Foto: Getty Images

11.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Få styr på de nye regler om udlændinge

Folketinget vedtog den 30. april en række ændringer af udlændingeloven, som trådte i kraft den 1. juni 2019. De skal lette danske virksomheder for administrative barrierer, når de ansætter kvalificerede udenlandske medarbejdere.

Virksomhedscertificering til fast track-ordningen

Der er gennemført en række tiltag, der skal sikre smidigere regler for virksomhedscertificering.

Perioden, hvor en virksomhed ikke må være straffet efter udlændingeloven forud for certificering, sænkes fra to til et år. Karantæneperioden ved inddragelse af certificering forkortes tilsvarende fra to til ét år.

Mindre fejl skal ikke føre til inddragelse eller nægtelse af certificering. Reglerne om inddragelse eller nægtelse af certificering ved bødestraf lempes derfor, så der enten skal være tale om tre bøder inden for et år eller en bødestraf på mindst hhv. 60.000 kr. for små- og mellemstore virksomheder (under 250 fuldtidsansatte) og 100.000 kr. for store virksomheder.

Desuden inddrages certificering ikke ved bøde på grund af simpel uagtsomhed, hvis virksomheden ikke tidligere er idømt straf.

Den samme ændring gælder ved inddragelse af en virksomhedscertificering på grund af straf for ulovlig beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Hvis en certificering inddrages pga. straf for ulovlig beskæftigelse, gælder en karantæneperiode på et år.

Mulighed for flere korttidsophold inden for et år

Reglerne for korttidsophold efter fast trak-ordningen ændres også, så der fremover gives mulighed for flere korttidsophold på et år, så længe opholdene ikke samlet overstiger tre måneder pr. år.

Perioden på 12 måneder skal tælles fra den første indrejse.

Kravet til arbejdstid på beløbsordningen ændres fra 37 timer til 30 timer om ugen

På beløbsordningen bliver det nu muligt at ansætte medarbejdere på 30 timer om ugen. Beløbsgrænsen skal dog fortsat være overholdt.

Det betyder, at det ikke er muligt at sætte lønnen ned forholdsvist, og at lønnen fortsat skal udgøre beløbsgrænsen. Lønnen kan bestå af løn, arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge.

Det er fortsat et krav, at medarbejderen opnår sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Læs mere om vurderingen af sædvanlige ansættelsesvilkår (nyidanmark.dk)

Intern rokering i virksomheden

Foruden arbejdstidsændringerne bliver det også muligt, at medarbejderne kan skifte stilling internt i virksomheden uden at indgive en ny ansøgning.

Bibeskæftigelse uden ny arbejdstilladelse

Kunstnere og idrætsfolk med opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af særlige individuelle kvalifikationer kan nu udføre bibeskæftigelse uden at skulle ansøge om tilladelse til det, hvis bibeskæftigelsen har sammenhæng med hovedbeskæftigelsen.

Det betyder, at en medarbejder, der har arbejdstilladelse på grund af særlige vilkår, nu kan tage bibeskæftigelse, der ligner eller er nært tilknyttet til det arbejde, de udfører for deres arbejdsgiver.

Andre ændringer i oversigtsform:

Etableringskort

Det bliver muligt at ansøge om mere end ét etableringskort (for hver afsluttet kandidat- eller ph.d.-uddannelse).
Indehavere af et etableringskort bliver omfattet af jobskiftereglen. Det betyder, at en indehaver af et etableringskort, der har ansøgt om en ny opholdstilladelse på baggrund af arbejde, får ret til at arbejde i tiden frem til, at der er truffet afgørelse om den nye opholdstilladelse.

Studerende og ph.d.-studerende, der har ansøgt om etableringskort, får ret til at arbejde, indtil der er truffet afgørelse om etableringskort.

Ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende bliver omfattet af jobskiftereglen. Det betyder, at en ph.d.-studerende, der har ansøgt om en opholdstilladelse på baggrund af arbejde, får ret til at arbejde i tiden frem til, at der er truffet afgørelse om ny opholdstilladelse.

Forskere

  • Forskere får adgang til 6 måneders jobsøgningstilladelse efter endt arbejdstilladelse.
  • Praktikanter på det grønne område.
  • Ansøgere må være op til 35 år på ansøgningstidspunktet.
  • Der stilles ikke længere et sprogkrav.
  • Praktikopholdet kan også supplere en afsluttet uddannelse.
  • Praktikopholdet kan vare op til 18 måneder.

Læs mere på nyidanmark.dk 

Autorisation

  • Sygeplejersker kan nu ansøge om opholdstilladelse med henblik på at opnå dansk autorisation. Sygeplejersker kan få i alt 3 års ophold.
  • Læger og tandlæger kan gives ophold i 3 år, som kan forlænges med yderligere 2 år.
  • Autorisationssager pålægges gebyr på 1.900 kr. (2019-niveau). Gebyret reguleres årligt.

Medfølgende familie til forskere og ph.d.-studerende

Medfølgende familie til forskere og ph.d.’er vil fremover være fritaget for bortfald af opholdstilladelse.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret