Ny ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft til afløsning for den nuværende. Den vigtigste ændring i den nye ferielov er, at der bliver indført samtidighedsferie i stedet for forskudt ferie.

Baggrund for indførelse af den nye ferielov

Baggrunden for at ferieloven skal ændres er, at den nuværende ferielov ikke lever op til reglerne i EU’s arbejdstidsdirektiv. Heraf fremgår, at alle medarbejdere har ret til fire ugers betalt ferie, der kan afholdes og optjenes inden for en 12 måneders periode.

Den nuværende danske ferielov lever ikke op til dette, idet der kan gå helt op til 16 måneder, før en nyansat medarbejder får ret til betalt ferie.

Samtidighedsferie – men meget er uændret

På de fleste punkter bliver den nye ferielov lige som den eksisterende. Der vil stadig være ferie med løn til funktionærer og funktionærlignende medarbejdere samt ferie med feriegodtgørelse til timelønnede medarbejdere.

Efter indførelse af den nye ferielov, vil medarbejdere fortsat optjene 2,08 dages ferie for hver måned, de er ansat, og ferieprocenten er også fremadrettet 12,5 pct.

Medarbejdere med ret til ferie med løn kan ligeledes fortsat vælge feriegodtgørelse med 12 pct. i stedet for ferie med løn.

Den væsentligste ændring er, at den nye ferielov indfører såkaldt samtidighedsferie. Det betyder, at der ikke længere vil være en forskydning mellem optjeningsår og ferieår.

Efter den nye ferielov kan medarbejdere holde ferie samtidig med, at den optjenes. Når medarbejderen har arbejdet en måned, har vedkommende optjent 2,08 dages betalt ferie, der kan afholdes efter aftale med virksomheden.

Ferieåret ændres - nye regler for optjening og afholdelse af ferie

I den nye ferielov optjenes ferien i et ferieår, og for at medarbejderne kan nå at optjene nok ferie til at holde tre ugers betalt ferie i sommerperioden, ændres ferieåret, så det fremover kommer til at gå fra den 1. september til den 31. august.

Den ferie, der optjenes i løbet af ferieåret, kan afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber indtil 31. december efter ferieårets udløb. Så ferie, en medarbejder optjener i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, kan afholdes i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Medarbejdere har dog ret, men ikke pligt, til at afholde 4 ugers ferie inden for ferieåret.

Mulighed for at aftale ferie på forskud

For medarbejdere, der ikke har optjent ret til betalt ferie, bliver det muligt at aftale ferie på forskud, hvilket giver medarbejdere mulighed for at holde betalt ferie før den er optjent.

Udbetaling af ferie

Som følge af, at ferieåret ændres, bliver udbetalingstidspunktet for ferietillægget ligeledes ændret med den nye ferielov.

Fremover skal tillægget enten udbetales samtidig med, at ferien holdes, eller det kan deles, således at ferietillæg for perioden 1. september til 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj, og ferietillæg for perioden 1. juni til 31. august udbetales sammen med lønnen for august.

Hindret ferie skal overføres

Hvis en medarbejder ikke har afholdt al sin ferie inden ferieafholdelsesperioden udløb den 31. december på grund af sygdom, barsel eller anden feriehindring overføres op til 4 ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode.

Ferie ud over 4. uger

Efter den nye ferielov vil den 5. ferieuge som hidtil kunne overføres efter aftale mellem medarbejder og virksomhed.

Hvis ikke det er aftalt, at den 5. ferieuge overføres, skal virksomheden automatisk udbetale den efter 31. december. 

Ændret beskatning

Feriegodtgørelse for medarbejdere, der er omfattet af en feriegarantiordning, skal efter den nye ferielov først beskattes, når ferien holdes, og ikke som efter de nuværende regler, hvor feriegodtgørelse beskattes i takt med optjeningen.

Feriepengeinfo

Feriepengeinfo er blevet ændres således, at det gælder for alle virksomheder, der anvender feriegaranti. Det betyder, at Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF) er blevet nedlagt.

Overgangsordning 

Når den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020, vil medarbejdere i løbende beskæftigelse have optjent ferie for såvel optjeningsåret 2019 som 2020.

For at kunne håndtere den optjente ferie samt den nye ferie efter samtidighedsprincippet, er det besluttet at etablere en overgangsordning.

Feriepenge indefryses

Overgangsordningen går i korthed ud på, at ferie og feriegodtgørelse optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og kommer først til udbetaling, når medarbejderen opnår folkepensionsalderen eller af anden grund forlader det danske arbejdsmarkedet.

Fond til indefrosne feriepenge

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, er der blevet etableret en ny fond, der skal forvalte og administrere de indefrosne feriepenge.

Den enkelte virksomhed kan i nogen tilfælde beholde de indefrosne feriepenge, indtil medarbejderen opnår folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarkedet.

Alternativt skal virksomheden indbetale de indefrosne feriepenge til den nye fond.

Hvis virksomheden vælger at beholde feriepengene, skal de en gang årligt afregne feriepenge til fonden for de nuværende eller tidligere medarbejdere, der opnår folkepensionsalderen i det kommende år eller har forladt det danske arbejdsmarked i årets løb.

Feriepengene forrentes både, hvis de forbliver i virksomheden, og hvis de afregnes til fonden.

Hvis virksomheden vælger at beholde pengene, skal de tilskrives den årlige lønudvikling i henhold til Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik.

For medlemmer

I dybden med ny ferielov

Få styr på, hvad samtidighedsferie er, hvad forskudsferie er, hvornår det nye ferieår begynder, om reglerne for overførsel af ferie ændres, hvordan feriegodtgørelsen skal registreres, hvilke regler der gælder for ferie og feriepenge i overgangsordningen mellem den gamle og den nye ferielov, om indberetning af hensatte feriepenge, hvem der udbetaler dem, hvornår medarbejderen kan få dem, om fondsferiedage m.m.

Artikel opdateret den 16.04.19

Se også

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret