Modelfoto: Colourbox

29.04.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Frikendt efter fyring af fire mobiltelefonsælgere

En ny dom fastslår, at virksomheden ikke havde forskelsbehandlet en opsagt medarbejder på grund af etnisk oprindelse.

Nye tider

Sagen handlede om en mobiltelefonsælger, der var ansat i en butik hos et teleselskab. Teleselskabet traf beslutning om at åbne en ny ”flagship store”, hvor kunderne kunne få repareret deres mobiltelefoner og - som noget nyt - købe TV og computere.

Teleselskabet besluttede, at der fremover var brug for færre mobiltelefonsælgere i den nye butik og fastlagde nogle objektive og saglige kriterier for udvælgelsen af, hvem der skulle opsiges.

Et af kriterierne var, om medarbejderen havde haft nogle mistænkelige salg af telefoner/abonnementer, eller om medarbejderen ikke havde udvist agtpågivenhed i forhold til at sikre, at kunden ikke ville snyde med ID etc.

”En anden kultur”

Lederen af butikken opsagde fire medarbejdere, der alle havde haft kritisable salg. De fire opsagte medarbejdere var alle af anden etnisk oprindelse end dansk, og der var kun én medarbejder tilbage med en anden etnisk oprindelse end dansk.

Lederen fik i forbindelse med opsigelserne sagt, at udvælgelsen var begrundet i, at teleselskabet gerne ville have ”en anden kultur”, men fik hurtigt præciseret, at han henviste til ”salgskultur”.

En af de opsagte medarbejderes fagforening mente imidlertid, at medarbejderen var blevet forskelsbehandlet på grund af sin etniske oprindelse, og henviste særligt til medarbejdernes udenlandsk klingende navne.

Sagligt formål

Teleselskabet bestred, at teleselskabet havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, og henviste til, at der var et stort antal medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk i virksomheden.

Derudover understregede virksomheden, at begrebet ”kultur” blev brugt i mange forskellige sammenhænge, at opsigelsen var objektivt begrundet i et sagligt formål, samt at midlerne til at opfylde dette formål var hensigtsmæssige og nødvendige.

Ikke påvist faktiske omstændigheder

Byretten frifandt teleselskabet. Retten anerkendte altså teleselskabets skøn i henhold til, hvilke medarbejdere der bedst kunne undværes.

Efter bevisførelsen fandt retten, at fagforeningen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

DI førte sagen for virksomheden. Dommen er blevet anket.

Nyheden er baseret på Københavns Byrets dom af 12. april 2019 i sag nr. BS-14135/2018-KBH.

DI's råd

Dommen viser, at det er vigtigt, at virksomheden inden en afskedigelsesrunde fastlægger objektive og saglige kriterier for udvælgelsen af de medarbejdere, der bedst kan undværes med hensyn til den fremtidige drift.  

Desuden viser sagen, at domstolene er tilbageholdende med at kritisere arbejdsgiveres skøn af, hvem der bedst kan undværes.

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret