Oprindelsescertifikat

En række lande har krav om et oprindelsescertifikat for at en vare kan importeres. Oprindelsescertifikatet er dokumentation for varens oprindelsesland.

Oprindelsescertifikatet kan være et generelt krav eller et krav for bestemte varer eller varegrupper. Formålet kan være statistik, toldfordele og kvotereguleringer, men meget ofte er det kontrol og bureaukrati. Dokumentet udstedes af et handelskammer, og i visse tilfælde Toldstyrelsen.

Handelskamre som udsteder oprindelsescertifikat

DI Certifikatservice
Vesterbrogade 1L
1620 København V
Telefon: 3377 3478

Dansk Erhverv

SMV Danmark

Landbrug og Fødevarer

De upræferentielle oprindelsesregler

En vare har oprindelse hvis den er fuldt ud fremstillet i et land. Det gælder f.eks. landbrugsprodukter. Som oftest indgår der dog to eller flere fremstillingslande.

For at en vare kan få oprindelse, hvor to eller flere lande eller områder har deltaget i fremstillingsprocessen, skal følgende betingelser være opfyldt.

En vare anses for at have oprindelse i det land eller område, hvor den sidste "væsentlige og økonomiske berettigede forarbejdning eller bearbejdning har fundet sted" samt 
at forarbejdningen eller bearbejdningen har fundet sted i en dertil udstyret virksomhed og at fremstillingen skal føre til et nyt produkt, eller at det udgør et vigtigt trin i fremstillingen af produktet.

Der skal således i hvert enkelt tilfælde tages stilling til, i hvilket land reglen om væsentlig og økonomisk berettiget forarbejdning mv. er opfyldt.

Generelt set, er der tre kriterier for, hvornår noget anses som "sidste væsentlige forarbejdning".

•Hvis en forarbejdning medfører at varen skifter position i HS;
•Hvis det fremgår af en liste over fremstillings- eller forarbejdningsprocesser, at disse processer giver varen oprindelse i det land, processerne bliver udført;
•Hvis varen er omfattet af en værditilvækst regel hvor stigningen i værdi på grund af samleprocesser og inkorporering af materialer med oprindelse repræsenterer et bestemt niveau af produktets pris ab fabrik.