Affald og ressourcer

DI vejleder medlemsvirksomheder i at manøvrere i lovgivning om affaldshåndtering.

Affaldshåndtering er et af de områder, som EU-landene er blevet enige om at sætte fælles rammer for - også for at sikre, at de virksomheder, som beskæftiger sig med det, har så ens vilkår som muligt. Siden 2010 har kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse (herefter kaldet genanvendeligt erhvervsaffald) været konkurrenceudsat. Det betyder, at det ikke længere er kommunerne men virksomhederne, som producerer det genanvendelige affald, der derved selv er ansvarlige for, at det bliver håndteret korrekt.

Ændringer på affaldshåndtering muliggør også cirkulære forretningsmodeller, hvor virksomheder kan gøre brug af det genanvendte affald i egen produktion, eller sælge det videre til andre virksomheder.

Affaldsdirektivet og de 5 affaldsrelaterede direktiver

EU har fastsat de overordnede rammer for affaldsreguleringen i affaldsdirektivet og andre regler for specifikke affaldsfraktioner og overførsel af affald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelsen, men skal også sikre, at de virksomheder, som beskæftiger sig med affald, har så ens vilkår som muligt.

Sammen med EU's handlingsplan for cirkulær økonomi offentliggjorde EU-Kommissionen et forslag til revision af de seks affaldsdirektiver, der skal understøtte overgangen til en cirkulær økonomi. Konkret drejede det sig om direktiv 2008/98/EF om affald, direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald, direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.  Det væsentligste i revisionen af affaldsdirektiverne, som er juridisk bindende, var nye og meget ambitiøse målsætninger om genanvendelse af husholdningsaffald samt ændring af målemetoder og definitioner. Desuden foreslås der ændringer i producentansvarsreglerne.

WEEE direktivet

WEEE direktivet omhandler affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er en kompleks blanding af materialer og komponenter, der på grund af deres farlige indhold og hvis de ikke styres korrekt, kan forårsage store miljømæssige og sundhedsmæssige problemer.

Desuden kræver produktion af moderne elektronik brugen af knappe og dyre ressourcer (fx omkring 10% af det samlede guld i hele verden bruges til deres produktion). For at løse disse problemer blev der indført to lovbestemmelser: Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) og direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet).

I EU anvendes WEEE som en betegnelse for affald, der stammer fra elektriske og elektroniske produkter, herunder computere, mobiltelefoner og hårde hvidevarer (Waste from Electrical and Electronic Equipment). I EU er der fastsat rammer for producentansvar, der betyder, at det er producenter/importører af elektronik, der er ansvarlige for håndteringen af indsamlet, brugt elektronik.  Elektronik bliver typisk kasseret når det er itu, af kosmetiske grunde eller pga. teknologisk udvikling. Alene i Danmark bliver der indsamlet ca. 71.000 tons WEEE årligt.

De praktiske opgaver forbundet med producentansvaret i Danmark bliver varetaget af kollektive ordninger, herunder afhentning af brugt elektronik hos virksomheder og på genbrugspladser. Det indsamlede WEEE eksporteres typisk til udlandet – eventuelt efter en forbehandling i Danmark. På udenlandske anlæg bliver det oparbejdet med henblik på genindvinding som ressourcer. Den brugte elektronik indeholder både guld, sølv og kobber samt en række sjældne jordarter.

Regler for WEEE

Gennem en række tiltag, herunder WEEE Direktivet og Ecodesign Direktivet, vil EU’s medlemslande reducere mængden af elektronikaffald, øge genbrug af elektriske og elektroniske produkter og højne kvaliteten af ressourcegenindvinding.

Generelt set giver WEEE-reglerne producenten og / eller importøren af elektrisk og elektronisk udstyr ansvaret for at organisere og finansiere behandlingen af elektriske og elektroniske produkter på en miljømæssig forsvarlig måde, når de bliver til affald. Producenterne og importørerne er desuden nødt til at indberette oplysninger til et national producent register.

I Danmark er det DPA-system, som registrerer de mængder elektronik, som markedsføres, og giver på den baggrund de enkelte producenter (eller på deres vegne: de kollektive ordninger) besked om, hvilke affaldsmængder, de skal afhente på genbrugsstationer m.v. Betalingen til DPA er et gebyr, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren. Alle virksomheder med producentansvar skal betale gebyr til DPA.

WEEE Direktivet opstiller herudover en række nationale mål for genanvendelse og indsamling af brugt elektronik. Hvert medlemsland i EU skal nå et indsamlingsmål, hvor 65 pct. af al elektronik sat på markedet i 2019 skal indsamles – og for bestemte produktkategorier skal specifikke genanvendelsesmål nås (75 – 85 pct. afhængig af produktkategori).

Den frivillige aftale om WEEE

I sommeren 2013 indgik miljøministeren, en række erhvervsorganisationer og de  kollektive ordninger ”Den frivillige aftale om WEEE”. Formålet var at sætte
fokus på mulighederne for at fremme ecodesign af elektriske og elektroniske produkter og skabe incitament for bedre og øget sortering, genbrug og genanvendelse af brugt elektronik. Den frivillige aftale om WEEE belyste gennem en række projekter  potentialer og barrierer for at fremme cirkulære forretningsmodeller og ecodesign for elektronik.

Den frivillige aftale om WEEE formulerede på baggrund af projekternes resultater fire overordnede anbefalinger:
1. Lad markedet sikre bedst mulig udnyttelse af WEEE i en cirkulær økonomi
2. Fjern barrierer for cirkulære forretningsmodeller i lovgivningen
3. Indsamlings-, sorterings- og behandlingssystemet for brugt elektronik skal forbedres
4. Undgå differentieret betaling af oparbejdningsomkostninger på enkeltprodukter

Direktiver vedrørende emballage og emballageaffald

Dette direktiv indeholder foranstaltninger til begrænsning af produktionen af emballageaffald og fremmelsen af genanvendelse, genbrug samt andre former for nyttiggørelse af emballageaffaldet.

EU indledte for første gang foranstaltninger for forvaltning af emballageaffald i begyndelsen af 1980'erne. Direktiv 85/339 / EØF fastsatte regler for produktion, markedsføring, anvendelse, genbrug og genopfyldning af beholdere af væsker til konsum og bortskaffelse af brugte containere. For at imødegå miljøaspekterne af emballage og emballageaffald begyndte en række medlemsstater at indføre deres egne foranstaltninger på dette område.

Som følge heraf opstod der en forskellig national lovgivning, en situation, der krævede harmonisering på europæisk plan. For at harmonisere de nationale  foranstaltninger vedrørende håndtering af emballage og emballageaffald og for at forebygge eller mindske dets indvirkning på miljøet blev direktiv 94/62 / EF vedtaget. Direktivet tog sigte på at yde et højt miljøbeskyttelsesniveau og at sikre det indre markeds funktion ved at undgå hindringer for handel og konkurrenceforvridning og konkurrencebegrænsning.
Læs mere her

Producentansvar

Producentansvaret medfører forpligtelser for producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr, samt batterier og biler. Her skal du opfylde producentansvarets krav for at kunne markedsføre eksempelvis elektrisk og elektronisk udstyr på det danske marked.

Det betyder bl.a., at du som producent eller importør skal indsamle og håndtere elektronikaffald svarende til de mængder, som du markedsfører på det danske marked.

Producentansvar på miljøområdet omfatter el-skrot (WEEE), batterier og biler. Det er muligt, at flere produktkategorier følger, særligt i tilknytning til cirkulær økonomi-pakken. Producentansvarsordningen administreres i det daglige af Dansk Producentansvar-system (DPA-system). Implementeringen af dansk producent-ansvar er til debat med fokus på fremtidige ændringer. Producentansvar for el-skrot, biler og batterier er implementeret i Danmark. EU-direktivet for el-skrot er blevet revideret, og i den forbindelse er der vedtaget en ny bekendtgørelse. Indsamlingsordningerne for batterier er blevet vurderet med fokus på effektivisering af de kommunale ordninger.

Sommeren 2018 blev der vedtaget lovgivning i EU om producentansvar på emballage. Dette producentansvar skal være implementeret senest i 2025, og DI bidrager til arbejdet med dette.

EU-Kommissionens meddelelse om cirkulær økonomi

EU-kommissionen fremsatte i december 2015 en EU-handlingsplan for cirkulær økonomi, som har særligt fokus på fem områder: plast, madspild, kritiske råmaterialer, bygge og anlæg og biomassebaserede produkter.

EU-kommissionen fremsatte i december 2015 en EU- handlingsplan for cirkulær økonomi. Handlingsplanen indeholder en handlingsplan med over 50 initiativer, der skal igangsættes de kommende år. Handlingsplanen Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy har særligt fokus på fem områder: plast, madspild, kritiske råmaterialer, bygge og anlæg og biomassebaserede produkter. Du kan følge med i den foreløbige implementering af pakken her.  Få et overblik over EU's affaldspolitik og lovgivning her.

Eco-design direktivet

Formålet med Eco-designdirektivet er at fjerne de mindst energieffektive produkter fra markedet.

Direktivet stiller Eco-designkrav til energirelaterede produkter, der enten selv bruger energi, eller som har betydning for energiforbruget, når de bliver brugt. Effektivitetskravene er fælles for alle EU-lande og gennemføres ved EU-forordninger. Ecodesign er en række EU-regler for energirelaterede produkter (fx fjernsyn og køleskabe), der fastsætter minimumskrav til produktets miljø- belastning, primært energiforbruget. Med EU-Kommissionens cirkulær økonomi-pakke blev der sat fokus på at øge anvendelsen af miljøparametre såsom ressourceeffektivitet, genanvendte materialer, holdbarhed, reparationsmuligheder m.m.

HENVISNINGER TIL LOVGIVNING

Her kan du læse mere om forskellige lovgivninger og bekendtgørelser omkring affaldshåndtering.

Bekendtgørelse nr. 130 af den 6. februar 2014 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Bekendtgørelse nr. 1186 af 07/12/2009  om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Bekendtgørelse nr. 1708 af 20/12/2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (Bilskrotbekendtgørelsen).

Niels Bukholt

Chefkonsulent

Sekretariatsleder i Affalds- og ressourceindustrien (ARI).

  • Direkte +45 3377 4565
  • Mobil +45 2442 9435
  • E-mail nbuk@di.dk

Iben Kinch Sohn

Seniorchefkonsulent

Vejledning indenfor affalds- og ressourceområdet, producentansvar (elektronik-, biler-, batterier- og emballageaffald) og cirkulær økonomi.

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk
Relateret