Vi rådgiver dig

Franske oversøiske områder

Krav og regler ved eksport til Franske oversøiske områder

Areal og befolkningstal

Fransk Guyana: 83.534 km², 290.691 (2020 est.) Fransk Polynesien: 4167 km², 295.121 (2020 est.) Guadeloupe: 1628 km², 395.700 (2016 est.) Martinique: 1128 km², 376.480 (2016 est.) Ny Kaledonien: 18.575 km², 290.009 (2020 est.) Réunion: 2511 km², 859.959 (2020 est.) Saint-Pierre & Miquelon: 242 km², 5347 (2020 est.) Wallis & Futuna: 142 km², 15.894 (2020 est.)

Bruttonationalprodukt

Fransk Guyana: $18.300 per capita (PPP) Fransk Polynesien: $17.000 per capita (PPP) Guadeloupe: $25.479 per capita (PPP) Martinique: $27.688 per capita (PPP) Ny Kaledonien: $31.100 per capita (PPP) Réunion: $25.900 per capita (PPP) Saint-Pierre & Miquelon: $46.200 per capita (PPP) Wallis & Futuna: $3800 per capita (PPP)

Vigtigste byer

Fransk Guyana: Cayenne Fransk Polynesien: Papeete, Fa'a'ā Guadeloupe: Basse-Terre Martinique: Fort-de-France Ny Kaledonien: Nouméa Réunion: Saint-Denis Saint-Pierre & Miquelon: Saint-Pierre Wallis & Futuna: Matā'Utu

Forretningssprog

Fransk

Mål og vægt

Det metriske system

Møntsort

1 EUR=100 Cent

Import og handel

Generelle importkrav, restriktioner, leverings- og betalingsbetingelser. 

Importforhold

Generelt er der ikke krav om importlicens for varer, som kommer fra EU-lande. For varer som ikke sendes direkte fra EU, er der krav om importlicens for visse varer. Det gælder blandt andet kemiske produkter, landbrugsprodukter og fiskeriprodukter samt jern og stål. Der vil ligeledes være myndighedskontrol med særlige varer. 

Handelsforhold

Tilbud og betalingssædvaner 
Afgives sædvanligvis i EURO. Det anbefales, at anvende INCOTERMS®2020. Se mere information her. INCOTERMS®2020 er ICC's seneste udgave af reglerne om brug af indenlandske og internationale handelsklausuler, og de sikrer at reglerne bliver fortolket ensartet.

Åben regning: Forekommer.

Dokumentinkasso: Forekommer.

Remburs: Uigenkaldelig og bekræftet, anbefales, men spørg egen bank om yderligere oplysninger. 

Toldforhold

Regler for toldbehandling og toldforhold.

Told

Tolden er baseret på EU's fællestarif, inddelt efter HS-nomenklaturen. Told på varer fra lande udenfor EU er normalt baseret på varens CIF-værdi.

Varer fra EU, som er i fri omsætning, er normalt ikke belagt med told. Dog vil der være punktafgifter på blandt andet alkohol og tobak. Varer som afskibes fra lande udenfor EU er toldpligtige.

De franske områder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique og Reunion bliver anset som en del af Frankrig i statistisk forstand.

Vareprøver

Uden handelsværdi er toldfri. Prøver med værdi kan indføres mod deponering af et beløb svarende til told og afgifter. Man kan ansøge om at få told og moms retur, såfremt varen genudføres.

Toldbehandling

Importvarer, som ikke anmeldes til fortoldning, bliver overført til et statsligt toldlager. I tilfælde af at varen ikke indløses fra toldlageret indenfor en rimelig periode, kan varerne sælges af toldmyndighederne på offentlig auktion

Eksportdokumenter

Krav til eksportdokumenter, påtegning og legalisering.

Udførselsangivelse - Udførsel af varer til lande udenfor EU

Varer som forlader EU skal angives til udførsel i Toldstyrelsens E-eksport system. Udførslen laves af eksportøren selv eller en transportør eller speditør. Angivelsen skal vedlægges de dokumenter, som er nødvendige, for at ekspeditionen kan gennemføres. Efter at varerne er frigivet i E-Export, skal der udskrives et EAD-dokument (Export Accompanying Document/Eksport Ledsage Dokument) med MRN-nr. (Movement Reference Number). EAD- dokumentet følger varerne, indtil de forlader EU's toldområde, eller forsendelse påbegyndes. Mange virksomheder får deres speditør til at lave udførselsangivelsen. Vær opmærksom på at man som virksomhed har ansvar for, at varer som forlader EU bliver udført korrekt..

Proformafaktura

Kan være et krav hvis importøren skal ansøge om for eksempel importlicens. Proforma fakturaen skal være i i 1 original og 3 kopier og i henhold til importørens anvisninger..

Handelsfaktura

Skal være på fransk i mindst 1 original og 2 kopier med alle relevante oplysninger herunder udførlig varebeskrivelse, pris pr. enhed samt brutto- og nettovægt.

Følgende erklæring påføres, stemples og underskrives af eksportøren:

"Nous certifions que les marchandises faisant l'objet de cette fourniture sont d'origine danoise/......... et que la valeur indiquée est juste et conforme à nos ecritures".

 Dansk oversættelse:

"Vi erklærer, at varerne, omfattet af denne leverance, er af dansk/........ oprindelse, samt at den anførte værdi er korrekt og i overensstemmelse med vor bogføring".

Der er ikke krav om påtegning på et handelskammer eller legalisering på en ambassade.

Oprindelsescertifikat

Kræves normalt ikke, men det anbefales at angive oprindelseslandet på fakturaen.

Toldpræference og oprindelsesbeviser 

Såfremt varerne opfylder kravene om EU oprindelse, kan man anvende udtalelse om oprindelse eller et EUR 1. certifikat for varer der sendes til Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana og Reunion. I visse tilfælde kan det også være tilfældet for Fransk Polynesien, Ny Kaledonien, Saint-Pierre & Miquelon og Wallis & Futuna. Normalt gælder det dog kun, når varerne skal forarbejdes og returneres til EU. 

Ordlyd af udtalelse om oprindelse:

The exporter (Number of Registered Exporter — unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 (2)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … (4)

Aftale mellem EU og OLT lande

Særlige dokumenter

Sundhedscertifikat kræves for bl.a. dyr, fødevarer, fisk og planter.

Pakkeliste anbefales, såfremt handelsfaktura ikke giver tilstrækkelige oplysninger om forsendelsens indhold. 

Free Sales Certificate ersom regel et krav for kosmetiske og  farmaceutiske produkter, samt medicinalvarer og medicinsk udstyr.

Legalisering

Ikke nødvendig.

Produktkrav

Krav til mærkning og standarder. 

Mærkningsbestemmelser

Emballage

Ingen særlige regler. Oprindelsesland bør dog anføres.

Varer

I udgangspunktet ingen særlige regulativer undtaget er dog cigaretter og tobaksvarer. I almindelighed kan man henholde sig til franske regler.

Særlige produktkrav

Der kan være være krav om Declaration of Conformity, som dokumenterer at varerne lever op til nationale standarder. Varer som er CE mærkede bliver accepteret, da myndighederne anerkender CE standarden.

Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer. I almindelighed gælder de samme regler som for Frankrig.

Transportforhold

Transport og emballage.

Forsikringsforhold

Ingen restriktioner.

Emballage

Selvom Frankrigs oversøiske områder ikke er selvstændige medlemmer af ISPM 15-standarderne, er der plantesundhedskontrol af træemballage og brug hø og halm som pakningsmateriale. Hø og halm er godkendte materialer til varens emballage, men skal være fri for plantesygdomme og skadedyr. Da pakker ofte opbevares i det fri, bør de være vandtætte og solide.

Konnossement/ fragtbrev

Ingen særlige bestemmelser. "Ordre"-konnossement tilladt, såfremt "notify"-adresse påføres.

Adresser:

Frankrigs Ambassade - København, Danmark
Kongens Nytorv 4
1050 Copenhagen K 
Tel.: +45 33 67 01 00
Fax: +45 33 93 97 52
cad.copenhague-amba@diplomatie.gouv.fr
Office Hours:
09.00-13.00 & 14.00-16.30 (Mon-Thu)
09.00-13.00 & 14.00-16.00 (Fri)

Konsulatet - København, Danmark
Ny Østergade 3, 2nd fl.
1101 Copenhagen K
Tel.: +45 33 67 01 64
Fax: +45 33 33 75 70
consulat@ambafrance-dk.org
Office Hours:
08.30-12.30 (Mon-Fri)

Konsulatet for Frankrigs oversøiske områder - London, Storbritannien
21 Cromvell Place
PO Box 57
London SW7 2EN
Tlf.: +44 020 7073 1200
ecrire.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr
https://uk.ambafrance.org/-Consulate-in-London

Dansk repræsentation i Frankrig
Se information fra UM i linket 'Danmark i Frankrig' ovenfor.

Carl Christian Lydert Brorsen
Skrevet af:

Carl Christian Lydert Brorsen