hos en anden arbejdsgiver.

Virksomheden mente, at medarbejderens ansættelse hos den nye arbejdsgiver var i strid med hans konkurrenceklausul. Derfor lagde de sag an mod medarbejderen med påstand om, at medarbejderen skulle betale den bod, der var aftalt i konkurrenceklausulen.

Konkurrerende virksomhed?

Af den aftalte konkurrenceklausul fremgik, at medarbejderen i en periode af 12 måneder efter ansættelsens ophør ikke måtte være beskæftiget med nogen form for virksomhed, "som konkurrerer med den virksomhed, selskabet på tidspunktet for ansættelsens ophør driver inden for produktion og/eller salg af gas/porebeton."

Både byretten og landsretten kom til at vurdere, om den nye arbejdsgiver drev virksomhed i konkurrence med virksomheden inden for dette specifikke område.

Ikke samme materialer

De to virksomheder producerede forskellige produkter, og det var derfor ikke oplagt, at der var tale om konkurrerende virksomhed.

Byretten fandt, at konkurrenceklausulen efter sin ordlyd kunne forstås således, at den kun gjaldt for konkurrerende virksomhed med produkter af gas-/porebeton, hvilket ikke var tilfældet for virksomhed B’s produkt.

Byretten konkluderer herefter, at virksomhed A havde godtgjort omstændigheder eller forhold, som gjorde, at konkurrenceklausulen skulle fortolkes anderledes end det, som ordlyden tilsiger. Byretten frifandt derfor medarbejderen.

Produkter kunne erstatte hinanden

I forbindelse med ankesagen i Vestre Landsret blev der udarbejdet en syn- og skønserklæring. Formålet med erklæringen var at belyse, om produkterne kunne erstatte hinanden, og om de dermed var konkurrerende.

På baggrund af syn- og skønserklæringen kom landsretten frem til, at produkterne i de to virksomheder havde samme anvendelsesmuligheder. Derfor var der tale om konkurrerende produkter, selv om produkterne var fremstillet af forskellige materialer.

Da produkterne var konkurrerende, var medarbejderens nye ansættelse i strid med konkurrenceklausulen.

Konventionalbod på tre måneders løn

Overtrædelse af konkurrenceklausulen var i ansættelsesaftalen sanktioneret med en konventionalbod svarende til seks måneders løn.

Med henvisning til, at medarbejderen stort set ikke beskæftigede sig med salg af produktet under sin ansættelse hos sin første arbejdsgiver, at produktet kun udgjorde en lille del af virksomhedens omsætning, samt at der ikke var fremkommet oplysninger om, at virksomheden var blevet påført konkret skade eller tab, blev konventionalboden nedsat til et beløb svarende til tre måneders løn på i alt 126.261 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets dom af 20. september 2019 i sag BS-957/2019-VLR.

DI's råd

Landsrettens afgørelse om konkurrenceklausulens anvendelsesområde og udmåling af konventionalbod er i tråd med hidtidig praksis. 

Sagen viser dog, at virksomheder i praksis grundigt skal overveje, hvordan anvendelsesområdet for konkurrenceklausuler formuleres. 

Sagen er også et eksempel på, at der kan stilles særlige krav til beviset for konkurrencesituationen, hvis retten skal basere sin afgørelse på tekniske detaljer om produkters egenskaber eller det marked, hvor produktet optræder. 

Endelig viser sagen også, at det er centralt at indgå aftale om betaling af en konventionalbod ved overtrædelse af klausulen, da det ofte er vanskeligt at påvise et konkret tab for brud på en konkurrenceklausul.  

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret