Om IKUF

IKUF støtter efteruddannelse af medarbejdere omfattet af enten Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. For at opnå støtte skal en række betingelser være opfyldt.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) blev etableret i 2007 og yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse, som retter sig mod beskæftigelse på dækningsområderne for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. I 2017 blev der yderligere etableret mulighed for, at virksomheden kan opnå støtte til aftalt uddannelse.

Selvvalgt uddannelse

Støtten til selvvalgt uddannelse har form af hel eller delvis dækning af udgifter til kursusudgifter samt delvis dækning af løntab. Støtte fra fonden er betinget af, at medarbejderen hverken modtager hel eller delvis løn fra virksomheden. Fritstillede medarbejdere kan dog uagtet lønbetalingen fra virksomheden søge om støtte til dækning af kursusgebyrer. Medarbejderen søger selv støtte på www.ikuf.dk. Virksomheden vil blive bedt om at attestere medarbejderens oplysninger.

Støtten er knyttet til medarbejdernes mulighed for at benytte overenskomsternes ret til frihed til at deltage i uddannelse, jf. Industriens Overenskomst § 47, stk. 2 og 3 og § 38, stk. 8 samt Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 2 og 3 og § 14, stk. 4.

Medarbejdere som afskediges, kan søge om støtte til yderligere en uges uddannelse med støtte fra IKUF i opsigelsesperioden.

Elever (lærlinge) med 6 mdrs. anciennitet kan søge støtte til uddannelse i fritiden.

Aftalt uddannelse

Det er fra 1. september 2017 muligt for virksomheden at søge om støtte til aftalt uddannelse inden for en positivliste for aftalt uddannelse. Adgangen til denne støtte vil være betinget af, at der er indgået en lokal rammeaftale om dette og, at der udarbejdes individuelle uddannelsesplaner for de medarbejdere, der søges støtte til uddannelse af. Ved overenskomstfornyelsen i 2020 valgte overenskomstparterne at gøre disse muligheder for støtte permanente.

Uddannelsen skal sigte mod et uddannelsesløft, og støtten er derfor bl.a. knyttet til voksenlærlingeforløb inden for udvalgte erhvervsuddannelser. En betingelse for støtten er, at medarbejderens uddannelsesplan peger frem mod et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært, eller fra faglært/erhvervsuddannet til akademiuddannelse.

Positivlisten over aftalt uddannelse er tilgængelig på www.ikuf.dk.

Herudover er der mulighed for, at virksomheder kan søge om støtte til aftalte uddannelsesaktiviteter gennemført i forbindelse med en arbejdsfordeling.

De nærmere bestemmelser om støtte er beskrevet i organisationsaftalen om Industriens Kompetenceudviklingsfond, se pkt. 9-11.

Støtten skal i begge situationer søges forud for igangsættelsen af uddannelsesaktiviteten.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter