Foto: Dansk Industri

13.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Omstrukturering ramte kun den handicappede

En afdelingsleder, som led af gener efter en blodprop og en hjerneblødning, var den eneste, der blev opsagt med henvisning til omstruktureringer. Derfor fastslog Ligebehandlingsnævnet, at virksomheden skulle betale en godtgørelse svarende til ni måneders løn for forskelsbehandling.

Nedsat tid efter blodprop og hjerneblødning

En afdelingsleder i en jobformidlingsvirksomhed fik i februar 2017 en blodprop og en hjerneblødning. Hun blev indlagt og fuldtidssygemeldt frem til udgangen af juni samme år, hvorefter hun genoptog arbejdet på nedsat tid som led i en virksomhedspraktikordning frem til september 2017.

Afdelingslederens blodprop og hjerneblødning havde medført en nedsat kognitiv funktion og synsforstyrrelser på hendes venstre side. I løbet af virksomhedspraktikken udførte hun derfor ikke sine hidtidige arbejdsopgaver som leder, men varetog alene opgaverne som vejleder i ni timer pr. uge.

Virksomhed aflyste møde om skånehensyn

I forbindelse med afdelingslederens opfølgningssamtaler hos kommunen og sin læge blev der udarbejdet en statusattest og en ergoterapeutisk udtalelse i henholdsvis juli og september 2017. Af disse fremgik det, at der var behov for varige skånehensyn for at sikre hendes fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Virksomheden og afdelingslederen havde aftalt at mødes til en drøftelse af det videre forløb med en kommunal fastholdelseskonsulent den 26. september, men virksomheden aflyste mødet. 

Opsagt som følge af omstruktureringer

Den 27. september blev afdelingslederen opsagt med henvisning til omstruktureringer, som ifølge virksomheden havde medført, at afdelingslederens opgaver var blevet omfordelt, og hendes stilling nedlagt.

Afdelingslederen indbragte herefter sagen for Ligebehandlingsnævnet, hvor spørgsmålet var, om opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod diskrimination af handicappede. 

Heroverfor gjorde virksomheden gældende, at afdelingslederens begrænsninger ikke var langvarige på opsigelsestidspunktet, og at opsigelsen havde været nødvendiggjort af en omstrukturering.

Prognose var afgørende

På tidspunktet for opsigelsen havde afdelingslederens funktionsnedsættelse på knapt otte måneder ikke haft en varighed, der ifølge Ligebehandlingsnævnet kunne betegnes som lang. 

Vurderingen af, om generne på opsigelsestidspunktet medførte en langvarig begrænsning, måtte derfor – som det også fremgår af tidligere praksis – bero på prognosen i de lægelige akter. 

På baggrund af oplysningerne heri fandt nævnet, at afdelingslederens begrænsninger var langvarige, og at der var tale om et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Det var uden betydning, om virksomheden var bekendt med dette.

Omstrukturering ramte kun den handicappede

Ved vurderingen af, om afdelingslederen havde påvist faktiske omstændigheder, der understøttede, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling, lagde Ligebehandlingsnævnet vægt på, at afdelingslederen var den eneste, som var blevet opsagt, og at virksomheden uden nærmere begrundelse havde aflyst mødet mellem parterne og den kommunale fastholdelseskonsulent.

Da omstruktureringerne udelukkende havde medført ændringer i afdelingslederens arbejdsopgaver, og virksomheden ikke på anden vis havde godtgjort, at opsigelsen ikke var begrundet i hendes handicap, tilkendte Ligebehandlingsnævnet afdelingslederen en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen. 

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 25. september 2019 i sag nr. 18-59359. 

DI's råd

Sagen er et eksempel på, at prognosen kan få afgørende betydning, når medarbejderen skal bevise, at medarbejderen har et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Derudover viser sagen, at arbejdsgiver skal kunne dokumentere sine saglige og objektive grunde til at afskedige en medarbejder med et handicap. 

Kontakt altid DI for rådgivning, hvis I overvejer at opsige en medarbejder, som kan være handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter