Foto: Colourbox

27.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Weekender og fridage skal tælles med i de 120 dage

Sø- og Handelsretten har afgjort, at en 70-årig praksis om, at weekender og øvrige fridage skal tælles med i opgørelsen af de 120 sygedage, stadig gælder. Retten mener derfor ikke, at Højesterets dom fra 2017, der angik deltidssygdom, ændrer noget.

120-dagesreglen

Hvis en funktionær har været syg i 120 dage inden for 12 måneder, kan vedkommende opsiges med én måneds varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2. Det forudsætter dog, at reglen er skrevet ind i medarbejderens kontrakt, at medarbejderen stadig er syg, og at opsigelsen sker umiddelbart efter, de 120 sygedage er nået.

Weekender og øvrige fridage har talt med i 70 år

Det fremgår ikke af funktionærloven eller forarbejderne til loven hvilke dage, der kan tælles med i opgørelsen af de 120 sygedage.

Siden starten af 1950’erne har parterne på arbejdsmarkedet dog fulgt en regel, hvorefter weekender og øvrige fridage tælles med, hvis medarbejderen er fuldtidssygemeldt på begge sider er de arbejdsfrie dage. Det skyldes en dom fra Sø- og Handelsretten fra 1950.

HK mener, at Højesteret har ændret denne praksis

Højesteret afsagde i november 2017 en dom om, hvordan 120 sygedage optælles ved en deltidssygemelding.

Højesteret kom her frem til, at weekender og øvrige fridage ikke skal tælles med, når der er tale om en deltidssygemelding, da kun det faktiske fravær kan tælles med. Begrundelsen var blandt andet, at der ikke skulle spekuleres i, hvordan deltidsfraværet blev placeret.

Højesteret konstaterede, at parterne i sagen var enige om, at arbejdsfrie dage tælles med i opgørelsen, når der er tale om fuldtidssygdom. Højesteret henviste her til Sø- og Handelsrettens dom nævnt ovenfor, hvorefter der har udviklet sig en retspraksis.

Denne bemærkning om fuldtidssygdom forstod HK sådan, at Højesteret ikke var enig i den 70-årige praksis. Derfor har HK anlagt en række sager, hvor de bestrider, at betingelsen om 120 sygedage er opnået, fordi HK mener, at weekender og øvrige fridage heller ikke kan tælles med ved en medarbejders fuldtidssygdom.

Tre af disse sager er blevet henvist til Sø- og Handelsretten, og der er blevet afsagt en enslydende dom i alle sager.

Sø- og Handelsretten fastholder den 70-årige praksis

Sø- og Handelsrettens flertal (4 ud af 5 dommere) var enige om, at den 70-årige praksis skulle fastholdes. Derfor gav de arbejdsgiverne i de tre sager medhold i, at weekender og øvrige fridage kunne tælle med i opgørelsen af de 120 sygedage, og derfor blev alle tre virksomheder frifundet for HK’s krav om bl.a. forlænget varsel.

Flertallet mener ikke, at Højesteret havde til hensigt at ændre den faste praksis. De lægger blandt andet vægt på, at Højesteret understreger i sin dom, at en arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere, at en medarbejder er deltidssygemeldt.

Det har vi fra arbejdsgiverside fortolket sådan, at Højesteret er fuldstændig klar over, at opgørelsen af 120 sygedage er meget forskellig, afhængig af om en medarbejder er deltids- eller fuldtidssygemeldt, fordi arbejdsfrie dage ikke kan tælles med, når der er tale om en deltidssygemelding.

Derudover lægger Sø- og Handelsrettens flertal også vægt på, at 120-dagesreglen fik sin nuværende formulering i 1948, og at funktionærloven er ændret flere gange siden. Det har derfor været muligt for lovgiverne at præcisere reglen, hvis hensigten var, at de arbejdsfrie dage ikke skulle tælle med i opgørelsen.

HK har allerede meddelt, at de vil anke de tre domme.

Dansk Erhverv og DI førte de tre sager for virksomhederne.

Nyheden er blandt andet skrevet på grundlag af Sø- og Handelrettens dom af den 16. maj 2019 i sag B S-44200/2018

DI's råd

Sø- og Handelsretten har givet DI medhold i, at weekender og øvrige fridage skal tælles med i 120-dagesopgørelsen, når der er tale om en fuldtidssygemeldt medarbejder. Kravet er dog, som det altid har været, at der er fuldtidssygdom på begge sider af de arbejdsfrie dage. 

HK har dog meddelt, at dommene vil blive anket, og derfor er der ikke tale om en endelig afgørelse af spørgsmålet endnu.

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret