Foto: Colourbox

03.12.19 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at orientere medarbejdere om konsekvens af strejke

I forbindelse med forhandling af en ny overenskomst sendte et flyselskab to e-mails til medarbejderne. Arbejdsretten fastslog, at det ikke, som forbundet påstod, var en organisationsfjendtlig handling.

Et flyselskab var blevet præsenteret for et krav om overenskomst for selskabets piloter fra Flyvebranchens Personaleunion (FPU). Virksomheden havde allerede indgået overenskomst for piloterne med et andet forbund, men virksomheden indgik i forhandlinger med FPU, da hovedparten af de organiserede piloter var medlem her.

I løbet af processen blev flyselskabet overtaget af et irsk selskab, som fortsatte forhandlingerne med FPU. Efter en tids forhandlinger fremsatte FPU et lovligt konfliktvarsel til støtte for overenskomstkravet.

Virksomheden kommunikerede direkte med medarbejderne

Virksomheden opfattede konfliktvarslet som unødvendigt og kritisk for virksomheden og kommunikerede dette i en e-mail, som flyselskabets formand sendte direkte til piloterne.
I e-mailen gjorde formanden det klart, at ledelsen var skuffet over forbundets handlinger. Formanden afsluttede med retorisk at spørge, om piloterne virkelig mente, at FPU tjente deres bedste interesse. 

Fællesmøde

Forbundet protesterede over formandens e-mail og indkaldte til et fællesmøde.
Her blev sagen drøftet, og der var enighed om, at parterne skulle respektere retten til at organisere sig og omtale hinanden respektfuldt.
Det blev også anført, at sagen i øvrigt blev løst på grund af drøftelserne på mødet.

Yderligere konfliktvarsling førte til en ny e-mail

To dage efter fællesmødet fremsendte FPU 2. konfliktvarsel og sympatikonfliktvarsel for kabinemedarbejderne.

Selskabets formand fremsendte herefter en ny e-mail, denne gang til alle selskabets ansatte.
I denne e-mail startede formanden med at anerkende retten til at lade forbundet repræsentere medarbejderne og retten til at støtte overenskomstkravet med strejkevarsler.

Derudover indeholdt e-mailen en redegørelse for konsekvenserne af en strejke, og endelig fastlog formanden, i skarpe vendinger, at forbundets varsling af faglige aktioner udført i medarbejdernes navne, bragte virksomhedens overlevelse i fare og var skadelig for en god relation mellem virksomheden og medarbejderne.

Forbundet mente, de to e-mails var organisationsfjendtlige

Forbundet protesterede igen over e-mailen, og da der ikke kunne opnås enighed på et fællesmøde, indbragte forbundet sagen for arbejdsretten.

Forbundet anførte, at begge e-mails skulle true medarbejderne eller opfordre dem til udmeldelse af FPU. Dermed udgjorde de efter forbundets opfattelse en organisationsfjendtlig handling og var i strid med rammerne for ledelsesretten.

Arbejdsretten var ikke enig

Arbejdsretten fastslog først, at spørgsmålet om den første e-mail var endeligt afgjort med formuleringen i fællesmødereferatet.

I forhold til den anden e-mail lagde Arbejdsretten vægt på, at virksomheden havde tilkendegivet, at de respekterede medarbejdernes ret til at organisere sig. Virksomhedens ledelse havde desuden ret til at præsentere deres syn på forhandlingerne. Beskrivelsen af konsekvenserne af en arbejdsnedlæggelse var korrekte og var i øvrigt naturlig i sammenhængen.

Der var ikke grund til at tro, at udtalelserne havde til formål at lægge hindringer i vejen for medlemskab af forbundet, og kritikken var ikke af en sådan karakter, at den kunne skade forbundet.

De to e-mails var derfor hverken en organisationsfjendtlig handling eller misbrug af ledelsesretten.

DA førte sagen for DI og virksomheden.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse af 28. oktober 2019 i sag nr. DA2018.0077

DI's råd

Sagen viser, at arbejdsgiveren er berettiget til at kommunikere med sine medarbejdere – også når der er verserende konflikter mellem virksomheden og medarbejdernes forbund, tillidsrepræsentant eller andre faglige repræsentanter.

Man kan også se ud af kendelsen, at Arbejdsretten konkret har vurderet, om de to e-mails var egnet til at på en utilbørlig måde at opfordre til udmeldelse af forbundet. Det er derfor altid vigtigt at sikre sig, at man kommunikerer med medarbejderne på en måde, der respekterer forholdet mellem parterne. Men virksomheden kan normalt ikke afskæres fra at udtrykke sin opfattelse af situationen. 

I en tilspidset situation anbefaler vi at drøfte kommunikationen til medarbejderne med DI.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter