27.02.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Mangelfuldt udbudsmateriale var i strid med den loyale oplysningspligt

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE. En virksomhed overdrog en mekaniker til en anden virksomhed, men nævnte ikke, at mekanikeren var ansat på funktionærvilkår. Retten fandt, at virksomheden havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt.

Udbud af buskørsel

Et trafikselskab udbød nogle busruter, og det fremgik af udbudsmaterialet, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle finde anvendelse. Vinderen af udbuddet købte nogle busser af overdrageren, og der var en række medarbejdere, der skulle overdrages til vinderen (erhverver).

En af de medarbejdere, der skulle overdrages, var ansat som mekaniker og på funktionærvilkår. Af udbudsmaterialet fremgik det ikke, at mekanikeren havde funktionærvilkår, og overdrager sendte ikke ansættelseskontrakt eller orienterede erhverver skriftligt om dette vilkår.

Fra mekaniker til buschauffør

Erhverver havde ikke arbejde til mekanikeren, men erhverver tilbød med 6 måneders varsel mekanikeren et job som buschauffør til en lavere løn. Det tilbud ville mekanikeren ikke acceptere, selv om han havde buskørekort, og han hævede ansættelsesforholdet. 2 dage efter sendte erhverver en e-mail til mekanikerens fagforening, hvor erhververs administrerende direktør skrev: ”Jeg er helt klar over, at der er tale om en væsentlig ændring af X' ansættelsesforhold ved overgang fra funktionærstatus til timeløn… Derfor har jeg foretaget ændringerne med ½ års varsel, altså med varsel svarende til opsigelsesfristen.”

Sagen blev indbragt for retten

Fagforeningen anlagde sag mod erhverver og gjorde gældende, at ændringen var væsentlig, og at mekanikeren havde ret til løn svarende til sit opsigelsesvarsel. Erhverver inddrog herefter overdrager i retssagen og gjorde gældende, at erhverver ikke havde brug for en mekaniker, og at overdrager havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt ved ikke at oplyse om mekanikerens ansættelsesforhold. Derfor forelå der ikke en virksomhedsoverdragelse for så vidt angik mekanikeren.

Overdrager gjorde gældende, at der forelå en virksomhedsoverdragelse af mekanikeren, som erhverver var forpligtet af. Overdrageren påstod, at erhverver var bekendt med erhververs funktionærstatus, da erhverver varslede ændringen med 6 måneder og skrev til fagforeningen, at erhverver var klar over mekanikerens funktionærstatus.

Rettidig omhu

Retten mente, at mekanikeren var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og at han var berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet, fordi overdragelsen medførte væsentlige ændringer. På den baggrund fandt retten, at erhverver skulle betale løn svarende til mekanikerens opsigelsesperiode. Retten fandt også, at erhverver ved sin tilbudsgivning ikke kunne tage i betragtning, at der forelå så specielle og byrdefulde forhold, fordi overdrager ikke havde oplyst om funktionærstatussen i udbudsmaterialet. Overdrager skulle derfor friholde erhverver for det krav, som erhverver blev pålagt at betale mekanikeren.

DI førte sagen for virksomheden.

Relateret