Foto: Colourbox

20.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Tidsmæssig sammenhæng beviser ingenting

En ny dom fra Vestre Landsret fastslår, at en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem afsluttet barsels- og forældreorlov og opsigelse ikke medfører, at medarbejderen har løftet sin bevisbyrde.

Tæt tidsmæssige sammenhæng

I april 2016 blev en produktionsmedarbejder, der snittede frugt og grønt til restauranter og storkøkkener, opsagt på grund af ordrenedgang i virksomheden. I virksomheden var der store og uforudsigelige udsving i ordretilgangen, og det var derfor meget svært at forudsige behovet for arbejdskraft.

12 dage efter, medarbejderen var blevet opsagt, blev opsigelsen annulleret efter Industriens Overenskomst § 38, stk. 6, fordi virksomheden fik gang i hjulene igen. Medarbejderen mente, at hun var blevet respektløst behandlet og ville ikke acceptere annulleringen.

Var barsels- og forældreorloven årsagen?

Medarbejderens fagforening mente, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, fordi virksomheden havde lagt vægt på den barsels- og forældreorlov, som medarbejderen havde afsluttet en måned inden opsigelsen.

Derudover betvivlede fagforeningen, at der forelå ordrenedgang. Sidst men ikke mindst mente fagforeningen, at fagforeningens del af bevisbyrden var løftet, fordi der var en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem den afsluttede orlov og opsigelsen.

Virksomheden præciserede, at der var en ordrenedgang, og der var ikke skelet til medarbejderens orlov i forbindelse med udvælgelsen.

Orlov uden betydning

Der var ved udvælgelsen af, hvem der bedst kunne undværes, blevet lagt vægt på blandt andet stabilitet og fremmøde. Virksomheden redegjorde for, at medarbejderen havde meldt sig syg efter tilbagevenden fra barsels- og forældreorlov, og at hun havde haft en del sygefravær inden orloven, samt at medarbejderen derfor havde det højeste sygefravær.

Derudover mente virksomheden, at der ikke var tale om en opsigelse, fordi opsigelsen var blevet annulleret. Og virksomheden var uenig med fagforeningen i, at der var blevet påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at orloven havde haft betydning for opsigelsen.

Ikke påvist faktiske omstændigheder

Vestre Landsret fandt, at medarbejderen havde et højere sygefravær end de andre medarbejdere. Endvidere fandt landsretten, at der forelå ordrenedgang, og at der var blevet anvendt saglige kriterier i forbindelse med udvælgelsen.

På den baggrund fandt landsretten, at fagforeningen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at medarbejderen var blevet forskelsbehandlet i strid med ligebehandlingsloven – og stadfæstede byretsdommen.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets dom af 26. april 2019 i sag nr. BS-36843/2018-VLR.

DI's råd

Dommen viser, at en nær tidsmæssig sammenhæng mellem afsluttet barsels- og forældreorlov og opsigelse ikke er ensbetydende med, at medarbejderen har løftet sin del af bevisbyrden og påvist faktiske omstændigheder, der skaber en formodning for, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven.

Derudover viser dommen, hvor vigtigt det er, at virksomheden inden opsigelsen fastlægger nogle objektive og saglige kriterier for udvælgelsen af, hvem der bedst kan undværes i forhold til den fremtidige drift.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret