Refusion af sygedagpenge

Virksomheder, som betaler løn til syge medarbejdere, har ret til refusion fra kommunen efter 30 dages sygdom.

Der gælder de samme regler for funktionærer og overenskomstansatte medarbejdere, når det drejer sig om refusion af dagpenge.

Hvis I betaler sygeløn, har I krav på refusion fra kommunen. I kan få det beløb, som medarbejderen ville have fået i sygedagpenge fra kommunen, hvis I ikke betalte medarbejderen sygeløn.

Vilkår:

  • I kan først få sygedagpengerefusion efter de første 30 sygedage (også kaldet arbejdsgiverperioden).
  • Sygedagpengerefusionen kan højst udgøre den højeste ugentlige sygedagpengesats.
  • Sygedagpengerefusionen kan aldrig overstige den udbetalte sygeløn.

Frister

Hvis I er berettiget til dagpengerefusion, skal I anmelde kravet om refusion til medarbejderens opholdskommune inden fem uger fra første fraværsdag. Hvis I overskrider fristen, kan I først få sygedagpengerefusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet bliver anmeldt.

Arbejdsgiverperiode

Når medarbejderen har været ansat i mere end otte uger, kan I få refusion, hvis vedkommende er syg i mere end 30 dage. De første 30 dage skal I selv betale uden mulighed for at få sygedagpengerefusion. Det kaldes også arbejdsgiverperioden.

I skal anmelde medarbejderens fravær til medarbejderens opholdskommune senest fem uger fra første fraværsdag, hvis I vil have refusion for den periode, som strækker sig ud over arbejdsgiverperioden.

I skal betale funktionærer fuld løn under sygdom.

Refusion, når medarbejdere med ret til løn under sygdom har kort anciennitet

Medarbejdere skal have været ansat otte uger, inden der indtræder en arbejdsgiverperiode. Det betyder at, virksomheden har ret til dagpengerefusion fra første fraværsdag de første otte uger af medarbejderens ansættelse. Hvis jeres medarbejder har mindre end 8 ugers anciennitet, har I ret til at få refusion svarende til dagpengesatsen fra medarbejderens første sygedag.

Det er en betingelse for refusion, at medarbejderen har ret til dagpenge fra kommunen. Medarbejderen skal opfylde visse beskæftigelseskrav for at være berettiget til sygedagpenge.

§ 56-aftaler

I kan indgå en § 56-aftale med medarbejderen, hvis medarbejderen ofte er sygemeldt eksempelvis p.g.a. en kronisk eller langvarig lidelse. En § 56-aftale tager udgangspunkt i sygedagpengeloven § 56, og giver jer mulighed for få refusion fra første dag. Det vil sige, at der ikke er nogen arbejdsgiverperiode for medarbejdere, der har sygefravær pga. den lidelse eller sygdom, som § 56-aftalen vedrører.

I kan indgå § 56-aftaler:

  • hvis medarbejderens sygdomsrisiko er væsentligt øget på grund af en kronisk eller langvarig sygdom (mindst 10 fraværsdage på ét år).
  • når medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller lignende, og indlæggelsen eller behandlingen er planlagt på ansættelsestidspunktet.
  • når virksomheden allerede har udbetalt dagpenge eller løn i to uger for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.

Virksomheden skal fortsat betale sygedagpenge til den syge medarbejder i arbejdsgiverperioden (30 dage), men aftalen giver virksomheden ret til refusion fra kommunen allerede fra medarbejderens første fraværsdag, når medarbejderen er syg af den kroniske eller langvarige sygdom eller skal indlægges eller behandles.

Retten til refusion kan mistes

Viser det sig, at medarbejderen har forsømt sine pligter og eksempelvis ikke har returneret papirer til kommunen eller er udeblevet fra en opfølgningssamtale, mister medarbejderen ret til sygedagpengene, og virksomheden mister også retten til refusion.

Visse overenskomster giver virksomheden mulighed for at modregne et beløb hos medarbejderen svarende til den tabte sygedagpengerefusion – eksempelvis i tilgodehavende løn. Dette er eksempelvis muligt for medarbejdere, der er dækket af Industriens Overenskomst.

Funktionærer har krav på sygeløn, uanset om virksomheden kan få refunderet sygedagpengene eller ej.

Det kan have ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen, hvis han eller hun gentagne gange undlader at medvirke til opfølgning med kommunen og dermed afskærer virksomheden fra refusion af sygedagpengene.

Vejledninger

Vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær

Hent

Skabeloner

Skabeloner til sygefravær og dokumentation

Hent

Skabeloner

Sygefraværspolitik

Hent
For medlemmer

I dybden med refusion af sygedagpenge

Få svar på, hvornår virksomheden er berettiget til sygedagpengerefusion, om virksomheden kan få sygedagpengerefusion i hele den periode, der betales sygeløn, hvornår virksomheden skal anmelde sygefraværet for at få refusion, hvad arbejdsgiverperioden er, hvad en § 56-aftale er – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 03.08.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter