Foto: Colourbox

02.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Krav om genansættelse kom alt for sent

Fem måneder efter opsigelsen var det for sent at kræve genansættelse. Det står klart, efter at Afskedigelsesnævnet afviste en sag, hvor et forbund i november krævede, at en virksomhed genansatte medarbejdere, der var blevet opsagt i juni.

Kontrakt ophørte

En vagtvirksomhed opsagde i juni måned en række medarbejdere med 6 måneders varsel, fordi virksomhedens kontrakt med en kunde ophørte ved udgangen af året.

Forbundet kontaktede virksomheden i starten af juli måned, hvor de blandt andet gjorde opmærksom på, at opsigelserne efter deres opfattelse ikke ville være sagligt begrundede, hvis virksomheden genvandt vagtopgaven hos kunden.

Genvandt opgaven

I slutningen af november kontaktede forbundet atter virksomheden, idet virksomheden havde genvundet vagtopgaven. Virksomheden oplyste i den forbindelse, at opsigelserne stod ved magt, og at medarbejderne ikke ville blive genansat.

I starten af december anmodede forbundet om et mæglingsmøde, som blev afholdt i midten af december. Umiddelbart efter mæglingsmødet blev der indgivet klageskrift med påstand om genansættelse og løn fra fratrædelsestidspunktet.

Krævede sagen afvist

Virksomheden gjorde under sagen gældende, at fristerne i sagen ikke var blevet overholdt, og at sagen derfor skulle afvises.

Virksomheden henviste blandt andet til Hovedaftalen mellem DA og LO. Her fremgår det, at sager, hvor der nedlægges påstand om underkendelse af en afskedigelse, så vidt muligt skal være afsluttet inden udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel. Ved uenighed på den lokale forhandling skal organisationerne omgående optage forhandling, hvis forbundet ønsker sagen videreført.

Ikke fremsat ”omgående”

Afskedigelsesnævnet fandt, at drøftelserne mellem virksomheden og forbundet i starten af juli måtte udgøre en lokal forhandling.

Nævnet lagde imidlertid vægt på, at der ikke var tale om sikkerhedsopsigelser, at anmodningen om mæglingsmøde var fremsat mere end 5 måneder efter opsigelserne, og at der på dette tidspunkt ikke var udsigt til, at sagen om underkendelse af afskedigelserne kunne være gennemført inden udløbet af medarbejdernes opsigelsesvarsler.

Nævnet fandt derfor, at forbundet ikke i fornødent omfang havde medvirket til, at sagerne blev behandlet hurtigst muligt, og at anmodningen om forhandling mellem organisationerne ikke kunne anses for at være fremsat omgående. Sagen blev derfor afvist fra realitetsbehandling.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 11. juni 2019 i sag nr. 20180999.

DI's råd

Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse viser, at en sag efter omstændighederne kan blive afvist, hvis Hovedaftalens frister ikke er overholdt.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret