Vi rådgiver dig

Gl. Vindinge: DI’s hotel og konferencecenter med biodiversitet som en del af besøget

Gl. Vindinge hotel og konferencecenter i Nyborg på Fyn er et moderne konferencecenter, der har formået at gøre deres biodiversitetstiltag til en integreret del af besøget.

Gl. Vindinge har gjort op med forventningerne om et hotel og konferencecenter, der har sirligt nyklippede græsplæner og ukrudtsfri natur. I stedet har de omfavnet den vilde natur og sågar gjort den til en integreret del af oplevelsen, når man kommer på besøg.

Insektvenlig naturdrift

Der er i dag 90.000 m2 jord på Gl. Vindinge, og ud af dette er 36.757 m2 udlagt til insektvenlige områder. Et af de mest bemærkelsesværdige tiltag er, at 12.000 m2 af de insektvenlige arealer er blevet omdannet til en stor blomstereng, som har tiltrukket meget positiv opmærksomhed fra både gæster og lokale.

Derudover sørger Gl. Vindinge for, at alt, der fældes eller beskæres på naturarealerne, ikke køres væk, men i stedet lægges i stakke på matriklen. Dette skaber et godt miljø for dannelsen af insektbo. Gl. Vindinge har herudover også valgt, at der ikke bruges sprøjtemidler, men i stedet brændes ukrudt væk fra alle deres stier og terrasser, hvilket er langt mere skånsomt over for de eksisterende økosystemer.

Frugt og grønt fra egen natur

Udover at passe på den vilde natur, har Gl. Vindinge startet en række mindre projekter, der skal gøre det muligt at tilbyde konferencecenterets besøgende lokalproducerede råvarer. Konkret har Gl. Vindinge i 2020 plantet 12 blommetræer, så de på sigt kan være selvforsynende i forhold til deres blommeforbrug. Derudover er der også etableret en krydderurtehave og plantet æbletræer, som ligeledes bruges til forplejning af gæsterne.

I 2023 indledes der endnu et projekt, hvor der plantes 200 vinstokke, der i første omgang skal bruges til at lave saft til gæsterne. På sigt er planen, at stokkene skal kunne bruges til at producere vin.

Udover de råvarer, de selv kan producere, prioriterer Gl. Vindinge at købe ind så lokalt og økologisk som muligt.

Sommerfuglepartner

Gl. Vindinge er en af Danmarks Naturfredningsforenings Sommerfuglepartnere, hvilket betyder, at de har udlagt mindst 20 pct. af deres frie arealer som sommerfugle- og insektvenlige. Derudover har de også forpligtet sig til ikke at sprøjte eller gøde på partnerarealerne samt selv at finansiere og vedligeholde naturområdet.

Udfordringer kan lede til nye løsninger

Gl. Vindinge har i forbindelse med biodiversitetstiltagene kun modtaget en enkelt klage. Denne gik ud på, at nogle af Gl. Vindinges biodiversitetstiltag skete på fredet jord. Selvom tiltagene er godt for biodiversiteten, er området fredet til blomster, hvorfor hensynet til disse kommer i første række. Dette ledte dog til, at Gl. Vindinge indledte en dialog med kommunen, hvor de aftalte, at den fredede del af grunden kunne holdes ved afgræsning med kreaturer, hvilket ligeledes understøtter biodiversiteten på arealet.

Samarbejde med lokale

For at øge biodiversiteten på det fredede areal, arbejder Gl. Vindinge derfor på at indgå en aftale med en lokal lodsejer om at lave et kvæglaug. Her vil 18.000 m2 blive stillet til rådighed for lodsejerens kvæg, så de kan afgræsse det store areal.

Dette er et godt supplement til den vilde natur, der ellers vil gro til på de arealer, som ikke afgræsses af kvæg. En naturlig skov er nemlig et godt og vigtigt levested for mange arter, mens de arter, der er afhængige af lys, ville miste deres levested, hvis samtlige arealer fik lov at gro til. Kvægs afgræsning og medfølgende kokasser sikrer både muligheden for, at en masse vækster kan blomstre i løbet af sommeren, og at en lang række af biller, fluer og svampe kan gro, hvilket samtidig danner fødegrundlag for et rigt fugleliv i området.