Foto: Colourbox

23.08.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Dårligt knæ var ikke et handicap

En ernæringsassistent blev opsagt efter fem måneders sygefravær som følge af en knæoperation. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at medarbejderen på opsigelsestidspunktet ikke led af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Behov for knæoperation

Den 1. juli 2014 blev en ernæringsassistent ansat på 30 timer om ugen. I december 2016 fortalte medarbejderen sin arbejdsgiver, at hun den 9. januar 2017 skulle opereres i sit knæ, idet hun led af en kronisk sygdom, som gav knæproblemer.

Forud for operationen havde ernæringsassistenten varetaget sine arbejdsopgaver uden problemer.

Opfølgning med sygesamtaler

Den 7. februar holdt medarbejderen og arbejdsgiveren første sygesamtale. Medarbejderen oplyste, at hun havde store smerter i sit knæ efter operationen, og at hun var meget begrænset i forhold til at bevæge sig.

Der blev udfyldt en mulighedserklæring, som medarbejderen skulle tage med til sin læge for at få en vurdering af tidshorisonten på sygemeldingen.

Driften udfordret

Den 10. marts holdt medarbejderen og arbejdsgiveren anden sygesamtale. På mødet kom det frem, at medarbejderens læge anbefalede, at fuldtidssygemeldingen varede yderligere en måned.

Arbejdsgiveren oplyste medarbejderen, at driften var begyndt at være udfordret på grund af hendes efterhånden lange sygefravær.

Den 18. april holdt medarbejderen og arbejdsgiveren tredje sygesamtale. På mødet drøftede arbejdsgiveren og medarbejderen friattest fra lægen af 10. april 2017, som estimerede, at medarbejderen fortsat skulle være sygemeldt to måneder på fuld tid.

Arbejdsgiveren oplyste medarbejderen, at de nu var så driftsmæssigt udfordret, at de påtænkte at opsige hende.

Opsagt efter 161 dages sygefravær uden udsigt til snarlig tilbagevenden

Den 31. maj 2017 opsagde virksomheden medarbejderen som følge af længden på hendes sygefravær. Medarbejderen havde i løbet af det seneste år haft i alt 161 sygedage, og arbejdsgiveren vurderede, at der ville gå for lang tid, inden medarbejderen igen ville kunne varetage sit arbejde i tilfredsstillende omfang.

Klagede over forskelsbehandling

Ernæringsassistenten mente, at afskedigelsen var begrundet i hendes handicap, og at opsigelsen derfor var sket i strid med forskelsbehandlingsloven. Derfor klagede hun den 23. maj 2018 til Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Nævnet konkluderede på baggrund af parternes forklaringer, at medarbejderen forud for operationen havde kunnet varetage sine arbejdsopgaver i fuldt omfang. Derfor vurderede nævnet, at medarbejderen på afskedigelsestidspunktet ikke havde en lidelse, der kunne betegnes som langvarig.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at ernæringsassistentens læge havde vurderet, at der var udsigter til, at hun kunne vende tilbage til sit arbejde efter en vellykket operationen.

Medarbejderen havde således ikke havde påvist, at hendes funktionsbegrænsninger på opsigelsestidspunktet kunne forudses at være af lang varighed, og hun led derfor på opsigelsestidspunktet ikke af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 24. april 2019 i sag nr. 18-38115.

DI's råd

Medarbejdere har ret til at sygemelde sig, men de har ikke ret til et ubegrænset fravær. Hvis virksomheden vil opsige medarbejdere på grund af sygdom, skal virksomheden være opmærksom på, om sygdommen skyldes et handicap, da medarbejderen i så fald har en særlig beskyttelse. 

Begrebet ”handicap” er i praksis fastslået som en begrænsning, der skyldes fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre en medarbejder i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre medarbejdere.

Funktionsbegrænsningen skal være langvarig, og det afhænger af en vurdering af sagens samtlige omstændigheder, om medarbejderen på tidspunktet for den påståede forskelsbehandling må anses for handicappet i lovgivningens forstand.

En tilstand kan variere meget hos to forskellige medarbejdere, og det er derfor vigtigt, at I foretager en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvorvidt en af jeres medarbejdere har et handicap.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret