Irland

Krav og regler ved eksport til Irland

Areal og befolkningstal

68.894 km², 5.068.050 indb. (2018 est.)

Bruttonationalprodukt

$73.200 per capita (PPP) (2017 est.)

Vigtigste byer

Dublin, Cork, Cobb, Limerick, Waterford

Forretningssprog

Engelsk

Mål og vægt

Det metriske system

Møntsort

1 Euro (EUR) = 100 Cent

Import og handel

Generelle importkrav, restriktioner, leverings- og betalingsbetingelser 

Importforhold

Alle varer af EU-oprindelse eller i fri omsætning i EU kan normalt indføres frit.

Handelsforhold

Tilbud og betalingssædvaner
Tilbud sædvanligvis i EURO eller DKK. Det anbefales, at anvende INCOTERMS®2020. Se mere information her. INCOTERMS®2020 er ICC's seneste udgave af reglerne om brug af indenlandske og internationale handelsklausuler, og de sikrer at reglerne bliver fortolket ensartet.

Åben regning: Forekommer. Kredittid på 30-90 dage er normalt. Rentesats for morarenter bør anføres.

Dokumentinkasso: Anvendes. Spørg egen bank om yderligere oplysninger.

Remburs: Uigenkaldelig og bekræftet, anbefales.

Toldforhold

Regler for toldbehandling og toldforhold.

Told

Ingen told eller afgifter på EU-varer. Tarif baseret på EU's fællestarif, inddelt efter HS-nomenklaturen. Eventuel tredjelandstold er normalt baseret på varens CIF-værdi.

Vareprøver

Irland er med i ATA Carnet ordningen. DI Certifikatservice udsteder ATA Carneter, hovedreglen er dog, at ATA Carnet ikke er nødvendigt ved eksport til Irland. 

Toldbehandling

Ingen toldbehandling af EU-varer eller varer i fri omsætning i EU ved direkte forsendelse.

Tredjelande: Importvarer, som ikke anmeldes til fortoldning inden 14 dage (luftfragt)/45 dage (søfragt) efter ankomst, overføres til statsligt told lager. Maksimal oplagringstid er 3 måneder, hvorefter varepartiet betragtes som overgivet. Derefter kan varepartiet sælges af toldmyndighederne på offentlig auktion.

EU-Kommissionens online værktøj Access2Market hjælper med at finde relevant information i forbindelse med import til og eksport fra EU. Herunder toldsatser, produktspecifikke krav under "Procedures and Formalities" og oprindelseskravene, som de er beskrevet i proceslisten.

Eksportdokumenter

Krav til eksportdokumenter, påtegning og legalisering.

Handelsfaktura

Sædvanlig faktura som indeholder alle relevante oplysninger. Handelsfakturaen skal påføres købers momsregistreringsnummer og skal også forsynes med oplysning om, at der ikke er beregnet moms, når modtageren skal beregne erhvervelsesmoms i modtagerlandet. Det kan ske ved tydelig relevant påtegning, f.eks ”zero-rated” eller ”free of VAT”. Har køber ikke et gyldigt momsregistreringsnummer, skal sælger beregne den momssats som er gældende i afsendelseslandet overfor køber. 

Se mere her om reglerne for momsfrit salg. Det er eksportørens ansvar, at modtagers momsnummer er korrekt. Modtagers momsnummer skal tjekkes i VIES Systemet.

Pr. 1. januar 2020 er der indført nye, skærpede dokumentationsregler ved momsfrit salg i EU. Her skal du særligt være opmærksom på de forskellige krav til dokumentation, når du som sælger eller din køber står for eller arrangerer transporten. Læs mere på SKATs hjemmeside under fanen 'Dokumentationskrav ved handel med lande i EU'.

Oprindelsescertifikat

Kun nødvendig for visse varer fra tredjelande.

Leverandørerklæring

Leverandørerklæringen er det oprindelsesbevis, som anvendes ved handel mellem EU lande. Når en EU-virksomhed skal videresælge et produkt til et land, som EU har frihandelsaftale med, og produktet indeholder komponenter fra underleverandørerer  i EU, skal virksomheden kunne dokumentere oprindelseslandet på de varer, som den har købt i andre EU-lande. Det danner grundlag for beregning af, om en vare kan opnå EU-oprindelse. Det betyder, at man som virksomhed skal sørge for at indhente leverandørerklæringer, når man skal udstede EUR1, EUR-med, faktura- og oprindelseserklæring. Hvis en virksomhed er underleverandør til en anden virksomhed i EU, kan virksomheden blive bedt om selv at afgive en leverandørerklæring.

Der er ikke et krav om en bestemt godkendt blanket, men tekst og opstilling skal være som det fremgår af CL2015R2447DA0020040.0001_cp 1..1 (europa.eu). Selve erklæringen kan skrives på virksomhedens brevpapir eller indsættes i handelsfaktura eller evt. forsendelsesdokument. Der kan enten være tale om en "Leverandørerklæring for produkter med præferenceoprindelsesstatus" som afgives for den enkelte sending, eller der kan afgives en "Stående leverandørerklæring for produkter med præferenceoprindelsesstatus". Denne kaldes også "Langtidsleverandørerklæring". Den kan afgives op til to år af gangen for regelmæssige leverancer af samme produkter til samme modtager. Tilsvarende findes der "et sæt" erklæringer for produkter uden præferenceoprindelsesstatus, som anvendes, når der skal laves et oprindelsescertifikat A100.

Ordlyd af leverandørerklæring på engelsk tysk og fransk

Særlige dokumenter

Sundhedscertifikat kan kræves for levende dyr, kød og andre animalske produkter, planter, mejeriprodukter, alkoholiske produkter og foderstoffer.

Landet er med i Apostillekonventionen. Se mere om reglerne for apostillen på UM's hjemmeside.

Produktkrav

Krav til mærkning og standarder. 

Mærkningsbestemmelser

Emballage

EU (WEEE direktivet/bekendtgørelse for elektronikaffald)

WEEE-reglerne indebærer et producentansvar, som betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagning og miljøbehandling af elektronikaffald, samt indberette oplysninger til et producentregister. Man kan enten selve løfte ansvaret ved at tilbagetage produkter eller melde sig ind i en kollektivordning, som så sikrer indsamling og genanvendelse af elektronikaffaldet. Langt de fleste vælge den kollektive løsning. Reglerne om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr administreres af DPA-System (Dansk Producentansvars-system). Det er også I DPA’s system, hvor man kan lade sig registrere som producent.

Varer

Mærkning, som kan virke vildledende med hensyn til oprindelsesland, må ikke forekomme.

Særlige bestemmelser gælder for færdigpakkede varer i detailsalg.

Standarder

Irland er fuldgyldigt medlem af International Organization for Standardization, ISO.

CE-mærkning er obligatorisk på alle produkter jnf. EU's regler.

Særlige produktkrav

Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer:

Skadedyrsbekæmpelsesmidler, farver og farlige substanser: Særlige bestemmelser.

Glasvarer: Særlige forskrifter.

Medicinalvarer: særlige forskrifter.

Transportforhold

Transport og emballage.

Emballage

Anvendelse af hø, halm og tørvestrøelse er forbudt. Nåletræ, anvendt som pakke- eller afstivningsmateriale, skal være afbarket.

Irland har tilsluttet sig de lande, der anvender genbrugssymbolet "grühne Punkt" på konsumentemballage.

Konnossement/ fragtbrev

Ingen særlige bestemmelser. "Ordre"-konnossement tilladt, såfremt "notify"-adresse påføres.

Services for DI-medlemmer

Det indre marked

Få hjælp, hvis du støder på handelsbarriere på det indre marked her

Læs mere om regler, rettigheder og vejledninger til handel i Europa her

Arrangementer og værktøjer

Få mere viden om fremstødsværktøjer her

Få et overblik over internationale arrangementer såsom messer, kurser og delegationer som du kan deltage i her

Yderligere information om eksportmarkeder- og regler

Få vejledning og hjælp til spørgsmål i relation til eksportkontrol her

Læs mere om afsætning og eksport hos Fremstillingsindustrien her

Læs om den økonomiske udvikling på Danmarks vigtigste eksportmarkeder i vores Markedsfokus her

Få hjælp og vejledning til internationale regler af DI Byggeri her

Adresser:

Irlands Ambassade -København, Danmark
Østbanegade 21
2100 Copenhagen Ø
Tel.: +45 35 47 32 00
Fax: +45 35 43 18 58
copenhagenembassy@dfa.ie
Office Hours:
10.00-12.30 (Mon-Fri)
14.30-16.30 (Thu)

Dansk repræsentation i Irland
Se information fra UM i linket 'Danmark i Irland' ovenfor.

Anette Suhr Rasmussen

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

  • Direkte +45 3377 3653
  • Mobil +45 2617 2203
  • E-mail ara@di.dk