Foto: Den Europæiske Unions Domstol

20.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny EU-dom om registrering af arbejdstid

EU-Domstolen afsagde den 14. maj 2019 en vidtgående dom, som pålægger medlemslandene at registrere den daglige arbejdstid for samtlige medarbejdere. DA og FH vil drøfte betydningen for danske arbejdsgivere med den kommende regering.

Måling af arbejdstid

EU-Domstolen afsagde tirsdag den 14. maj 2019 dom i en sag om registrering af arbejdstid.

I dommen konkluderer EU-Domstolen, at EU's medlemsstater er forpligtede til at pålægge arbejdsgiverne en forpligtelse til at indføre et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid”.

Et sådan system vil efter EU-Domstolens opfattelse fungere som et effektivt middel til nemt at få adgang til objektive og pålidelige oplysninger vedrørende den egentlige varighed af det arbejde, som en medarbejder har udført, og ifølge EU-Domstolen bør et sådan system være tilgængeligt for både medarbejderrepræsentanter og arbejdstilsyn, så disse kan føre kontrol med, om arbejdstidsreglerne overholdes.

Op til de enkelte medlemslande

Det vil være op til de enkelte EU-medlemslande at afgøre, hvordan registreringen af medarbejdernes arbejdstid skal foregå, og eftersom arbejdstid er et anliggende, som håndteres inden for rammerne af de kollektive overenskomster og arbejdsmiljølovgivningen, vil Dansk Arbejdsgiverforening (DA) drøfte dommen med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og den kommende regering.

Det er både DI’s og DA’s opfattelse, at der er tale om en meget vidtgående afgørelse fra EU-Domstolen, som pålægger medlemslandene at sikre, at der sker en registrering af den daglige arbejdstid for samtlige medarbejdere.

DI vil følge udviklingen på baggrund af ovenstående dom og løbende orientere DI’s medlemmer herom.

Den konkrete dom

Den konkrete dom blev afsagt på baggrund af en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt to EU-direktiver om henholdsvis tilrettelæggelsen af arbejdstiden samt arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

Anmodningen blev indgivet i forbindelse med en tvist mellem den spanske lønmodtagerorganisation Federación de Servicios de Comisiones Obreras og Deutsche Bank SAE om manglende oprettelse af et system i banken til registrering af den daglige arbejdstid for bankens ansatte.

Læs hele dommen

Fakta om arbejdstid

Arbejdsmiljøloven § 50: 

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer

Arbejdsmiljøloven § 51: 

Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn indeholder undtagelser til ovenstående samt mulig for fravigelse efter nærmere bestemte regler.

Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet § 4: 

Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioder med årlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale i forhold til beregningen af gennemsnittet.

DI rådgiver

DI rådgiver medlemmer om arbejdsmiljø, lovgivningen, arbejdsskader og samarbejdsudvalg.

Arbejdsmiljø

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter